Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent parochiebesturen Subsidieregeling parochiebesturen Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent parochiebesturen Subsidieregeling parochiebesturen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling parochiebesturen Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Parochiebestuur: een binnen de grenzen van de gemeente Echt-Susteren gevestigd parochiebestuur, waarvan het hoofdkerkgebouw gelegen is binnen de gemeentegrenzen;

 • b.

  Kerkkoor: een aan een parochie verbonden zanggroep;

 • c.

  Inwoner: inwoner die in de gemeente Echt-Susteren staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

 • d.

  Kern: de gemeente Echt-Susteren kent uitsluitend de volgende kernen; Echt, Susteren, Nieuwstadt, Dieteren, Roosteren, Pey, Sint Joost, Maria Hoop en Koningsbosch.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Begripsomschrijvingen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor;

 • a.

  de reguliere activiteiten van een parochiebestuur, zoals het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk;

 • b.

  het beschikken over één of meerdere kerkkoren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een parochiebestuur dat;

 • 1.
  • a.

   binnen de grenzen van de gemeente Echt-Susteren gevestigd is en waarvan het hoofdkerkgebouw gelegen is binnen de gemeentegrenzen;

  • b.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  Een bedrag van € 1.100,00 per jaar;

 • b.

  Een bedrag van € 0,50 per inwoner van de kern waarvan de parochie deel uit maakt, naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar van aanvraag. Waar meerdere parochies deel uitmaken van een kern wordt het bedrag per inwoner verdeeld over het aantal kerkgebouwen.

 • c.

  Een bedrag van € 275,00 per parochie wanneer de parochie beschikt over een of meerdere kerkkoren.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling parochiebesturen Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels