Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent speeltuinen Subsidieregeling speeltuinorganisaties Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent speeltuinen Subsidieregeling speeltuinorganisaties Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling speeltuinorganisaties Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  speeltuinorganisatie: een door het college als zodanig erkende en in de gemeente Echt-Susteren gevestigde rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zonder winstoogmerk een of meerdere speeltuinen exploiteert ten behoeve van de aanbieding van speelmogelijkheden;

 • b.

  speeltuin: een afgebakende, afdoende beheerde speelvoorziening, gelegen op gronden in eigendom van de gemeente, ten aanzien waarvan een rechtspersoon verantwoordelijk is voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud en waarvan de kosten van eerste aanleg en inrichting groter of gelijk zijn aan een bedrag van EUR 25.000,00 inclusief BTW;

 • c.

  terrein-infrastructuur: de inrichting van de speeltuin, niet zijnde speeltoestellen of speelattributen (bijv. omheining, groen, plantenbakken, banken, prullenbakken e.d.).

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten Aan een speeltuinorganisatie wordt voor zover het deze verordening betreft, voor de exploitatielasten van de speeltuin, uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Aan een speeltuinorganisatie wordt voor zover het deze verordening betreft, voor de kosten van eerste aanleg van de speeltuin uitsluitend eenmalig een subsidie verstrekt. Voor het verstrekken van eenmalige subsidies voor overige activiteiten vormt deze verordening geen grondslag.

Artikel 3. Activiteiten

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt is het op een adequate wijze, zonder winstoogmerk inrichten en exploiteren van een of meerdere speeltuinen. Onder exploiteren wordt in dit kader begrepen het onderhouden en beheren van de speeltuin alsmede het organiseren van festiviteiten ter plaatse voor de reguliere bezoekers-doelgroep van de speeltuin.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een speeltuinorganisatie die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie voor eerste aanleg

Voor de eerste aanleg van de speeltuin bedraagt de eenmalig door aanvrager te verkrijgen subsidie 50% van de investeringskosten voor de eerste inrichting van de speeltuin, tot een maximum bijdrage van EUR 25.000,00 per speeltuin.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie in de exploitatielasten

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 tot en met 10 van deze verordening bestaat het totale jaarlijkse subsidiebedrag (T) voor de exploitatie van een speeltuin uit de som (A) van de hierna in het tweede lid onder a tot en met d genoemde bedragen, verminderd met het streefbedrag eigen inkomsten (B) genoemd in artikel 11 van deze verordening, met dien verstande dat het totale subsidiebedrag (T) nimmer meer bedraagt dan € 9.900,00

 • 2. Als jaarlijkse exploitatielasten worden aangemerkt:

  • a.

   een bedrag gelijk aan de jaarlijkse kosten voor afschrijving ex artikel 7;

  • b.

   een bedrag gelijk aan de jaarlijkse kosten voor onderhoud ex artikel 8;

  • c.

   een bedrag gelijk aan de jaarlijkse kosten voor beheer ex artikel 9;

  • d.

   een bedrag voor de kosten van festiviteiten ex artikel 10.

Artikel 7. Kosten voor afschrijving

Als jaarlijkse afschrijvingskosten worden aangemerkt:

 • a.

  Voor gebouwen: een bedrag gelijk aan 3,3% van de stichtingskosten;

 • b.

  Voor speeltoestellen: een bedrag gelijk aan 11% van de historische aanschafkosten;

 • c.

  Voor het terrein: een bedrag gelijk aan 6,6% van de historische realisatiekosten van de terreininfrastructuur

Artikel 8. Kosten voor onderhoud

Als jaarlijkse onderhoudskosten worden aangemerkt:

 • a.

  Voor gebouwen: een bedrag gelijk aan 2,2% van de stichtingskosten

 • b.

  Voor speeltoestellen: een bedrag gelijk aan 2,2% van de historische aanschafkosten

 • c.

  Voor het terrein: een bedrag gelijk aan 2,2% van de historische realisatiekosten van de terreininfrastructuur

Artikel 9. Kosten voor beheer

Als jaarlijkse kosten voor beheer worden de aantoonbare kosten aangemerkt die naar oordeel van het college voor een goede exploitatie van de speeltuin redelijk en noodzakelijk zijn tot een bedrag van maximaal € 1.100,00.

