Nadere regels carbid schieten Coevorden 2017

Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Intitulé

Nadere regels carbid schieten Coevorden 2017

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, d.d. 19 september 2017;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het schieten met carbid;

gelet op het bepaalde in artikel 2:73A, lid 4, van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden 2017;

besluiten

vast te stellen de navolgende nadere regels carbid schieten Coevorden 2017.

 • 1.

  Degene die met carbid schiet heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder. Jongeren van 16 tot 18 jaar mogen onder begeleiding en toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder carbid schieten.

 • 2.

  De inhoud van de bus waarmee het carbid schieten plaatsvindt, mag maximaal 50 liter bedragen.

 • 3.

  Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.

 • 4.

  Binnen het vrije schootsveld liggen geen onverharde en verharde openbare wegen of paden.

 • 5.

  Binnen het vrije schootsveld is geen publiek aanwezig.

 • 6.

  De plaats op het terrein van waaraf geschoten wordt, is gelegen:

  • a.

   bij gebruik van maximaal 5 (melk-)bussen op een afstand van tenminste 50 meter van woonbebouwing;

  • b.

   bij gebruik van meer dan 5 (melk-)bussen op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing;

  • c.

   buiten een stiltegebied zoals aangewezen krachtens de Provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • 7.

  Degene die carbid schiet, dient afdoende maatregelen te nemen om de veiligheid van degenen die deelnemen aan het afschieten van carbid en de eventuele toeschouwers te waarborgen.

 • 8.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van:

  • a.

   eigen grond;

  • b.

   grond van derden met toestemming van de eigenaar; of

  • c.

   grond in eigendom van de gemeente Coevorden op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied of locatie.

 • 9.

  Aanwijzingen gegeven door of namens daartoe bevoegde personen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 10.

  De Nadere regels carbid schieten Coevorden vastgesteld op 20 december 2011 vervallen.

 • 11.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels carbid schieten Coevorden 2017”.

 • 12.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2017.

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester