Regeling vervallen per 01-01-2020

Legesverordening provincie Gelderland 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 14-02-2018

Intitulé

Legesverordening provincie Gelderland 2018

Bekendmaking van het besluit van 8 november 2017 PS2017-600-II - zaaknummer 2017-012383

Vergadering d.d. 8 november 2017

Besluit nr. PS2017-600-II

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gezien de Statenbrief van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Beleidsbegroting 2018;

Gelet op de artikelen 196 en 223 van de Provinciewet;

BESLUITEN:

Vast te stellen de

Legesverordening provincie Gelderland 2018:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  leges: rechten ter zake van het genot van door of vanwege de provincie verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel;

 • b.

  rustgebied: rustgebied voor overwinterende beschermde inheemse ganzen dat door Gedeputeerde Staten als zodanig is vastgesteld.

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarieven

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4. Heffingswijze

Leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt verstaan een nota of factuur.

Artikel 5. Tijdstip van betaling

De leges worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6. Vermindering van leges

 • 1. De belastingplichtige kan een verzoek tot vermindering van leges doen, indien de aanvraag waarvoor leges worden geheven op grond van deze verordening:

  • a.

   door de belastingplichtige ingetrokken wordt vóórdat op de aanvraag is beslist dan wel een ontwerpbeslissing is vastgesteld in die gevallen waarin dat wettelijk is voorgeschreven;

  • b.

   onherroepelijk is afgewezen of geweigerd, of

  • c.

   met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten.

 • 2. De hoogte van de vermindering bedraagt 50% van de leges.

 • 3. Indien het eerste lid betrekking heeft op hoofdstuk 1 van de tarieventabel dan vindt de vermindering ambtshalve plaats.

 • 4. Indien op grond van een taxatie naar aanleiding van een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming komt vast te staan dat de schade is aangericht door:

  • a.

   een of meerdere ganzen in een ganzenrustgebied; of

  • b.

   een of meerdere otters, dassen, bevers, wolven, wilde katten of lynxen;

   worden de leges binnen 30 dagen na het besluit inzake de tegemoetkoming in de schade ambtshalve verminderd met 100%.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening provincie Gelderland 2017 wordt ingetrokken.

 • 2. De Legesverordening provincie Gelderland 2017 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2018 hebben voorgedaan en aanvragen die vóór die datum zijn ingediend.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening provincie Gelderland 2018.

 • 5. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

F.J.E. Weijens

Tarieventabel provincie Gelderland 2018 (behorend bij en deel uitmakend van de Legesverordening provincie Gelderland 2018).

Onderstaande tarieven luiden in Euro.

HOOFDSTUK 1

1.1. Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.1.1

een ontheffing van het verbod op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden, als bedoeld in art. 10, eerste lid van de WVW

175,00

1.1.2

een ontheffing als bedoeld in art. 7.1 van het Voertuigreglement van hoofdstuk 5, afdeling 7 en 8: motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouwtrekkers

175,00

1.1.3

een ontheffing als bedoeld in art. 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

175,00

1.1.4

een ontheffing als bedoeld in art. 5, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen

0,00

1.2. Omgevingsverordening Gelderland Hoofdstuk 5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.2.1

een vergunning op grond van hoofdstuk 5.1 (Wegen) van de Omgevingsverordening Gelderland

175,00

1.2.2

in afwijking van onderdeel 1.2.1 is geen leges verschuldigd voor handelingen die:

- plaatsvinden op ideële, niet-commerciële basis;

- een cultureel, folkloristisch of traditioneel én niet commercieel karakter hebben;

- voortvloeien uit een door de provincie Gelderland gesubsidieerd project; of

- worden uitgeoefend in het kader van een recht van beweiding

HOOFDSTUK 2

Waterwet (Wtw)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Wtw voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van een bodemenergiesysteem

1.500,00

2.2

een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Wtw:

a. voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van industriële toepassingen indien de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m3 per jaar bedraagt: of

b. voor het onttrekken van grondwater of de infiltratie van water ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening

7.900,00

2.2.1

een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2

2.000,00

HOOFDSTUK 3

Wet natuurbescherming (Wnb)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, Wnb in samenhang met het programma aanpak stikstof (PAS) zoals op grond van artikel 1.13 Wnb waarbij geen beroep wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment 2 zoals bedoeld in artikel 1c van de Beleidsregels Toedeling ontwikkelruimte PAS Gelderland

