Wijziging en aanvulling op de DNR 2011 Gemeente Purmerend

Geldend van 24-10-2017 t/m heden

Intitulé

Wijziging en aanvulling op de DNR 2011 Gemeente Purmerend

Burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend,

Gelet op artikel 160, eerste lid, onder e van de Gemeentewet

Overwegende:

 • -

  dat op opdrachten voor leveringen en diensten altijd de VNG algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Purmerend (hierna: de inkoopvoorwaarden) van toepassing worden verklaard;

 • -

  dat deze inkoopvoorwaarden minder geschikt zijn om van toepassing te verklaren op opdrachten voor architect-, ingenieur- en adviseur-diensten, omdat ze onder andere niet voorzien in een goede regeling van het auteursrecht; bijvoorbeeld over het openbaar maken en verveelvoudigen van het ontwerp en het recht op herhaling van het advies of ontwerp;

 • -

  dat architecten, ingenieurs en adviseurs de inkoopvoorwaarden daarom vaak niet kunnen of willen accepteren en in plaats daarvan De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (hierna: DNR 2011) van toepassing willen verklaren;

 • -

  dat DNR 2011 echter contractvoorwaarden zijn die eenzijdig door de brancheverenigingen van bovengenoemde opdrachtnemers zijn opgesteld en in het voordeel van die opdrachtnemers zijn geschreven;

 • -

  dat het daarom noodzakelijk is bij het toepassen van DNR 2011 aanvullende voorwaarden te hanteren die de rechtsverhouding tussen de gemeente en opdrachtnemer evenwichtiger regelen en de risico’s voor de gemeente beperken;

Besluiten:

De Aanvullende voorwaarden DNR 2011 Purmerend, zoals opgenomen in bijgevoegd gelijknamig document, vast te stellen en te besluiten deze altijd van toepassing te laten zijn in het geval DNR 2011 van toepassing is op opdrachten voor architect -, ingenieur- , en adviseursdiensten

Wijzigingen en aanvullingen op de DNR 2011 Gemeente Purmerend

Algemeen

De aanvullende voorwaarden moeten altijd in combinatie met De Nieuwe Regeling 2011 - rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (hierna: DNR) worden gehanteerd en gelezen. De aanvullingen op en/of wijzigingen van de DNR worden hierna weergegeven na vermelding van het betreffende artikel(lid) in de DNR.

In het geval van gewijzigde versies van de DNR zullen de hierna weergegeven aanvullingen en aanpassingen tevens van toepassing zijn op deze latere versies. Indien een verwijzing naar de betreffende artikelen niet meer juist is, dienen deze nieuwe voorwaarden zoveel mogelijk te worden gelezen met inachtneming van de hierna genoemde aanpassingen.

De algemene voorwaarden van de adviseur, architect of ingenieur onder welke benaming dan ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Wijzigingen per artikel in de DNR

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

Lid 3

komt als volgt te luiden:

Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur

Lid 5

Komt als volgt te luiden:

De adviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. De adviseur verstrekt alle inlichtingen naar beste vermogen, tijdig desgevraagd en op een zodanig tijdstip dat voor de opdrachtgever geen extra kosten ontstaan. Hieronder wordt in elk geval verstaan inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van wettelijke regelgeving, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de gevolgen te specificeren in kwalitatieve gevolgen, voorbereidings- en uitvoeringstijd, voorbereidings- en uitvoeringskosten van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die de adviseur ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

Lid 9

Komt als volgt te luiden:

De adviseur dient, voor zover hij documenten heeft opgesteld, bij beëindiging van een opdracht de opdrachtgever in bezit te stellen van alle documenten die van belang zijn voor het project van de opdrachtgever. Dit ter beoordeling van de opdrachtgever.

Lid 14

Artikel 11 wordt aangevuld met een lid 14 dat luidt:

De adviseur vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de advieswerkzaamheden verricht uit hoofde van de opdracht aan de adviseur.

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

Lid 7

Komt als volgt te luiden:

De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder hiertoe in overleg te treden met de adviseur.

Lid 8

Niet van toepassing.

Artikel 14 Schadevergoeding

Lid 1

Komt als volgt te luiden:

In het geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. Tevens is de adviseur dan aansprakelijk voor de kosten die andere bij het project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit zijn toerekenbare tekortkoming.

Lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding

Lid 1

Komt als volgt te luiden:

De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,=.

Lid 2

Niet van toepassing.

Lid 3

Niet van toepassing.

Artikel 16 Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

Lid 1

Komt als volgt te luiden:

De aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De opdracht wordt als voltooid beschouwd indien opdrachtgever het proces verbaal van oplevering en / of het proces verbaal van einde onderhoudstermijn heeft ondertekend. De datum van de ondertekening van het proces verbaal geldt als datum van voltooiing.

Lid 2

Niet van toepassing.

Lid 3

Niet van toepassing.

Lid 4

Niet van toepassing.

Lid 5

Niet van toepassing.

Lid 6

Niet van toepassing.

Lid 7

Niet van toepassing.

Lid 8

Niet van toepassing.

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

Lid 3

Komt als volgt te luiden:

De opdrachtgever is tevens verplicht de schade te vergoeden die de adviseur lijdt als gevolg van de onderbreking en/of de vertraging, onverminderd de gehoudenheid van de adviseur die schade zoveel mogelijk te beperken. Vertragingen veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, die redelijkerwijs door de adviseur verwacht hadden kunnen worden, worden geacht tot het normale risico van de adviseur te behoren.

Artikel 21 Wijze van opzeggen

Lid 1

Komt als volgt te luiden:

De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte en aangetekende schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Lid 2

Komt als volgt te luiden:

Opzegging zonder mededeling van de grond van de opzegging is niet mogelijk. Indien een opzegging van de opdracht zonder vermelding van de grond van opzegging wordt ontvangen door een van de partijen, wordt deze geacht niet te zijn verzonden.

Artikel 22 Limitatieve regeling opzeggingsgronden

Niet van toepassing

Artikel 24 Opzegging van de opdracht zonder grond

Niet van toepassing.

Artikel 28 Overmacht

Lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 33 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Niet van toepassing.

Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Niet van toepassing.

Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur

Niet van toepassing.

Artikel 36 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur

Niet van toepassing.

Artikel 45 Eigendom van documenten

Komt als volgt te luiden:

De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kosteloos en onbeperkt voor het project worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.

Artikel 46 Rechten van de adviseur op het advies

Lid 3

Komt als volgt te luiden:

Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet 1912 hebben zowel de adviseur als de opdrachtgever het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. De adviseur heeft de toestemming van de opdrachtgever nodig voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden stellen.

Artikel 48 Recht van herhaling van advies

Lid 1

Komt als volgt te luiden:

De adviseur heeft enkel het recht zijn ontwerp bij herhaling uit te (laten) voeren indien hij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gekregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hieraan voorwaarden verbinden.

Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

Lid 1

Komt als volgt te luiden:

Aanpassingen en wijzigingen in de opdracht en de advieskosten kunnen uitsluitend na een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever plaatsvinden. Onder schriftelijke opdracht wordt tevens een bevestiging per e-mail van een bevoegd persoon verstaan. Aanpassing van de advieskosten geschiedt uitsluitend indien door de adviseur een volledige onderbouwing van de gewijzigde kosten aan de opdrachtgever overlegd wordt met vermelding van de gewijzigde hoeveelheden, tarieven per functie en per tijdseenheid (uur) en overige gewijzigde kosten inzichtelijk zijn gemaakt.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Purmerend, 3 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Purmerend

de secretaris,

G. Blom

De loco-burgemeester,

R.J. Helm