Regeling vervallen per 25-02-2022

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 01-01-2018 t/m 24-02-2022

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Raadsbesluit

Bijlage van gemeentebladnummer 2017.102.C.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017, gemeentebladnummer 2017.102.C;

gelet op artikel 6, tweede lid, artikel 8a, lid 2 en artikel 10, c en d, van de Participatiewet en op het bepaalde in de Gemeentewet;

overwegende dat bij verordening moet worden geregeld op welke wijze een loonkostensubsidie wordt verleend aan een werkgever die een werknemer aanneemt waarvan is vastgesteld dat deze niet in staat is om met voltijds arbeid het minimumloon te verdienen;

B e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;

 • b.

  loonwaarde: vastgestelde percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

De overige begrippen in deze verordening worden in dezelfde betekenis gehanteerd als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid onder a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijke minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie;

  • d.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

Artikel 3. Vaststelling loonwaarde

Het college gebruikt een door hem vooraf vastgestelde methode om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

Artikel 4. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende de te hanteren methodiek om de loonwaarde te bepalen, de toepassing van deze methodiek en de minimale loonwaarde om voor de loonkostensubsidie in aanmerking te komen.

Artikel 5. Intrekking oude verordening

De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas, door de gemeenteraad van Horst aan de Maast vastgesteld op 16 december 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Horst aan de Maas.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 november 2017.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet. Overeenkomstig deze bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen:

 • -

  de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en

 • -

  de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.

Het college kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onder e, van de Participatiewet).

Heeft het college vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het college in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking.

De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon – die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie – verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort (artikel 6, eerste lid, onder g, van de Participatiewet).

In deze verordening gaat het om een andere vorm van loonkostensubsidie dan die incidentele opstapsubsidie zoals omschreven in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas. De loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 60).

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening. In deze verordening zijn daarom maar enkele begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities hieronder weergegeven.

- doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onder e, Participatiewet): personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;

- dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onder f Participatiewet): een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking.

Artikelsgewijze toelichting

Enkele bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikel 2. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:

- personen die algemene bijstand ontvangen;

- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onder b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna WIA), artikel 35, vierde lid onder b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onder b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeven van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en

- personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 1, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onder e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie laat het college zich adviseren door een externe organisatie Het college draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, een externe organisatie adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het college of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen.

Artikel 3. Vaststelling loonwaarde

In artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het college de loonwaarde van die persoon vaststelt. Hiervoor is geen aanvraag vereist. De vastgestelde loonwaarde legt het college vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.

Artikel 4. Nadere regels

De methode om de loonwaarde te bepalen en de toepassing hiervan wordt door het college vastgesteld in nadere regels.