Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Twenterand

Geldend van 25-10-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Twenterand

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Sociaal domein: de gemeentelijke taken zoals genoemd in de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wet Sociale Werkvoorziening, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015;

b. Adviesraad Sociaal Domein: het adviesorgaan waarmee de gemeente Twenterand invulling geeft aan wetten, waarin onder meer gesteld wordt dat het college ingezetenen, de doelgroep van de Participatiewet, Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en WSW-geïndiceerden en/of hun vertegenwoordigers dienen te betrekken bij de voorbereiding van het beleid op het sociale domein;

c. Raad: de gemeenteraad van Twenterand;

d. Cliënt: Een Twenterander die een Wmo-voorziening en/of een Jeugdhulpvoorziening ontvangt. Tevens valt hieronder de doelgroep van de Participatiewet en WSW-geindiceerden uit Twenterand.

e. College: het college van burgemeester en wethouders van Twenterand;

f. Contactambtenaar: de ambtenaar die fungeert als aanspreekpunt voor de Adviesraad;

g. Adviseren: het uitbrengen van een advies;

h. Huishoudelijk reglement: een document vast te stellen door de Adviesraad Sociaal Domein waarin ter uitwerking van de taken van de Adviesraad nadere praktische invulling wordt gegeven aan de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein en andere zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 2 Doelstelling cliëntenparticipatie

1. De gemeente beoogt met het instellen van de Adviesraad Sociaal Domein te voldoen aan de gewenste situatie en de (wettelijke) verplichtingen om belanghebbenden of hun vertegenwoordigers te betrekken bij ontwikkelingen van het beleid betreffende de wetten en de uitwerking daarvan.

2. Het doel is om uit verschillende invalshoeken, met name vanuit het cliëntenperspectief, tot breed gedragen adviezen te komen ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid en uitvoering op het sociaal domein.

Artikel 3 Instelling Adviesraad Sociaal Domein

1. Er is één Adviesraad Sociaal Domein die wordt betrokken bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid betreffende het Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein functioneert onafhankelijk van de gemeente.

2. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociale domein in breedste zin, het college hierin gevraagd en ongevraagd te adviseren.

3. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de volgende taken:

a)  Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over voorgenomen beleid en uitvoering van beleid;

b) Het integraal adviseren. Bij het adviseren wordt - indien relevant - de breedte van het sociaal domein betrokken.

c) De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben dan wel hoort tot de bevoegdheden van vertegenwoordigingen binnen organisaties, zoals ondernemingsraden.

Artikel 4 Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein dient zoveel mogelijk evenredig te zijn samengesteld uit de doelgroep van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Jeugdwet, WSW-geïndiceerden, ingezetenen en of hun vertegenwoordigers binnen het sociale domein.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal zes leden en maximaal 15 leden.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein wijst een voorzitter en secretaris uit zijn midden aan, evenals een plaatsvervangend voorzitter/secretaris.

 • 4.

  De Adviesraad Sociaal Domein kent een agendacommissie die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de vergaderingen en het bewaken van de planning.

 • 5.

  Het college wijst een contactambtenaar aan voor de Adviesraad Sociaal Domein. Deze is geen lid van de Adviesraad.

 • 6.

  Het college kan, na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein, nadere regels stellen over de vertegenwoordiging.

Artikel 5 Leden Adviesraad Sociaal Domein

1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden benoemd door het college, op voordracht van de Adviesraad.

2. De leden nemen plaats in de Adviesraad Sociaal Domein op persoonlijke titel zonder last.

3. Van leden mag worden verwacht dat zij actief betrokken zijn, affiniteit hebben met onderdelen van het Sociaal Domein en binnen de Adviesraad verbinding zoeken.

4. De leden en de voorzitter wonen in de gemeente Twenterand, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Twenterand, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Twenterand. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Twenterand of een organisatie of aanbieder voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

5. De voorzitter heeft daarnaast gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Adviesraad Sociaal Domein.

6. In afwijking van artikel 8 lid 1, dient de voorzitter met twee-derde  meerderheid gekozen te worden door de leden van de Adviesraad.

7. De voorzitter en de leden maken maximaal vier jaar deel uit van de Adviesraad Sociaal Domein, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal vier jaar. De benoeming en verlenging wordt bij voorkeur zodanig geregeld dat telkens slechts maximaal de helft van het aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein tegelijkertijd aftreedt.

8. Voorzitter en leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

9. Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein wordt tussentijds beëindigd:

a) op eigen verzoek;

b) door overlijden;

c)  door intrekking van de benoeming door het college, nadat de Adviesraad Sociaal Domein hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend.

d) bij het niet meer voldoen aan de benoemingsvereisten, zoals genoemd in deze verordening.

10.  Bij disfunctioneren van een van de leden kan de Adviesraad Sociaal Domein het vertrouwen in dit lid opzeggen. Er vindt vervolgens overleg plaats tussen het betreffende lid en een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein. In vervolg hierop kan de Adviesraad Sociaal Domein het college alsnog verzoeken het betreffende lid te ontslaan.

11.  De Adviesraad Sociaal Domein stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit (borging voldoende basiskennis) en vernieuwing.

Artikel 6 Werkwijze adviezen Adviesraad Sociaal Domein

1. De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein voldoen aan de volgende criteria:

a. de adviezen worden schriftelijk uitgebracht;

b. de adviezen worden voorzien van een motivering.

2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, minimaal vier weken van tevoren, dat het uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit door de Raad en/of college. Dit houdt in ieder geval in dat:

a. de Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid;

b. de Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij het formuleren en vaststellen van de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie, de verantwoording van het gevoerde beleid, bij de bespreking van de evaluatie en de monitoring;

c. de Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij cliënttevredenheidsonderzoeken.

3. De wijze waarop het college met een advies van de Adviesraad Sociaal Domein omgaat, wordt na besluitvorming  door het college schriftelijk gecommuniceerd.

4. Wanneer het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, dan wordt dit bij dit voorstel vermeld, waarbij tevens wordt aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is afgeweken.

5. De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.

6. Het college voorziet de Adviesraad Sociaal Domein van informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat hier om alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen

Artikel 7 Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein vergadert tenminste vier keer per jaar en wanneer nodig vaker. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden publiekelijk bekend gemaakt.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en/of advies.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein is verplicht tot geheimhouding van stukken. Indien derden bij een openbare vergadering van de Adviesraad aanwezig zijn, wordt aan hen het niet openbare karakter van de inhoud medegedeeld en gevraagd dit te respecteren.

 • 4.

  De geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 5.

  Tussen de portefeuillehouder(s) en de Adviesraad Sociaal Domein vindt minimaal twee keer per jaar overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Het overleg vindt plaats onder wisselend voorzitterschap van de Adviesraad Sociaal Domein en de portefeuillehouder(s).

 • 6.

  Daarnaast vindt, indien nodig, overleg plaats tussen de agendacommissie van de Adviesraad Sociaal Domein en de portefeuillehouder(s) op beider initiatief.

Artikel 8 Besluitvorming

  • 1.

   De Adviesraad Sociaal Domein kan beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van het aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein ter vergadering aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

  • 2.

   Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte schriftelijke of mondelinge stemmen. De voorzitter is niet stemgerechtigd inzake inhoudelijke besluiten over de uit te brengen adviezen.

  • 3.

   Blanco stemmen of onthoudingen zijn voor de vaststelling van het resultaat van de stemming geen geldig uitgebrachte stemmen.

  • 4.

   Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten.

  • 5.

   Besluiten over spoedeisende uit te brengen adviezen kunnen na consultatie van de leden ook buiten de vergadering om worden genomen, dit op initiatief van de voorzitter. De werkwijze hiertoe wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9 Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein

1. De samenwerking tussen het college en de Adviesraad Sociaal Domein wordt jaarlijks besproken in het overleg met de portefeuillehouder(s) sociaal domein.

2. De Adviesraad maakt een jaarverslag binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar. Hierin wordt de werking van de Adviesraad Sociaal Domein jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 10 Faciliteiten Adviesraad Sociaal Domein

1. Het college stelt jaarlijks aan de hand van de door de Adviesraad Sociaal Domein opgestelde begroting voldoende budget beschikbaar voor de voorzieningen die nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden, zoals de administratieve kosten, een vergoeding voor onkosten en aanwezigheid en kosten van deskundigheidsbevordering van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein. Het college stelt ook, een vergaderruimte in het gemeentehuis en de daarbij horende voorzieningen gratis ter beschikking.

