Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

Geldend van 02-11-2017 t/m heden

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 17 OKTOBER 2017:

gelet op de Wet basisregistratie personen; de Verordening basisregistratie personen Moerdijk en de Wet bescherming persoonsgegevens;

BESLUIT

vast te stellen de :

Het privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Moerdijk worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

3. De organen van de gemeente Moerdijk aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking de dag na bekendmaking in de Moerdijkse Bode;

2. Het Privacyreglement basisregistratie personen vastgesteld op 14 oktober 2014 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding.

3. Dit reglement wordt aangehaald als: het privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 17 oktober 2017.

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….

Bijlage 1 Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader/doel

Veiligheidsstaf

Verificatie persoonsgegevens ten behoeve van veiligheidsincidenten en rampenbestrijdiging

Facilitair en Informatievoorziening

Team gegevensbeheer

Wet BRPKieswetOrganisatie verkiezingen

Facilitair en Informatievoorziening

Team DIV

Dispensatie niet-openbare archiefonderdelen

Facilitair en Informatievoorziening

Team DIV

Verificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post

Archiveren brondocumenten BRP

GemeentewinkelTeam Balie

PaspoortwetRijbewijswetgeving WegenverkeerswetRijkswet op het NederlanderschapBurgerlijk WetboekWet Justitiële documentatieWet GBAWet op de lijkbezorgingKieswetRampenbestrijding

Gevonden voorwerpen

GemeentewinkelTeam Zorg en Jeugd

Wet Maatschappelijke ondersteuningJeugdwet

GehandicaptenparkeerkaartLeerlingenvervoerWet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Advies en Administratie

Team P en O

pensioenen raadsleden en wethouders (woonachtig binnen de gemeente)

wachtgelden gemeentepersoneel (woonachtig binnen de gemeente)

Advies en Administratie

Team juridische zaken

Algemene Wet BestuursrechtVerificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post

Vergunning en handhavingTeam handhaving

gemeentelijke opsporingsambtenaren BOA handhaving ihkv winkeltijdendrank- en horecabedrijfkansspelenOmgevingsvergunning in het kader van de uitvoering beheer openbare ruimte (op basis van Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, deWet Milieubeheer, de Monumentenwet en deAlgemene Plaatselijke Verordening)

Vergunning en handhavingTeam vergunningverlening

Winkeltijdendrank- en horecabedrijfkansspelenOmgevingsvergunning in het kader van de uitvoering beheer openbare ruimte (op basis van Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, deWet Milieubeheer, de Monumentenwet en deAlgemene Plaatselijke Verordening)

Facilitair en Informatievoorziening

team bestuurssecretariaat en kabinetszaken

Verificatie van persoonsgegevens voor het toekennen van onderscheidingen, huwelijksjubilarissen en 100+jarigen

Afdeling Realisatie en Beheer Openbare RuimteTeam advies & werkvoorbereiding

Verificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post

Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke OntwikkelingTeam advies

Verificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post

Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke OntwikkelingTeam ontwikkeling

Verificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een juiste registratie van in- en uitgaande post

Bijlage 2 Lijst van organen van de gemeente waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader/doel

gegevensset

Gemeentewinkel

Team balie

Blockeradministratie Willemstad

Maandelijks mutatieoverzicht binnenverhuizingen, vestiging, vertrek, overlijden en emigratie van de kern Willemstad

Gemeentewinkel

Team balie

Paspoortwet

Maandelijks overzicht personen met een verlopen reisdocument

Facilitair en Informatievoorziening

team bestuurssecretariaat en kabinetszaken

Ten behoeve van bezoek van burgemeester aan jubilarissen en 100+ jarigen

Maandelijks overzicht 50-, 60-, 65- en 70 jarige huwelijken en 100+ jarigen

Afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Team Advies & Werkvoorbereiding

Ten behoeve bijhouding van verhuur gemeentegrond aan particulieren

Maandelijks mutatieoverzicht overlijden, vertrek, vestiging en binnenverhuizing

De verantwoordelijke (het college van burgemeester en wethouders) kan, als het noodzakelijk is nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bijlage 3 Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt. Verbanden met andere gemeentelijke administraties via de gegevensmakelaar.

Registratie

Binnengemeentelijke afnemer

Doel

Gekoppelde gegevens

WMO-Zorgned

Gemeentewinkel

Team zorg & Jeugd

Registratie van persoonsgegevens ter uitvoering van taken ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Leerlingenvervoer

Jeugdwet

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voornamen

Geslachtsnaam partner

Geslacht

Naamgebruik

Burgerlijke staat

Indicatie geheim

Straat/huisnummer

Locatiebeschrijving

Postcode/woonplaats

Functie adres

Gemeente

Land

Ingangsdatum adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Datum overlijden

Plaats overlijden

Land overlijden

Bsnummer

Anummer

Stratech

Gemeentewinkel

Team Zorg & Jeugd

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voornamen

Geslachtsnaam partner

Geslacht

Naamgebruik

Burgerlijke staat

Indicatie geheim

Straat/huisnummer

Locatiebeschrijving

Postcode/woonplaats

Functie adres

Gemeente

Land

Ingangsdatum adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Datum overlijden

Plaats overlijden

Land overlijden

Bsnummer

Anummer

Verseon en ZSNL

Facilitair en informatievoorziening

Documentair management- systeem voor het registreren, vastleggen en ontsluiten van documenten tbv de gehele organisatie

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voornamen

Geslacht

Geslachtsnaam partner

Naamgebruik

Straat/huisnummer

Locatiebeschrijving

Postcode/woonplaats

Functie adres

Gemeente

Land

Geboortedatum

overlijdensdatum

Bsnummer

HTA Systems

Gemeentewinkel

team balie

Bijhouding gravenadministratie op basis van de Verordening gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 2005 en de

Verordening begrafenisrechten 2014. Voorschriften voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen te Klundert en Zevenbergen.

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voornamen

Geslacht

Geslachtsnaam partner

Naamgebruik

Straat/huisnummer

Postcode/woonplaats

Geboortedatum

Overlijdensdatum

Bsnummer

Anummer

Stadsbeheer

Vergunning en handhaving

Team vergunningverlening

Team handhaving

Registratie van persoonsgegevens voor winkeltijden

drank- en horecabedrijf

kansspelen

Omgevingsvergunning in het kader van de uitvoering beheer openbare ruimte (op basis van Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, deWet Milieubeheer, de Monumentenwet en deAlgemene Plaatselijke Verordening)

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voornamen

Geslachtsnaam partner

Naamgebruik

Straat/huisnummer

Locatiebeschrijving

Postcode/woonplaats

Geboortedatum

Bsnummer

Anummer

E-loket

gemeentewinkel

Team balie

Bij aanmeldingen bij het E-loket middels DigiD worden de gegevens uit de basisregistratie gebruikt als prefill voor e-formulieren

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voorletters

Geslachtsnaam partner

Geboortedatum

Bsnummer

NGMS

Facilitair en Informatievoorziening

Team gegevensbeheer

Personen, bedrijven binnen Moerdijk aan de GEO-kaart

koppelen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Voorletters

Geslachtsnaam partner

Geboortedatum

Bsnummer