Peilbesluit Campen

Geldend van 02-12-2017 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Campen

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

: Waterschap Scheldestromen

Officiële naam regeling

: Peilbesluit Campen

Registratienummer

: 2017031806

Zaaknummer

: Z15.000309

Wettelijke grondslag

Waterwet

Artikel 1. Gebied

Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Terneuzen en Hulst en is aangegeven op de bij dit besluit behorende peilenkaart peilbesluit Campen (docnr. 2017032651). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Winterpeil (m NAP)

Zomerpeil (m NAP)

GJP248

-1,80

-1,80

GJP249

-1,40

-1,20

GJP250

-1,20

-1,00

GJP290

-1,80

-1,60

GJP295

-0,20

0,00

GJP297

-2,30

-1,70

GJP301

-0,50

-0,30

GJP903

-1,10

-0,90

GJP904*

-1,40

-1,40

GJP905

-0,40

0,00

GJP906

-1,10

-0,80

GJP907

-1,70

-1,70

GJP908

-0,50

-0,40

GJP909

-1,05

-0,85

GJP911*

-1,20

-1,00

GJP910

-1,35

-1,00

GJP912

-0,65

-0,50

GJP913

-2,30

-2,20

GJP914

-0,80

-0,80

GJP915

-1,70

-1,70

GJP916*

0,35

0,35

GJP917*

1,30

1,05

GJP918*

0,55

0,55

GJP919

-0,50

-0,40

GJP1052

-0,90

-0,80

GJP1053

-0,80

-0,75

GJP1054

-2,30

-1,50

* Vaste (seizoens)stuwstand i.p.v. na te streven waterpeil

Artikel 3. Toelichting

Het hydrologisch onderzoeksrapport Campen en de daarbij behorende oplegnotitie hydrologisch onderzoeksrapport Campen bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport en de daarbij behorende oplegnotitie maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstand die optreedt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. vindt trapsgewijs plaats. Met de overgang wordt flexibel rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken:

peilbesluit waterschap Hulster Ambacht, vastgesteld op 26-6-1991

peilbesluit Gebied Noord vastgesteld op 24 juni 1999, voor zover het betreft peilgebieden V. 1 en V. 2

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Campen.

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 16 november 2017,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

dr. A.P.M.A. Vonck, secretaris-algemeen directeur.

Bijlagen:

peilenkaart peilbesluit Campen

hydrologisch onderzoeksrapport Campen

oplegnotitie hydrologisch onderzoeksrapport Campen

antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Campen

Ondertekening