2. Deze middelen worden zodanig ter beschikking gesteld dat de Adviesraad Sociaal Domein redelijkerwijs in staat kan worden geacht haar taken uit te oefenen.

3. De Adviesraad besteedt de middelen slechts voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de Adviesraad.

Artikel 11 Reglementen

1. De Adviesraad Sociaal Domein kan in aanvulling op deze verordening één of meer reglementen opstellen.

2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval opgenomen: nadere regels rondom vergaderingen, de samenstelling van de agendacommissie, taakverdeling binnen de Adviesraad, eventueel in te stellen werkgroepen, klankbordgroepen of commissies, de vergoedingen, de werkwijze rond vervanging van een lid en de totstandkoming van adviezen.

3. Een afschrift van elk reglement wordt direct na vaststelling door de Adviesraad Sociaal Domein ter kennisname gezonden aan het college.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.

2. Indien er geen Adviesraad Sociaal Domein binnen de gemeente functioneert, zal het college de totstandkoming van een Adviesraad Sociaal Domein actief bevorderen.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking, onder gelijktijdige intrekking van de volgende verordeningen, te weten: - de “Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Twenterand” en  - de “Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet Sociale Werkvoorziening 2013”.

2. Met betrekking tot artikel 4 lid 2 geldt dat er een overgangsbepaling is tot 22 maart 2018. Bepaald wordt dat het maximum aantal leden dat zitting kan nemen in de Adviesraad Sociaal Domein tot eerder genoemde datum maximaal 23 mag zijn.

3. Met betrekking tot artikel 5 lid 7 geldt er een afwijkende bepaling, mede gelet op het genoemde in lid 2. De eerste zittingstermijn van de voorzitter en leden loopt van de inwerkingtreding van deze verordening tot 22 maart 2018. Aansluitend worden de dan zitting nemende leden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging van nog eens maximaal 4 jaar.

4. Deze verordening treedt in werking op de dag na datum van bekendmaking.

5. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Twenterand “.

 • Algemene toelichting

  Binnen de Adviesraad Sociaal Domein werken ingezetenen, de doelgroep van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, Jeugdwet, WSW-geïndiceerden en/of hun vertegenwoordigers samen met als doel om het gemeenschappelijke belang van deze doelgroepen te behartigen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college en raad over thema’s die betrekking hebben op het sociaal domein van de gemeente Twenterand. Bij het uitbrengen van adviezen gelden is integrale advisering het uitgangspunt. Ook wordt van de Adviesraad Sociaal Domein verwacht dat zij de problemen / vraagstukken waar de doelgroepen mee te maken hebben voor het voetlicht te brengen. Hierbij kan het gaan om gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast zal de Adviesraad Sociaal Domein in de gaten houden hoe het beleid in de Twenterandse praktijk uitpakt.

  De adviezen zullen gegeven worden vanuit de ervaringen die mensen hebben en zullen gaan over de wijze waarop het uitvoeringsbeleid in het Sociale Domein (zoals benoemd in de in de aanhef genoemde wetten) door de gemeente Twenterand wordt vormgegeven. Het uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan het (uitvoerings)beleid van de gemeente Twenterand.

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  In lid b wordt het begrip vertegenwoordigers genoemd. Voorbeelden van vertegenwoordigers zijn organisaties van cliënten dan wel ingezetenen die het algemeen belang dienen, gericht op Twenteranders. Daarnaast zijn er organisaties die deelbelangen van cliënten uit Twenterand dan wel ingezeten behartigen. Denk hierbij onder andere aan kerken, vakbonden, seniorenbonden, enz.

  Artikel 2

  Dit artikel behoeft geen verdere uitleg.

  Artikel 3

  In dit artikel worden de taken van de Adviesraad Sociaal Domein vastgelegd. Een belangrijk element hierin is de integrale advisering. Verwacht mag worden dat de adviezen van de Adviesraad alle van toepassing zijnde (relevante) aspecten van het Sociaal Domein in zich hebben. Uitgesloten wordt advisering in relatie tot individuele situaties en zaken rekenend tot de belangen van instellingen en hun formele organen, zoals de ondernemingsraad van de sociale werkvoorziening.

  Artikel 4

  Dit artikel gaat over de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein. Doel is dat er een evenredige samenstelling dient te zijn uit alle doelgroepen met een balans in zorg en jeugd enerzijds en participatie, werk en inkomen anderzijds en dat de Adviesraad uit minimaal 6 en maximaal 15 leden dient te bestaan. In het geval dat er minder dan 6 leden zijn, wordt verwacht dat de Adviesraad Sociaal Domein activiteiten onderneemt om dit aantal tot minimaal 6 aan te vullen. Er wordt een soort dagelijks bestuur ingesteld met voorzitter, secretaris en plaatsvervangend voorzitter/secretaris om zaken en voortgang te kunnen regelen. Doel is onafhankelijk en zo zelfstandig mogelijk functioneren door zelf agendering, advisering en notulering te verzorgen, mede met hulp van de agendacommissie. De praktische afstemming met de gemeente geschiedt via de aan te wijzen contactambtenaar door het college.

  Artikel 5

  In dit artikel wordt geregeld dat de leden, inclusief de voorzitter, worden benoemd door het college. Daarnaast wordt de zittingsduur, het (interne) commitment en uitsluitingsgronden voor het lidmaatschap vastgelegd.

  Met betrekking tot de voorzitter is opgenomen dat hij/zij met twee-derde meerderheid gekozen dient te worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat draagvlak gemaximaliseerd dient te worden binnen de Adviesraad voor deze cruciale functie.

  Als een lid in de omstandigheid komt, zoals genoemd in lid 9 sub d, dient hij/zij onmiddellijk het college en de Adviesraad hierover informeren.

  Artikel 6

  Centraal in dit artikel staat wanneer het college de Adviesraad Sociaal Domein informeert en wanneer zij wordt betrokken bij (beleids)vraagstukken in het Sociale Domein. In dit artikel worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein over de momenten waarop de Adviesraad Sociaal Domein bij de ontwikkeling van het beleid betrokken wordt en hoe de Adviesraad adviseert. De werkwijze van de Adviesraad wordt verder uitgewerkt in het huishoudelijk regelement. Het is belangrijk dat bij besluitvorming door de gemeente duidelijk is welke adviezen zijn gegeven en hoe hiermee is omgegaan.

  Artikel 7

  Dit artikel spreekt voor zichzelf.

  Artikel 8

  Uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid tussen alle onderwerpen in het sociale domein en een zuivere integrale afweging in de advisering. Om deze gelijkwaardigheid te benadrukken is gekozen voor een voorzitter die niet over inhoudelijke besluiten adviezen zal stemmen. Dit benadrukt dat de voorzitter een verbindende rol heeft en procesgericht is. Zie hiervoor ook artikel 5 lid 5. Ook kan de voorzitter (of plaatsvervanger) toezien op voldoende kwaliteit van de adviezen. De voorzitter kan wel meestemmen over andere zaken dan adviezen, zoals de organisatie en samenstelling van de Adviesraad.

  Artikel 9

  Dit artikel spreekt voor zichzelf.

  Artikel 10 en Artikel 11

  Samengevat bewerkstelligen beide artikelen dat de gemeente de Adviesraad Sociaal Domein voldoende faciliteert om goed te kunnen functioneren. Te denken is aan zaken als inhoudelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering, overleg met de achterban, landelijke en regionale contacten, presentie- en onkostenvergoedingen en kosten voor public relations & voorlichting. De Adviesraad functioneert onafhankelijk en zo zelfstandig mogelijk. De verordening geeft hierbij een kapstok om zelfstandig en naar behoefte te organiseren. Dit wordt geregeld in het huishoudelijk reglement dat de Adviesraad opstelt.

  Artikel 12

  Dit artikel spreekt voor zichzelf.

  Artikel 13

  In dit slotartikel zitten twee overgangsbepalingen. Deze overgangsbepalingen zijn opgenomen om de leden uit beide huidige raden de mogelijkheid te geven om al dan niet tijdelijk zitting te nemen in de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Om de efficiency van de Adviesraad te waarborgen is bepaald dat na 22 maart 2018 (=dag na de gemeenteraadsverkiezingen) de Adviesraad uit maximaal 15 leden zal bestaan. Zie hiervoor ook artikel 4 lid 2.

  Tevens blijkt uit dit artikel dat de zittingstermijnen niet worden opgeteld en er de mogelijkheid is om 8 jaar (feitelijk 9) zitting te nemen in de Adviesraad.  Uiteraard dient er wel rekening gehouden te worden met het rooster van aftreden (artikel 5 lid 11).