Subsidieregeling Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie

Geldend van 08-11-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Recreatief medegebruik, landschap en cultuurhistorie

Besluit van het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 28 september 2017, kenmerk BBV17.0362, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

Gelet op artikel 3 (‘Subsidieregelingen’) van de Algemene subsidieverordening waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

Overwegende dat de behoefte aan recreatie op, aan en in het water de komende jaren naar verwachting zal groeien;

Overwegende dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar mogelijk recreatie, op of aan het water wil mede faciliteren;

Overwegende dat er onder burgers toenemende aandacht is voor landschap en cultuurhistorie;

Overwegende dat het voorgaande ook is erkend in onder meer het Waterbeheerplan 2016-2021 en de Nota Recreatief medegebruik landschap en cultuurhistorie;

Besluit de volgende subsidieregeling vast te stellen.

Paragraaf 1

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ab: Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 • c.

  Waterbeheerplan; het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat beschikbaar is via www.agv.nl;

 • d.

  Waterschap: het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 • e.

  Watersysteem: één of meer oppervlaktewateren die samen met de waterkeringen, werken en het grondwater één geheel vormen.

Artikel 2 Criteria

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten binnen het beheergebied van het waterschap, die gericht zijn op het realiseren van de ambities en opgaven zoals beschreven in het Waterbeheerplan.

 • 2.

  Hieruit voortvloeiend levert de activiteit een bijdrage aan één of meerdere van de volgende ambities:

  • a.

   Het realiseren van (hoogwaardige) voorzieningen ten behoeve van recreatie op of aan het water;

  • b.

   Het verder ontwikkelen van watergebonden cultuurhistorische of landschappelijke waarden en;

  • c.

   Het genereren van aandacht en bewustzijn bij recreanten voor landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische aan het water gebonden waarden.

 • 3.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de activiteit voorts aan de volgende criteria voldoen.

  • a.

   De activiteit is haalbaar, dat wil zeggen technisch uitvoerbaar, maatschappelijk gedragen en betaalbaar. Indien van toepassing dient cofinanciering van de activiteit gegarandeerd te zijn.

  • b.

   De activiteit doet geen afbreuk aan het vaarweg-, nautisch- en / of beheer van waterstaatswerken.

  • c.

   De activiteit doet geen afbreuk aan het watersysteem (waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie).

  • d.

   De activiteit beschikt over een deugdelijke financiële onderbouwing.

  • e.

   Indien van toepassing, is er voorzien in een plan dat inzichtelijk maakt hoe het onderhoud en/of beheer wordt vormgegeven.

 • 4.

  De activiteit voldoet zoveel mogelijk aan de volgende criteria.

  • a.

   De activiteit draagt bij aan de naamsbekendheid van het waterschap.

  • b.

   De activiteit heeft een toegevoegde waarde voor het watersysteem en draagt bij aan een grotere belevingswaarde en/ of kennis daarvan.

  • c.

   De activiteit vertoont samenhang met andere activiteiten in de omgeving.

Artikel 3 Aanvraag

 • a.

  Aanvragen kunnen het gehele kalenderjaar worden ingediend.

 • b.

  Een aanvraag wordt gedaan middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden die zijn weergegeven in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 8 Asv en artikel 2 van de onderhavige subsidieregeling, kan subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  Een activiteit van gelijke aard met een vergelijkbare doelstelling in het voorgaande of lopende kalenderjaar al een bijdrage heeft ontvangen.

 • b.

  Er geen voor realisatie van de activiteit noodzakelijke medewerking verkregen kan worden van een andere overheid.

 • c.

  De voor het desbetreffende kalenderjaar gereserveerde gelden op zijn.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 Asv geldt voor alle subsidies dat maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit met subsidiegelden van het waterschap mogen worden gefinancierd.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient:

 • 1.

  De opgedane ervaringen en kennis op verzoek van het waterschap te delen, binnen de grenzen van het redelijke;

 • 2.

  Het waterschap, indien van toepassing, te vermelden in voor het publiek bestemde publicaties of anderszins.

 • 3.

  Het waterschap toe te staan in overleg publicitair gebruik te maken van de met de activiteit behaalde resultaten.

Artikel 7 Europese regelgeving

Voor zover subsidie wordt verstrekt aan een onderneming, wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Europese wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun.

Paragraaf 2

Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Waterschapsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling Recreatief medegebruik landschap en cultuurhistorie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 28 september 2017.

Drs. H.J. Kelderman

Secretaris

Dr. ir. G.M. van den Top

Dijkgraaf / voorzitter