Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018

volgnummer :

datum college : 14 november 2017

agendapunt :

onderwerp : Vaststellen Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gelet op artikel Gelet op artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

gezien het advies van d.d. 18 oktober 2017;

overwegende dat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico zijn afgeschaft en uit de evaluatie van het minimabeleid gebleken is dat de collectieve ziektekostenverzekering niet voor iedere burger met een chronische ziekte of beperking toereikend is;

besluit:

vast te stellen de Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven;

 • b.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • c.

  Wlz: Wet langdurige zorg;

 • d.

  Chronisch zieken en mensen met een beperking:

  • Inwoners van de gemeente Veldhoven die 3 aaneengesloten jaren voorafgaand aan de aanvraag het eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet zijn verschuldigd, en/of

  • Inwoners van de gemeente Veldhoven die een eigen bijdrage voor een Wmo- of Wlz-voorziening voor ten minste 26 weken verschuldigd zijn in het kalenderjaar waarop de aanvraag als bedoeld in artikel 5 van deze regeling betrekking heeft.

Artikel 2. Doelgroep

Voor deze regeling komen chronisch zieken en mensen met een beperking van 18 jaar en ouder in aanmerking met een inkomen tot 120% van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm van de Participatiewet. Daarnaast wordt de vermogensgrens van de Participatiewet gehanteerd.

Artikel 3. Tegemoetkoming bij volledig verschuldigde eigen risico Zvw

Aan de belanghebbende die 3 aaneengesloten jaren voorafgaand aan de aanvraag het eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet is verschuldigd, wordt per kalenderjaar een forfaitaire tegemoetkoming ter hoogte van het in dat artikel genoemde bedrag verstrekt.

Artikel 4. Tegemoetkoming bij verschuldigde eigen bijdrage Wmo/Wlz

Aan de belanghebbende die behoort tot de doelgroep en die een eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening(en) op grond van de Wmo 2015 en/of een eigen bijdrage voor thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging uit de Wet langdurige zorg moet betalen, wordt per kalenderjaar een tegemoetkoming ter hoogte van het in artikel 3.8 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 genoemde bedrag maal 13 verstrekt.

Artikel 5. Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij het college. Bij de aanvraag dienen in ieder geval de bewijsstukken van het netto-inkomen van belanghebbende op de peildatum te worden overgelegd. Daarnaast zijn de volgende stukken vereist:

Voor belanghebbende die een beroep doet op artikel 3 van deze beleidsregels; bewijsstukken van het volledig verschuldigde eigen risico van de 3 voorgaande kalenderjaren;

Voor belanghebbende die een beroep doet op artikel 4 van deze beleidsregels; bewijsstukken van de voor het aanvraagjaar verschuldigde Wmo- en/of Wlz eigen bijdrage van minimaal 26 weken.

 • 2.

  Een aanvraag dient te worden ingediend:

Voor belanghebbende die een beroep doet op artikel 3 van deze beleidsregels; voor het einde van het kalenderjaar dan wel binnen 6 weken na ontvangst van de laatste specificatie waaruit blijkt dat het wettelijk eigen risico van de Zorgverzekeringswet verschuldigd is;

Voor belanghebbende die een beroep doet op artikel 4 van deze beleidsregels; binnen 6 weken na ontvangst van de specificatie waaruit blijkt dat belanghebbend in het aanvraagjaar voor minimaal 26 weken Wmo en/of Wlz eigen bijdrage verschuldigd is.

Artikel 6. Voorliggende voorzieningen

Indien belanghebbende gebruik kan maken van een andere voorziening die voorziet in de kosten genoemd in het derde en vierde artikel van deze beleidsregels, dan wordt die voorziening als voorliggende voorziening gezien.

Artikel 7. Einde voorziening Wmo 2015

Bij beëindigen van het gebruik van een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 komt de tegemoetkoming op grond van artikel 4 van deze beleidsregels te vervallen.

Artikel 8. Afwijkingen en Hardheidsclausule

Voor situaties waarin deze regeling niet voorziet of waarin er sprake is van kennelijke hardheid kan het college in individuele gevallen ten gunste van aanvrager beslissen.

Artikel 9. Ingangsdatum

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 10. Citeertitel

Deze Beleidsregels worden aangehaald als: Regeling meerkosten chronische ziekte en beperking Veldhoven 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Veldhoven in zijn vergadering van 14 november 2017.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter A.M. Demmers – van der Geest

secretaris burgemeester