300,00

3.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, Wnb in samenhang met het programma aanpak stikstof (PAS) zoals op grond van artikel 1.13 Wnb is waarbij een beroep wordt gedaan op ontwikkelruimte uit segment 2 zoals bedoeld in artikel 1c van de Beleidsregels Toedeling ontwikkelruimte PAS Gelderland

600,00

3.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7 tweede lid en derde lid, onder b, Wnb in samenhang met artikel 2.8, negende lid Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

1.850,00

3.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder b, Wnb in samenhang met artikel 2.8, eerste en derde lid Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.700,00

3.1.5

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang met artikelen 2.8, eerste lid en 1.13 Wnb voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied (vergunning voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

4.300,00

3.1.6

een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid en derde lid, onder a, Wnb in samenhang met artikel 2.8, vierde lid Wnb (vergunning in geval van toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toets)

7.350,00

3.1.7

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.32, 3.33 en 3.34 van de Wnb voor het (opzettelijk) verstoren, doden, vangen, plukken, bijvoeren etc. van beschermde soorten en voor een ontheffing voor het uitzetten van dieren of eieren

400,00

3.1.7.1

een ontheffing als bedoeld in 3.1.7 hiervoor die niet ziet op het belang van één particuliere aanvrager en ziet op het realiseren van een infrastructureel werk, van ruimtelijke inrichting of projectontwikkeling

1.000,00

3.1.7.2

een aanvraag voor een generieke ontheffing als bedoeld in 3.1.7 hiervoor voor een gebiedsgerichte soortenbenadering

3.750,00

3.1.7.3

een ontheffing als bedoeld in 3.1.7 hiervoor die is aangevraagd door de Fauna Beheereenheid Gelderland en de Wild Beheereenheid Gelderland in het kader van planmatig beheer van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan inzake faunabeheer of wildbeheer

nihil

3.1.8.1

een ontheffing van de herplantplicht als bedoeld in artikel 4.5 van de Wnb

600,00

3.1.8.2

een ontheffing van de wachtverplichting als bedoeld in art. 3.7.7.2 van de omgevingsverordening Gelderland

400,00

3.1.8.3

een besluit tot uitstel van de herplantplicht als bedoeld in art. 4.5 Wnb

400,00

3.1.8.4

een besluit tot herbeplanting op andere grond als bedoeld in art. 4.5 Wnb

800,00

Het tarief bedraagt voor de behandeling van een aanvraag om:

3.2.1

een besluit als bedoeld in artikel 6.1 Wnb voor een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door in het wild levende beschermde dieren

300,00

HOOFDSTUK 4

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

4.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

1.000,00

HOOFDSTUK 5

Ontgrondingenwet (OGW)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 OGW met een te ontgraven hoeveelheid specie

* tot 250.000 m3

2.000,00

* tot 500.000 m3

7.500,00

* tot 1.500.000 m3

45.000,00

* tot 5.000.000 m3

120.000,00

* tot 10.000.000 m3

200.000,00

* vanaf 10.000.000 m3

250.000,00

5.2

in geval van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning als bedoeld onder artikel 5.1 waarbij de hoeveelheid specie wijzigt geldt voor de extra hoeveelheid specie het tarief zoals aangegeven in artikel 5.1

HOOFDSTUK 6

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

6.1

vooroverleg over of het beoordelen van een principeverzoek tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wro

500,00

6.2

het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wro: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van Gedeputeerde Staten is opgesteld. Indien een aanvraag uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt ingetrokken, worden in afwijking van artikel 6 van de legesverordening de leges ambtshalve met 100% verminderd

Conform begroting

6.3

indien volgend op het vooroverleg of het principeverzoek als bedoeld in artikel 6.1. binnen een jaar voor hetzelfde plan of besluit een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen, herzien, wijzigen of uitwerken van het inpassings- of wijzigingsplan in behandeling wordt genomen, wordt het op grond van artikel 6.1. betaalde bedrag verrekend met de leges als bedoeld in artikel 6.2

6.4

in afwijking van onderdelen 6.1 tot en met 6.3 zijn geen leges verschuldigd indien de met het inpassingsplan of wijzigingsplan gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wro (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

HOOFDSTUK 7

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

7.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • bouwkosten: aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2699. Het normblad NEN 2699 ligt ter inzage op het Provinciehuis bij het secretariaat van de afdeling Financiën van de Provincie Gelderland, telnr. (026) 359 99 08.

 • Bor: Besluit omgevingsrecht

Wabo bouwactiviteiten

7.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan/conceptaanvraag voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo:

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 50.000,--

400,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,-- doch niet meer dan € 500.000;--

800,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000,-- doch niet meer dan € 2.500.000,--

2.000,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,-- doch niet meer dan € 25.000.000,--

4.200,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan €25.000.000,--

8.700,00

7.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo:

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 20.000,--

500,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan €  20.000,-- doch niet meer dan € 50.000;--

1.700,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000,-- doch niet meer dan € 500.000;--

3.400,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 500.000,-- doch niet meer dan € 2.500.000,--

8.300,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,-- doch niet meer dan € 25.000.000,--

17.800,00

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,--

37.700,00

Aanlegactiviteiten

7.4

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1.300,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningsplichte bouwactiviteit

7.5

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde onder 7.3 en 7.4

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 Wabo jo. artikel 4, onderdeel 11 van Bijlage II Bor wordt toegepast (tijdelijke afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het tarief:

600,00

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) of artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 2 jo. artikel 4, negende lid Bijlage II Bor wordt toegepast, voorzover de oppervlakte meer is dan 1500 m2, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde onder 7.3 en 7.4

* indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 2.500.000,--

15.600,00

* indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000,-- doch niet meer dan € 25.000.000,--

33.600,00

* indien de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000.000,--

69.400,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

7.6

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo en:

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 juncto artikel 4, negende lid Bijlage II Bor wordt toegepast, voor zover de oppervlakte meer is dan 1500 m2 (grote gebruikswijziging), bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen:

600,00

- indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, van de Wabo (projectafwijkingsbesluit) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten tweede juncto artikel 4, negende lid, Bijlage II Bor wordt toegepast, voor zover de oppervlakte meer is dan 1500 m2 (grote gebruikswijziging), bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen:

14.900,00

Wabo – sloopactiviteiten

7.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald:

1.500,00

Omgevingsvergunning in twee fasen

7.8

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Omgevingsvergunning in combinatie met natuurbescherming

7.9

indien op een aanvraag op grond van de Wabo ook is gebaseerd op de Wet natuurbescherming gelden daarvoor, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 tot en met 7.8, tevens de tarieven zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze tarieventabel.

Exploitatieovereenkomst of -plan

7.10

in afwijking van onderdelen 7.5 en 7.6 is geen leges verschuldigd indien de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wro door middel van een exploitatieovereenkomst of -plan zijn of worden verhaald.

HOOFDSTUK 8

Wet luchtvaart (WLV)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een:

8.1

één- of meerjarige niet locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

650,00

8.2.1

meerjarige locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

550,00

8.2.1a

indien bij de aanvraag als bedoeld onder artikel 8.2.1 een positief advies van de burgemeester over het aangevraagde wordt overgelegd, bedraagt het tarief in afwijking van 8.2.1

300,00

8.2.2

eenmalige locatiegebonden ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV voor meerdere landingen/stijgingen op één of meerdere dagen

275,00

8.2.2a

indien bij de aanvraag als bedoeld onder artikel 8.2.2 een positief advies van de burgemeester over het aangevraagde wordt overgelegd, bedraagt het tarief in afwijking van 8.2.2

100,00

8.2.3

ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de WLV (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik); eenmalig voor één start en/of landing op dezelfde dag

100,00

8.3

luchthavenbesluit/luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.43 of 8.64 eerste lid van de WLV op verzoek, niet zijnde 'omzettingen' van ontheffingen op grond van artikel 14 van de (voormalige) Luchtvaartwet

5.450,00

HOOFDSTUK 9

Diversen

9.1

Advies commissie milieueffectrapportage

9.1.1

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tarieventabel bedraagt het tarief, indien de Commissie milieueffectrapportage advies moet uitbrengen over de aanvraag:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de Commissie milieueffectrapportage is opgesteld

Conform begroting

9.1.2

indien een aanvraag uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de Commissie milieueffectrapportage aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt ingetrokken, worden in afwijking van artikel 6 van de legesverordening de leges ambtshalve met 100% verminderd.