Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent natuur en cultuurhistorie Subsidieregeling natuur- en cultuurhistorische verenigingen Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent natuur en cultuurhistorie Subsidieregeling natuur- en cultuurhistorische verenigingen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling natuur- en cultuurhistorische verenigingen Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder een;

 • a.

  natuurvereniging: een vereniging die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid, met als doelstelling het bestuderen, behouden en waar mogelijk versterken van in Echt-Susteren voorkomende natuurwaarden, die met het oog op deze doelstelling dan wel onderdelen daarvan activiteiten verricht; onder het begrip ‘natuurwaarden’ kan in dit verband zowel de waarde van dode als van levende natuur verstaan worden;

 • b.

  cultuurhistorische vereniging: een vereniging die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid, met als doelstelling het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van (delen van) de gemeente Echt-Susteren, die met het oog op deze doelstelling dan wel onderdelen daarvan activiteiten verricht.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een natuur- en cultuurhistorische vereniging.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een natuur- en cultuurhistorische vereniging die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut,

  • c.

   beschikt over ten minste 10 leden die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

  • d.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat,

 • 2.

  het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Wanneer de vereniging minder dan 20 leden heeft: een basisbedrag van € 220,00;

  • b.

   Wanneer de vereniging ten minste 20 leden heeft: een basisbedrag van € 440,00;

  • c.

   Een bedrag van € 2,75 per jaar per lid. Is het aantal leden van buiten onze gemeente hoger dan het aantal leden van binnen onze gemeente, dan wordt voor het verschil geen subsidie verleend.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, bij de aanvraag:

 • a.

  met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

 • b.

  een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling natuur- en cultuurhistorische verenigingen Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels