Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO

Geldend van 21-10-2017 t/m 13-02-2018

Intitulé

Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 26 september 2017 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1. Basisschool: een school waar primair onderwijs (PO) wordt gegeven, gevestigd in de provincie Limburg.

 • 2. DELF certificaat: internationaal erkend certificaat met betrekking tot de beheersing van de Franse taal.

 • 3. Euregionaal Onderwijs: onderwijs waarin, meer dan regulier, aandacht wordt besteed aan de taal (Frans en/of Duits) en cultuur, competenties en vakgerichte vaardigheden zoals die in de buurlanden (België en/of Duitsland) gangbaar zijn.

 • 4. Goethe certificaat: internationaal erkend certificaat met betrekking tot de beheersing van de Duitse taal.

 • 5. Schoolbestuur: eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband met de school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven, en over de school als geheel.

 • 6. VMBO school: een school waar Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) wordt gegeven, gevestigd in de provincie Limburg.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Met het Actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken (http://www.limburg.nl/Beleid/Economie_en_Financiën/Onderwijs_en_Arbeidsmarkt/Grensoverschrijdend_Leren_en_Werken) wil de Provincie Limburg de juiste voorwaarden scheppen om het voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers aan beide kanten van de grens vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken. Het onderwijs vormt een hele belangrijke component in dit actieplan via de lijn “Versterken Euregionaal Onderwijs”. Een goede voorbereiding op de Euregionale arbeidsmarkt begint namelijk in het onderwijs. Om te zorgen dat leerlingen goed toegerust zijn om over de grens aan de slag te gaan, is het van belang om op alle niveaus en in alle fasen aandacht te besteden aan taal, cultuur, competenties en vakgerichte vaardigheden zoals die in het buurland gangbaar zijn. Deze subsidieregeling moet ervoor zorgen dat scholen in het PO en VMBO voldoende ondersteund worden om het Euregionaal Onderwijs binnen hun instelling vorm te geven.

Artikel 3 Doelgroep/aanvrager
 • 1. De doelgroep van deze regeling zijn alle leerlingen in het PO en VMBO.

 • 2. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of VMBO scholen gelegen in de provincie Limburg.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Specifieke subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Voor basisscholen:

  • a.

   Per basisschool nemen minimaal twee docenten deel aan de scholing Duits en/of Frans; en

  • b.

   De implementatie van het Euregionaal Onderwijs moet uiterlijk 1 september 2019 starten.

 • 2.

  Voor VMBO scholen:

  De aan het project deelnemende leerlingen hebben een aantoonbaar hoger niveau in de taal Duits en/of Frans behaald dan dat zij in het reguliere programma zouden behalen. Dit wordt aangetoond door het overleggen van de door de deelnemende leerlingen tijdens het schooljaar 2017-2018 en/of 2018-2019 behaalde certificaten voor Goethe of Delf examens bij respectievelijk het (door) Goethe (gedelegeerde) Instituut of het Institut Français.

Artikel 5 Verplichting basisscholen

De docenten sluiten de scholing met succes af op het volgende niveau van het Europees Referentie Kader:

 • -

  voor Frans minimaal niveau A2 voor lees- en schrijfvaardigheid en voor luister- en spreekvaardigheid minimaal niveau B1;

 • -

  voor Duits minimaal niveau B2 voor lees- en schrijfvaardigheid en voor luister- en spreekvaardigheid.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is gericht op de doelgroep of de aanvraag niet is ingediend door een schoolbestuur, zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle voor de betreffende school van toepassing zijnde criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de betreffende basisschool waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling dan wel op grond van een andere provinciale regeling voor het implementeren van Euregionaal Onderwijs binnen haar instelling;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond
 • 1. Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze regeling voor de basisscholen en VMBO scholen vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

Voor basisscholen:

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 4.500,00 per school.

Voor VMBO scholen:

 • 3.

  Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan de kosten voor het afnemen van het Goethe of DELF examen, bij respectievelijk het (door) Goethe (gedelegeerde) Instituut of het Institut Français, van leerlingen die het examen behaald hebben.

 • 4.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal de kosten die gekoppeld zijn aan het examen op niveau A2 voor Frans en Duits.

Artikel 9 Subsidiabele kosten basisscholen

Voor basisscholen zijn de volgende kosten subsidiabel:

 • a)

  voorbereiding van de implementatie van het Euregionaal Onderwijs

 • b)

  de scholing van docenten, inclusief vervangingskosten voor de betreffende docent(en);

 • c)

  aanschaf van lesmateriaal;

 • d)

  kosten voor uitwisseling met partnerschool / excursie naar het buurland;

 • e)

  coördinatiekosten.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag
 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag
 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk op 31 juli 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule
 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 augustus 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 26 september 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA