Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent sport Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent sport Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  buitensportvereniging: een vereniging die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid en die haar leden in staat stelt in georganiseerd verband gereglementeerde wedstrijdsport te bedrijven en in dat kader gebruik maakt van één van de gemeentelijke buitensportaccommodaties, dan wel een daarmee door het college gelijk gestelde accommodatie;

 • 2.

  binnensportvereniging: een vereniging die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid dan wel een daarmee door het college gelijk te stellen sportorganisatie, die haar leden in staat stelt in georganiseerd verband gereglementeerde wedstrijdsport te bedrijven, en in dat kader gebruik maakt van één van de gemeentelijke binnensportaccommodaties, dan wel een daarmee door het college gelijk gestelde acommodatie.

 • 3.

  overige sportvereniging: een vereniging die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid en die haar leden in staat stelt in georganiseerd verband gereglementeerde wedstrijdsport te bedrijven en die niet uitsluitend behoort tot de verenigingen, genoemd onder lid 1 en 2.

 • 4.

  leden: leden van een sportvereniging dan wel deelnemers aan de activiteiten van een sportorganisatie.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een sportvereniging.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een in artikel 1 genoemde sportvereniging die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut,

  • c.

   beschikt over ten minste 3 volwassen leden en 7 jeugdleden (jonger dan 19 jaar) die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

  • d.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat,

  • e.

   aangesloten is bij een door het NOC*NSF erkende overkoepelende organisatie,

  • f.

   beschikt over ten minste één competitieteam, voor zover er een reële mogelijkheid is aan een competitie deel te nemen,

 • 2.

  het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen;

 • 3.

  het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden;

 • 4.

  het college kan van het gestelde in lid 1f gemotiveerd afwijken wanneer verenigingen niet over een competitieteam beschikken maar de leden de vereniging wel vertegenwoordigen bij deelname aan individuele competitie.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag voor een buitensportvereniging wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een basisbedrag van € 550,00 per jaar;

  • b.

   50 % van de betaalde bondskosten;

  • c.

   50% van de betaalde huur voor het gebruik van gemeentelijke binnen- en/of buitensportaccommodaties;

  • d.

   Het volledige bedrag dat de aanslag OZB beloopt;

  • e.

   Het volledige bedrag dat de retributie recht van opstal beloopt.

 • 2. Het subsidiebedrag voor een binnensportvereniging wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een basisbedrag van € 550,00 per jaar;

  • b.

   50 % van de betaalde bondskosten;

  • c.

   50% van de betaalde huur voor het gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties.

 • 3. Het subsidiebedrag voor overige sportverenigingen wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een basisbedrag van € 550,00 per jaar;

  • b.

   50 % van de betaalde bondskosten.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

Indien van toepassing verstrekt de aanvrager, in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, desgevraagd bij de aanvraag:

 • 1.

  een ledenlijst naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, op grond waarvan het aantal minimaal vereiste leden kan worden vastgesteld, dan wel een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld;

 • 2.

  nota en betaalbewijs van de betaalde bondskosten;

 • 3.

  nota en betaalbewijs van de betaalde huurkosten;

 • 4.

  nota en betaalbewijs van de aanslag OZB;

 • 5.

  nota en betaalbewijs van de retributie recht van opstal.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Niet-gemeentelijke accommodaties

 • 1. Onder de navolgende voorwaarden is het college bevoegd een niet-gemeentelijke sportaccommodatie voor wat betreft de uitvoering van deze verordening gelijk te stellen met een gemeentelijke sportaccommodatie:

  • a.

   de accommodatie is gelegen in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   de accommodatie voldoet aan de eisen van het NOC*NSF voor de betreffende tak van sport;

  • c.

   er is voor aanvrager geen reële mogelijkheid gebruik te maken van een gemeentelijke sportaccommodatie.

 • 2. Wanneer van de bevoegdheid in het eerste lid gebruik wordt gemaakt, vermeldt het college dat gemotiveerd bij subsidieverlening.

 • 3. Toepassing van de bevoegdheid in het eerste lid kan er niet toe leiden dat een hoger subsidiebedrag wordt verleend, dan het geval zou zijn wanneer door aanvrager gebruik zou kunnen worden gemaakt van een gemeentelijke sportaccommodatie.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-07-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels

Toelichting

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1b.

  Onder bondskosten worden verstaan de kosten die aan de overkoepelende organisatie zijn betaald ten behoeve van deelname aan de organisatorische – en competitieverbanden van die overkoepelende organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van de gemaakte kosten in het meest recente afgesloten kalenderjaar of sportseizoen op het moment van aanvraag. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 zoals contributie en wedstrijdgelden,

  Niet voor subsidie in aanmerking komen b.v. de kosten voor tuchtzaken, storneringen, overschrijvingen, doorbetalingen, doorbelasting derden, Buma Stemra en Sena, buitenlandse (bond-)speler en deelname aan een garantiefonds.

 • 1c.

  Onder huurkosten worden verstaan de betaalde huur voor het gebruik van gemeentelijke binnen- en/of buitensportaccommodaties, dan wel daarmee door het college op grond van artikel 9 gelijkgestelde accommodaties. Hierbij wordt uitgegaan van de gemaakte kosten in het meest recente afgesloten sportseizoen op het moment van aanvraag.

 • 1d.

  Onder het volledige bedrag dat de aanslag OZB beloopt wordt verstaan de aanslag die in het jaar van aanvraag is ontvangen.

 • 1e.

  Onder het volledige bedrag dat de retributie recht van opstal beloopt wordt verstaan de retributie die in het jaar van aanvraag betaald moet worden.

 • 2b.

  Zie de toelichting onder 1.b.

 • 2c.

  Zie de toelichting onder 1.c.

 • 3b.

  Zie de toelichting onder 1.b.

Artikel 7. Aanvraag

In principe verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens en/of bescheiden die van belang zijn voor de subsidieberekening en/of om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. In afwijking hiervan kan het college besluiten deze gegevens en/of bescheiden zelf (collectief) op te vragen. Op het aanvraagformulier wordt aangegeven welke gegevens en/of bescheiden verstrekt moeten worden en welke door het college worden opgevraagd.

 • 1.

  om het aantal minimaal vereiste leden vast te stellen verstrekt aanvrager, met toestemming van de betreffende leden, bij de aanvraag een ledenlijst die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 2.

  om te bepalen welke bondskosten subsidiabel zijn verstrekt aanvrager bij de aanvraag objectieve gegevens (nota en betaalbewijs) van de aan de overkoepelende organisatie betaalde kosten ten behoeve van deelname aan de organisatorische – en competitieverbanden van die overkoepelende organisatie.

 • 3.

  om te bepalen welke huurkosten subsidiabel zijn verstrekt aanvrager bij de aanvraag objectieve gegevens (nota en betaalbewijs) van de betaalde huurkosten.

 • 4.

  om te bepalen welke kosten van de aanslag OZB subsidiabel zijn verstrekt aanvrager bij de aanvraag objectieve gegevens (nota en betaalbewijs) van de aanslag OZB (eigenaar- en gebruikersdeel).

 • 5.

  om te bepalen welke kosten van de retributie recht van opstal subsidiabel zijn verstrekt aanvrager bij de aanvraag objectieve gegevens (nota en betaalbewijs) van de retributie recht van opstal.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening sportverenigingen Echt-Susteren 2011.