Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent evenementen Subsidieregeling evenementen Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent evenementen Subsidieregeling evenementen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling evenementen Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Evenement: belangwekkende, openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis, doelbewust georganiseerd en gericht op een relatief groot publiek en/of van aanwijsbaar belang voor de leefbaarheid in de gemeente Echt-Susteren en die als zodanig door het college van burgemeester en wethouders erkend zijn;

 • b.

  Buurt- en wijkevenementen: deze evenementen worden in het kader van deze regeling gelimiteerd tot de intocht van St. Nicolaas en de viering van St. Maarten;

 • c.

  Lokale c.q. regionale evenementen: evenementen die gericht zijn op de leefbaarheid in de gemeente Echt-Susteren en zich richten op de gemeente Echt-Susteren dan wel op de regio Midden-Limburg en een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van één of meer gemeentelijke beleidsdoelstellingen;

 • d.

  Grote evenementen: evenementen die een uitstraling hebben over de grenzen van de regio Midden-Limburg heen. Dergelijke evenementen moeten passen binnen één of meer gemeentelijke beleidsdoelstellingen, dienen een bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van de gemeente Echt-Susteren en dienen expliciet als zodanig door de raad te worden erkend.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar of een éénmalige subsidie verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het organiseren en laten plaatsvinden van evenementen zoals bedoeld in deze regeling en die niet in aanmerking komen voor subsidiëring op grond van enige andere subsidieregeling van de gemeente Echt-Susteren. De navolgende evenementen worden daarbij onderscheiden:

 • A.

  buurt- en wijkevenementen;

 • B.

  lokale c.q. regionale evenementen;

 • C.

  grote evenementen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die;

 • 1.
  • a.

   een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in de gemeente Echt-Susteren en die een evenement als bedoeld in deze verordening organiseert of laat plaatsvinden; en

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming en geen commerciële doelstelling heeft.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 2 afwijken.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag voor buurt- en wijkevenementen bedraag € 350,00

 • 2. Het subsidiebedrag voor lokale c.q. regionale evenementen bedraagt € 385,00 indien het evenement voldoet aan minimaal 2 van onderstaande criteria a t/m e. Voor ieder extra criterium waaraan het evenement voldoet wordt het subsidiebedrag met € 55,00 verhoogd:

  • a.

   Het evenement voldoet aan meer dan één gemeentelijke beleidsdoelstelling.

  • b.

   Het evenement draagt significant bij aan de profilering van de gemeente;

  • c.

   Het evenement kent een (verwacht) publieksbereik van meer dan 500 toeschouwers;

  • d.

   Het evenement is origineel of uniek voor de gemeente;

  • e.

   Het evenement kent een bijzonder doel of doelstelling

 • 3. Voor grote evenementen vindt subsidiëring plaats op basis van de in te dienen begroting tot een maximum van 50% van de totale door het college goedgekeurde kosten.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Voor buurt- en wijkevenementen en de jaarlijkse lokale c.q. regionale evenementen wordt een subsidieplafond vastgesteld. Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

 • 2. Voor éénmalige lokale c.q. regionale evenementen wordt een subsidieplafond vastgesteld. Aanvragen voor deze éénmalige subsidies worden door het college behandeld in volgorde van binnenkomst. Als moment van binnenkomst geldt het moment dat de aanvraag ontvankelijk is. Zodra en voor zover het geldende subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen geweigerd.

 • 3. Voor grote evenementen wordt geen subsidieplafond vastgesteld. In plaats van een subsidieplafond stelt de raad zo vaak als zij dit wenselijk acht een budget vast dat beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van dit onderdeel van deze verordening.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV verstrekt aanvrager bij de aanvraag een beschrijving van de activiteit en een draaiboek. De beschrijving geeft, al dan niet in combinatie met het draaiboek, in ieder geval inzicht in aard en publieksbereik van de activiteit.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een jaarlijkse subsidie voor buurt- en wijkevenementen en jaarlijkse lokale c.q. regionale evenementen wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels