Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent kerncontacten Subsidieregeling kerncontactgroepen Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent kerncontacten Subsidieregeling kerncontactgroepen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling kerncontactgroepen Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Kerncontactgroep: een vereniging of stichting die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid, die het algemeen belang van de kern dient en die hiertoe als intermediair fungeert tussen de inwoners van een kern en het gemeentebestuur.

 • b.

  Kern: de gemeente Echt-Susteren kent uitsluitend de volgende kernen; Echt, Susteren, Nieuwstadt, Dieteren, Roosteren, Pey, Sint Joost, Maria Hoop en Koningsbosch.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een kerncontactgroep.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een kerncontactgroep die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut,

  • c.

   beschikt over ten minste 5 bestuursleden die in onze gemeente staan ingeschreven in Basisregistratie personen (BRP);

  • d.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt € 825,00 per jaar per subsidieontvanger.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Indien in één kern meerdere kerncontactgroepen tot stand komen kan het college besluiten het subsidiebedrag over meerdere kerncontactgroepen te verdelen. Het college zal niet besluiten tot een dergelijke verdeling alvorens eerst de tot op dat moment gesubsidieerde kerncontactgroep in de betreffende kern te consulteren. Het maximum bedrag van EUR 750,00 per kern wordt niet overschreden.

 • 2. Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kerncontactgroepen Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels

Toelichting

De kerncontactgroep kan ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over zaken die in een kern spelen, mits deze geen individuele belangen betreffen. De kerncontactgroep kan door het gemeentebestuur om advies gevraagd worden over ontwikkelingen en activiteiten die in een kern plaatsvinden en geeft binnen twee maanden na ontvangst een reactie op de adviesaanvraag. Het gemeentebestuur neemt kennis van de adviezen van de kerncontactgroep en weegt deze mee in de besluitvorming over de betreffende aangelegenheid.