Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

Geldend van 01-01-2018 t/m 26-10-2020

Intitulé

Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • b.

  AGVV: Verordening (EU) nummer 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • c.

  de-minimissteun: subsidie die wordt verleend met inachtneming van Verordening (EU) nummer 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 • d.

  plankosten: (voorbereidings)kosten voor het maken van de (gemeentelijke) plannen en de planbegeleiding, zoals kosten voor planeconomen, juridisch adviseurs en de kosten voor het stedenbouwkundig ontwerp.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de kwaliteit van de woningvoorraad in de Drentse gemeenten beter te laten aansluiten bij de vraag.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen aan gemeenten een subsidie verstrekken voor huisvestingsprojecten.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een projectplan en een sluitende begroting.

 • 2.

  Gemeenten kunnen één of meerdere aanvragen indienen.

Artikel 6 Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari 2018 tot 1 september 2020.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  het project, geselecteerd door de aanvrager, moet onderdeel zijn van haar gemeentelijke beleidsopgaven ten aanzien van de woningmarkt, zoals ook benoemd in haar gemeentelijke woonvisie;

 • b.

  het project moet passen binnen de Provinciale Omgevingsvisie;

 • c.

  het project draagt aantoonbaar bij aan de toename van de kwaliteit van de woningvoorraad;

 • d.

  het project draagt aantoonbaar bij aan de toename van duurzame woningen;

 • e.

  het project draagt bij aan een verbeterde leefbaarheid in woonwijken.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor nieuwbouw, herstructurering en renovatie;

 • b.

  sloop- en saneringskosten;

 • c.

  kosten van haalbaarheidsstudies en planvoorbereiding, (grond- en bodem)onderzoek, architectkosten, opmetingskosten, voorbereiding en begeleiding van de uitvoering en administratie, mits deze rechtstreeks aan de investeringen toe te rekenen zijn;

 • d.

  kosten van installaties, bouwkundige en installatietechnische werken, leges en precariokosten;

 • e.

  kosten van herinrichten van openbare ruimte.

Artikel 9 Subsidiehoogte en verdeelsleutel

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van een verdeelsleutel.

 • 2.

  De verdeelsleutel zoals vermeld in het eerste lid wordt vastgesteld door de helft van het beschikbare budget gelijkelijk te verdelen over de twaalf Drentse gemeenten. De andere helft van het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van het aantal woningen per gemeente volgens de CBS-cijfers van 2014.

 • 3.

  De som van de in lid twee genoemde, twee bedragen wordt maximaal aan de aanvrager verstrekt.

 • 4.

  De aanvrager dient als cofinanciering in te brengen een bedrag, ter hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag op basis van deze regeling, hetzij uit eigen middelen, hetzij afkomstig van samenwerkingspartners.

Artikel 10 Prestatieverantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger toont aan dat de prestatie(s) waarvoor de subsidie verleend is, is verricht door middel van de SISA-bijlage in de (reguliere) jaarrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 2.

  Indien de toepassing van het eerste lid niet mogelijk is vanwege de kwalitatieve rapportage, wordt de verantwoording separaat gevraagd.

 • 3.

  De tijd tussen de beschikkingsdatum en de eindverantwoording bedraagt maximaal twee jaar.

Artikel 11 Overig

De Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe is niet van toepassing.

Artikel 12 Staatssteun

Wanneer er sprake is van staatssteun, en subsidies niet kunnen worden verstrekt onder de werking van de AGVV, worden zij verstrekt als de-minimissteun.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

Het voorschot voor subsidies van € 25.000,-- en hoger bedraagt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en vervalt op 31 december 2021.

Toelichting

Met de Impuls Volkshuisvesting wil de provincie Drenthe gemeenten geld beschikbaar stellen om huisvestingsopgaven in de bestaande woningvoorraad te helpen oplossen. Het gaat hierbij om maatwerk per gemeente en een breed palet van mogelijke toepassingen, waarbij de provinciale bijdrage een steuntje in de rug kan zijn.

Uit een rondgang langs de Drentse gemeenten en aanvullend onderzoek blijkt dat met name in kleine kernen, in de goedkope koopsector in krimpgebieden en in specifieke stadswijken behoefte is om door middel van gerichte ingrepen kwaliteitsverbetering toe te passen, om hiermee de leefbaarheid van Drenthe te verbeteren. Met de Impuls Volkshuisvesting kan de onrendabele top voor huisvestingsprojecten worden bekostigd.

Ondertekening