AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS APV (Digitaal Opkopers Register) GEMEENTE HEEMSTEDE

Geldend van 08-11-2017 t/m heden

Intitulé

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS APV (Digitaal Opkopers Register) GEMEENTE HEEMSTEDE

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heemstede,

overwegende dat:

- het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening, specifiek het Digitaal Opkopers Register (DOR);

gelet op,

· artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

· het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

· de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

· artikel 2:67, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heemstede;

· het Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Heemstede;

besluit de directeur van de OmgevingsDienst IJmond aan te wijzen als toezichthouder Digtiaal Opkopers Register en deze de bevoegdheid te geven medewerkers van deze Omgevingsdienst deze taak te laten uitvoeren.

De aanwijzing als toezichthouder vindt plaats op grond van artikel 6:2 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin betrokkene is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Ondertekening

burgemeester en wethouders van Heemstede,

datum: 10 oktober 2017

de secretaris, de burgemeester,

mr. W. van den Berg mw. drs. M.J.C. Heeremans