Nadere regels Evenementensubsidie

Geldend van 26-10-2017 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Evenementensubsidie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

Overwegende dat het gewenst is in te zetten op het ondersteunen van het organiseren van evenementen die de beleving van de gemeente Moerdijk en/of haar kernen bevordert;

gelet op artikel 4:57 en 4:81van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Nadere regels Evenementensubsidie

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Evenement: Activiteit die is gericht op het samenbrengen van mensen/kernen waarbij de (gedeelde) ervaring centraal staat.

 • b.

  Beleving: Het positief ervaren en waarderen van een gebeurtenis en de locatie waar die gebeurtenis plaats vindt door bezoekers en inwoners.

Artikel 2. Beleidsdoel

Versterken van de beleving van de gemeente Moerdijk in zijn geheel of één van haar kernen, als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van één of meerdere evenementen die passen binnen de begripsomschrijving uit artikel 1 en bijdragen aan het beleidsdoel van artikel 2.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  Het evenement heeft geen winstoogmerk.

 • 3.

  Het evenement is openbaar toegankelijk. Het heffen van entree is toegestaan.

Artikel 5. Aanvraag

In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag de volgende informatie bevatten:

 • a.

  Een overzicht van de subsidiabele kosten (zie artikel 6.3) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  Voor elke kostenpost waar subsidie voor wordt aangevraagd de offerte van de leverancier.

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten.

 • 3.

  Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   Huur materialen ten behoeve van de uitvoering van het evenement;

  • b.

   Materialen ter promotie van het evenement;

  • c.

   Huur van locatie(s) ten behoeve van de uitvoering van het evenement.Alle overige kosten zijn uitgesloten voor subsidie.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de offerte(s) voor de genoemde kosten.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  De ontvanger van de subsidie levert als tegenprestatie een verslag van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

 • 2.

  Gemeente Moerdijk wordt genoemd in uitingen rondom de activiteit.

 • 3.

  Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden.

 • 2.

  Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor het plaatsvinden van het evenementen volledig zijn ingediend.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Artikel 11. Verantwoording

Op verzoek van het college dient de aanvrager inzicht te geven in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de subsidiabele kosten.

Artikel 12. Overgangsregeling

Deze regeling is van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 oktober 2017.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Evenementensubsidie”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Moerdijk van 10 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Moerdijk

De gemeentesecretaris de burgemeester

M. van Bavel J. P.M. Klijs