Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cultuur op basisscholen Subsidieregeling culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2015

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cultuur op basisscholen Subsidieregeling culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Basisschool: een school voor basisonderwijs alsmede een speciale school voor basisonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, gevestigd in Echt-Susteren;

 • b.

  Bevoegd gezag: het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt bestaat uit direct aan het basisonderwijs gerelateerde en binnen het basisonderwijs plaatsvindende activiteiten op het terrein van culturele vorming van leerlingen van dat basisonderwijs, uitsluitend voor zover het een in Echt-Susteren gelegen basisschool betreft.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan het bevoegd gezag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een bedrag van € 4,99 per jaar, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van aanvraag van de in artikel 7 genoemde basisscholen.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, geeft aanvrager bij de aanvraag: concreet en volledig aan voor welke basisschool of welke basisscholen de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd wordt ondernomen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2015.

Ondertekening

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels