Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020

Geldend van 04-07-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 24 oktober 2017 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS STIMULERING STRUIKELSTENEN 2017-2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Struikelsteen: oorspronkelijk initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het betreft kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin tekst gegraveerd. Deze gedenktekens worden aangebracht voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

 • 2. Educatieprogramma: programma waarmee burgers in brede zin worden uitgedaagd om na te denken over de Tweede Wereldoorlog, herdenken van de (lokale) slachtoffers en het vieren van vrijheid en democratie.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze stimuleringsregeling is zoveel mogelijk struikelstenen in Limburg te plaatsen en/of door een daaraan gekoppeld educatieprogramma de herinnering aan de slachtoffers van het nazi-regime levend te houden.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen uitsluitend Limburgse gemeenten in aanmerking komen.

Artikel 4 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct, zonder voorafgaande verleningsbeschikking, vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het project betreft het plaatsen van struikelstenen binnen de aanvragende gemeente en/of het uitvoeren van een daaraan gekoppeld educatieprogramma;

 • 2.

  [Vervallen;]

 • 3.

  Er mag nog niet gestart zijn met de plaatsing van de struikelstenen en/of het daaraan gekoppeld educatieprogramma voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • 1.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • 2.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • 3.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 5;

 • 4.

  aanvrager reeds eerder in het kader van deze regeling een subsidie heeft ontvangen en/of de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • 5.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn zoals vermeld in artikel 10.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze Nadere subsidieregels voor de looptijd van deze regeling vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1. De vast te stellen subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 5.000,00 voor het plaatsen van de struikelstenen en/of de uitvoering van een daaraan gekoppeld educatieprogramma;

 • 2. Het subsidiebedrag voor het project zal nooit hoger zijn dan de financiële eigen bijdrage(n) van de gemeente(n).

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze stimuleringsregeling worden ingediend en dient uiterlijk 1 mei 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 12 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze stimuleringsregeling treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2. Deze stimuleringsregeling vervalt met ingang van 5 mei 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels stimuleringsregeling Struikelstenen 2017-2020’.

Ondertekening

Maastricht, 24 oktober 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

TOELICHTING

Nadere subsidieregels stimuleringsregeling Struikelstenen 2017-2020

Artikel 4 Subsidievaststelling

De subsidieaanvraag wordt zonder voorafgaande verleningsbeschikking vastgesteld. De subsidieverleningen in het kader van deze regeling zijn onderhevig aan een steekproefsgewijze controle.

Artikel 8, tweede lid

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, geldt dat de gemeente een eigen financiële bijdrage levert aan de plaatsing van de struikelstenen in de betreffende gemeente en het uitvoeren van een daaraan gekoppeld educatieprogramma, waarbij de gemeentelijke bijdrage ten minste even hoog is als de gevraagde provinciale bijdrage. Dit betekent dat met een bijdrage(n) in natura van de gemeente(n) niet wordt voldaan aan dit criterium. Kosten gerelateerd aan reguliere werkzaamheden/taken van de gemeente, ambtelijke inzet en vrijstelling van legeskosten kunnen niet worden opgevoerd als co-financiering door de gemeente.