Artikel 10. Jaarlijkse subsidie voor kosten van festiviteiten

Het subsidiebedrag voor het organiseren van festiviteiten in de speeltuin voor de reguliere bezoekersdoelgroep van de speeltuin is gelijk aan de aantoonbaar hiervoor gemaakte kosten, echter tot een bedrag van maximaal € 1.100,00 per speeltuin, per jaar.

Artikel 11. Streefbedrag eigen inkomsten

Door het college wordt een ‘streefbedrag eigen inkomsten’ vastgesteld, dat de speeltuinorganisatie geacht wordt aan eigen middelen in te brengen in de exploitatie van de speeltuin.

Artikel 12. Wijze van verdeling

Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld voor de verstrekking van subsidies per kalenderjaar voor de exploitatielasten van de speeltuin. Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 12 is niet van toepassing op subsidie voor de eerste aanleg van de speeltuin. De raad stelt daarvoor indien noodzakelijk separaat budget beschikbaar.

Artikel 13. Aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, verstrekt aanvrager bij de aanvraag een inrichtings-, beheer- en onderhoudsplan over, waaruit blijkt welke subsidiabele activiteiten de aanvrager gaat verrichten. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het inrichtings-, beheer- en onderhoudsplan.

Artikel 14. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een jaarlijkse subsidie in de exploitatielasten wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 15 Verplichting bij subsidieverlening ten aanzien van de speeltuin

 • 1. De speeltuin is tenminste vier dagdelen per week, gedurende ten minste zes maanden per jaar opengesteld.

 • 2. De speeltuin voldoet te allen tijde aan de wettelijke voorschriften betreffende de veiligheid, hygiëne en milieu.

 • 3. De speeltuinorganisatie geeft haar medewerking aan de gemeente voor de uitvoering van de wettelijke verplichte jaarlijkse veiligheidsinspectie.

 • 4. De speeltuinorganisatie is gehouden de daaruit voortvloeiende adviezen zo spoedig mogelijk voor haar rekening uit te voeren.

Artikel 16 Verplichtingen ten aanzien van de organisatie

 • 1. De speeltuinorganisatie is verplicht het subsidiebedrag, dat op grond van artikel 7 verkregen wordt voor de afschrijvingskosten, te storten op een uitsluitend daarvoor bestemde bankrekening.

 • 2. In de statuten of het huishoudelijk reglement van de speeltuinorganisatie wordt verankerd dat ten laste van de in het eerste lid genoemde rekening uitsluitend uitgaven mogen gedaan, die voortvloeien uit het onderhoudsplan van de betreffende speeltuin.

 • 3. Tevens wordt in de statuten of het huishoudelijk reglement van de speeltuinorganisatie verankerd dat voor het doen van uitgaven van de onder lid 1 van dit artikel genoemde rekening een door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ondertekend document wordt bijgehouden, dat desgevraagd aan de gemeente wordt overgelegd.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling speeltuinorganisaties Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels

Toelichting

Artikel 9. Kosten voor beheer

Als kosten voor beheer worden in dit verband in ieder geval aangemerkt de aantoonbare kosten gemaakt door en voor de inzet van vrijwilligers en het bestuur, kosten van contributies en lidmaatschappen (bijvoorbeeld van landelijke speeltuinorganisaties of Kamer van Koophandel), verzekeringen en water- en energiekosten, indien voor zover deze naar oordeel van het college voor een goede exploitatie van de speeltuin redelijk en noodzakelijk zijn tot een bedrag van maximaal € 1.100,00

Artikel 11. Streefbedrag eigen inkomsten

Het streefbedrag eigen inkomsten is voor Stichting speelvoorziening St. Joost vastgesteld op € 4.765,00; voor Stichting spelen en ontmoeten Susteren-Heide, Stichting speelvoorziening Nieuwstadt, Stichting speeltuin Hingen, Stichting speeltuin Berkelaar, Stichting speelvoorzieningen Middelveld, Stichting speelvoorziening Koningsbosch, Stichting Spelen oppe Slek, Dierenpark het Hertenspoor, Stichting Roosteren speelt en Stichting LOS Maria Hoop op € 1.361,00

Artikel 17. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling vervangt de Subsidieverordening speeltuinorganisaties Echt-Susteren 2011.