Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017

Geldend van 01-11-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

(BBV17.0410)

Gelet op artikel 4.4, tweede lid van de Keur AGV 2017;

BESLUIT:

De verholen en half-verholen waterkeringen en beschermende gronden aan te wijzen.

Artikel 1 Aanwijzing

Als verholen of half-verholen waterkering en beschermende gronden worden aangewezen de waterkeringen en gronden die als zodanig indicatief zijn aangegeven op de kaart bij de Keur AGV 2017.

Artikel 2 Inwerkingtreden

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreden van de Keur AGV 2017.

Artikel 3 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Keur AGV 2017.

Amsterdam, 11 oktober 2017

Het Dagelijks bestuur,

dr. ir. G.M. van den Top drs. H.J. Kelderman

dijkgraaf secretaris-directeur

Ondertekening