Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht

Geldend van 10-11-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 11 september 2017 inzake Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht;

gelet op:

- artikel 10.23 van de wet Milieubeheer en de Afvalstoffenverordening Dordrecht;

- dat dit besluit conform de Participatie- en inspraakverordening Dordrecht van 14 juli 2017 tot 9 september 2017 ter inspraak heeft gelegen en dat er in die periode geen zienswijzen zijn ingediend;

verwijzende naar de artikelen 2 t/m 5 en 9 t/m 15 van de Afvalstoffenverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht

Artikel 1 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 2

 • 1.

  Aan NV HVC wordt voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht verleend (met uitsluiting van andere instellingen) tot het bij c.q. nabij elk perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a, b, c, d, e, g, j, l en m van de Afvalstoffenverordening Dordrecht.

 • 2.

  Aan NV HVC wordt voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht verleend (met uitsluiting van andere instellingen) tot het via het brengdepot inzamelen van alle huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3, lid 1 Afvalstoffenverordening Dordrecht met uitzondering van de afvalstof restafval als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub m Afvalstoffenverordening Dordrecht.

 • 3.

  Aan NV HVC wordt voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht verleend (met uitsluiting van andere instellingen) tot het verwijderen en verwerken van de op basis van lid 1 en 2 ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.

 • 4.

  NV HVC in samenwerking met Stichting kringloopbedrijf Opnieuw & Co wordt voor onbepaalde tijd belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub f, via inzamelvoorzieningen.

 • 5.

  Stichting Leger des Heils, waarbij NV HVC en Stichting kringloopbedrijf Opnieuw & Co ondersteunen, wordt voor onbepaalde tijd belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub f, nabij elk perceel.

 • 6.

  Het is de inzameldienst en andere inzamelaars dan de inzameldienst verboden om afvalstoffen in te zamelen voor 07:00 uur 's ochtends en na 22:00 uur 's avonds ter voorkoming van (geluids)overlast, tenzij dit in incidentele gevallen redelijkerwijs niet voorkomen kan worden.

 • 7.

  Het in het zesde lid gestelde verbod geldt niet bij evenementen of in het geval van calamiteiten.

 • 8.

  Het in het zesde lid gestelde verbod geldt niet voor de inzameling van oud papier en karton, als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub d, van de Afvalstoffenverordening Dordrecht, en niet bij evenementen of in het geval van calamiteiten.

Artikel 2 Afzonderlijke inzameling

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 3

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.

Groente-, fruit- en tuinafval:

Het deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische of dierlijke oorsprong is, composteerbaar is en apart wordt ingezameld van andere huishoudelijke afvalstromen. Groente-, fruit en tuinafval omvat onder andere botjes, brood, doppen van pinda's en noten, eierschalen, etensresten, kaaskorsten, kattenbakkorrels met milieukeur, koffiefilters en koffiedik, loof en schillen, mest van kleine huisdieren, noten en pitten, plantenmateriaal en klein snoeiafval, stro, theebladeren en theezakjes en visgraten. Niet tot het groente-, fruit- en tuinafval behoren as uit een asbak, as van de barbecue en open haard, vogelkooizand, (volle) stofzuigerzakken, haren van mens en dier, kauwgum, kurken, lucifers, steekschuim, papier, schelpen, peuken, slachtafval, melk- en vruchtensappakken, hout en dikke takken en zand.

2.

Klein chemisch afval:

Het deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat schadelijke stoffen bevat. Producten die als klein chemisch afval dienen te worden ingezameld staan vermeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).

3.

Verpakkingsglas:

Leeg verpakkingsglas, conform het Convenant Verpakkingen, zoals flessen en potten waarin dranken, voedsel, cosmetica en medicijnen hebben gezeten. Niet tot het verpakkingsglas behoren huishoudelijk glaswerk, lampen, spiegels en vlakglas zoals ruiten, kristal en vuurvast glas.

4.

Oud papier en karton:

Al het oud papier en karton dat geschikt is voor hergebruik. Onder oud papier en karton worden kranten, tijdschriften, cadeaupapier, eierendozen, kartonnen en papieren verpakkingen verstaan. Productgebonden verontreinigingen zijn toegestaan (stickers, coating en vensters). Niet toegestaan is verontreinigd en/of nat papier, sanitair papier, geplastificeerd papier, behang, foto's. Productvreemde verontreinigingen zijn niet toegestaan (verpakkingsfolie, touw).

5.

Kunststof verpakkingen, metalen en drankenkartons:

Verpakkingen van kunststof, metaal, of papier/karton met maximaal 30% andere materialen, voor het transport van goederen of verkoop aan consumenten als folies, boterkuipjes, vleeswarenschaaltjes, flessen, en flacons, conservenblikken, drankblikken en drankenkartons.

6.

Textiel:

Onder textiel wordt kleding en huishoudtextiel verstaan zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen. Vodden, zijnde textiel dat kapot is, mogen ook bij het textiel aangeboden worden. Vervuild textiel kan niet hergebruikt worden en dient samen met het restafval weggegooid te worden.

7.

Elektrische en elektronische apparatuur:

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is apparatuur die conform de “Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur” afkomstig is van particuliere huishoudens en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die afkomstig is van andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is.

8.

Bouw- en sloopafval:

Afval vrijgekomen bij bouw- en sloopwerken, dat bestaat uit deelstromen waaronder steen en steenachtige materialen (bijvoorbeeld metselpuin, beton en tegels), verduurzaamd hout, hout, gipsblokken en –platen en teerhoudend dakbedekkingmateriaal. Asbest behoort niet tot het bouw- en sloopafval.

9.

Verduurzaamd hout:

B hout; onbehandeld en geschilderd hout, geïmpregneerd hout (bijvoorbeeld bielzen en tuinschuttingen) en diverse soorten verlijmde plaatmaterialen (bijvoorbeeld spaanplaat, multiplex, meubelplaat, MDF).

10.

Grof tuinafval:

Het organische en composteerbare deel van het huishoudelijk afval dat vanwege volume of afmetingen niet geschikt is voor de inzamelvoorziening ten behoeve van het groente-, tuin- en fruitafval, dan wel dat vanwege de aard of dikte van het materiaal niet geschikt is voor de verwerking als groente-, tuin- en fruitafval. Onder grof tuinafval worden onder andere snoeihout en stronken van bomen verstaan.

11.

Asbest en asbesthoudend afval:

Asbesthoudend afval vrijkomend bij bouw- en sloopwerken (bijvoorbeeld asbesthoudende golf-, wand- en dakbekledingplaten), asbesthoudende isolatiematerialen en leidingen (bijvoorbeeld asbesthoudende buizen) en asbesthoudende gebruiksvoorwerpen (bijvoorbeeld bloembakken).

12.

Grof huishoudelijk afval:

Al het brandbaar afval, afkomstig van huishoudens (inboedel), dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als huishoudelijk afval aan te bieden en in te zamelen.

13.

Huishoudelijk restafval:

Mengsel van huishoudelijke afvalstoffen dat ontstaat bij huishoudens, nadat afzonderlijke componenten gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden afgevoerd.

14.

Grond:

Grond en zand afkomstig van werkzaamheden die inwoners van de gemeente zelf, op het eigen terrein, hebben uitgevoerd.

15.

Drukhouders:

Houders waarin een ontplofbare stof heeft gezeten zoals LPG-tanks, gasflessen, brandblussers en overige drukhouders.

16.

Autobanden:

Banden van personenauto's.

17.

Puin:

Steenachtig materiaal dat is vrijgekomen bij bouw- en sloopwerken en niet vermengd is met andere afvalstoffen.

18.

Metaal:

Oud ijzer en welvaartsschroot, afval dat geheel of bijna geheel bestaat uit metalen.

19.

Minerale olie en vetten:

Minerale olie en vetten zoals bedoeld in het Besluit inzamelen afvalstoffen.

Artikel 3 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 4 en 10

 • 1.

  Alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld via het brengdepot (inzamelvoorziening op lokaal of regionaal niveau), met uitzondering van restafval.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen de onderstaande categorieën van huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij of nabij percelen via de daarbij aangegeven inzamelmiddelen of -voorzieningen:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval: de inzameling vindt uitsluitend plaats met een inzamelmiddel bij woningen op de begane grond die ten behoeve van de opslag van het inzamelmiddel beschikken over een buitenom bereikbare tuin;

  • b.

   klein chemisch afval: de inzameling vindt plaats via de chemocar op de daartoe aangewezen inzamelpunten in de gehele gemeente en huis aan huis na afspraak met de inzameldienst (inzameling op afroep); medicijnen en injectienaalden kunnen bij apotheken worden ingeleverd;

  • c.

   verpakkingsglas: de inzameling vindt in de gehele gemeente plaats via inzamelvoorzieningen (glasbakken);

  • d.

   papier en karton: de inzameling vindt huis aan huis plaats, waarbij de inzameling plaats vindt via een inzamelmiddel bij woningen op de begane grond die ten behoeve van de opslag van het inzamelmiddel beschikken over een buitenom bereikbare tuin; bij woningen als onderdeel van een woongebouw vindt de inzameling plaats via een inpandige inzamelvoorziening indien hiervoor een inpandige opslagruimte aanwezig is;

  • e.

   kunststof verpakkingen, metalen en drankenkartons: de inzameling vindt plaats met een inzamelmiddel bij woningen op de begane grond die ten behoeve van de opslag van het inzamelmiddel beschikken over een buitenom bereikbare tuin; bij woningen die niet over een buitenom bereikbare tuin beschikken en waarbij een inpandige ruimte t.b.v. afvalverzameling aanwezig is, vindt de inzameling plaats via een inpandige inzamelvoorziening; bij woningen die niet over een buitenom bereikbare tuin of een inpandige ruimte t.b.v. afvalverzameling beschikken, vindt de inzameling plaats via een inzamelvoorziening;

  • f.

   textiel: de inzameling vindt in de gehele gemeente plaats via inzamelvoorzieningen (textielbakken) en/of via huis aan huis inzameling met behulp van plastic zakken;

  • g.

   huishoudelijk restafval: de inzameling vindt plaats met een inzamelmiddel bij woningen op de begane grond die ten behoeve van de opslag van het inzamelmiddel beschikken over een buitenom bereikbare tuin; bij woningen die niet over een buitenom bereikbare tuin beschikken vindt de inzameling plaats via een verzamelvoorziening.

 • 3.

  Inzamelmiddelen en –voorzieningen worden verstrekt door de gemeente of door de aangewezen inzameldienst en blijven eigendom van de gemeente dan wel van de aangewezen inzameldienst.

 • 4.

  Voor de inzameling van afvalstoffen als bedoeld in het tweede lid, sub a, d en g, wordt per huishouden één inzamelmiddel beschikbaar gesteld. Tegen betaling, conform de Verordening Afvalstoffenheffing, kan een tweede inzamelmiddel voor huishoudelijk restafval verkregen worden. Een tweede inzamelmiddel voor groente-, fruit en tuinafval of oud papier en karton kan gratis verkregen worden bij de inzameldienst.

 • 5.

  Bij diefstal van een inzamelmiddel kan na melding hiervan bij de inzameldienst een nieuw inzamelmiddel verkregen worden.

 • 6.

  Beschadigde inzamelmiddelen worden bij aantoonbare schade door eigen schuld van de gebruiker alleen tegen betaling vervangen. De kosten voor deze vervanging worden vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Dordrecht, op basis van de kostprijs van het inzamelmiddel.

 • 7.

  De inzamelvoorzieningen voor de inzameling van afvalstoffen als bedoeld in het tweede lid, sub c en f, zijn vrij toegankelijk.

 • 8.

  De inzamelvoorzieningen als bedoeld in het tweede lid, sub g, kunnen inpandig, ondergronds of bovengronds zijn, met de daarbij behorende voorwaarden:

  • a.

   Bij plaatsing van ondergrondse inzamelvoorzieningen kan worden bepaald dat het inzamelmiddel voor huishoudelijk restafval wordt ingenomen. In deze gebieden maken alle gebruikers van percelen gebruik van de ondergrondse inzamelvoorzieningen voor het huishoudelijke restafval.

  • b.

   Voor de inzamelvoorzieningen als bedoeld in het tweede lid, sub d, e en g, geldt dat een woonfunctie gelegen in een woongebouw een gemeenschappelijke inpandige opslagruimte heeft voor het plaatsen van deze inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk afval. Het oppervlak en de uitgang van de opslagruimte dient goedgekeurd te zijn door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Dordrecht.

  • c.

   Indien een woongebouw geen gemeenschappelijke inpandig opslagruimte voor het plaatsen van de inzamelmiddelen als bedoeld in het tweede lid, sub d, e en g, heeft, kan in uitzonderlijke gevallen met toestemming van het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Dordrecht gebruik gemaakt worden van overige inzamelvoorzieningen.

 • 9.

  Bij het bepalen van de locaties van deze verzamelvoorzieningen wordt rekening gehouden met de volgende omstandigheden en de locaties moeten voldoen aan volgende criteria, zijnde:

  • a.

   De loopafstand van een woning tot de inzamelvoorziening mag in principe niet meer dan 300 meter van de erfgrens zijn.

  • b.

   De minimale afstand tussen een inzamelvoorziening en de voorgevel is 5 meter of de minimale afstand van de (blinde) zijgevel van een woning is 1 meter.

  • c.

   Groen en parkeerplaatsen worden zoveel als mogelijk ontzien of gecompenseerd.

  • d.

   Locaties moeten op een veilige wijze bereikbaar zijn voor gebruikers.

  • e.

   Locaties moeten op een veilige wijze te ledigen en te beheren zijn door de inzameldienst.

  • f.

   Verleggen van kabels en leidingen moet zoveel mogelijk vermeden worden.

  • g.

   Rondom de locatie kunnen palen, varkensruggen of andere obstakels geplaatst worden in verband met afscherming locaties.

  • h.

   De uiteindelijke locatie van de ondergrondse container maximaal 3 meter in de omtrek verschillen ten opzichte van het aanwijzingsbesluit in verband met onvoorziene zaken tijdens de plaatsing.

 • 10.

  Verzamelvoorzieningen als bedoeld in het tweede lid sub g zijn afgesloten met een elektronisch slot. Alleen diegenen waarvan het perceel aan de betreffende voorziening is toegewezen, ontvangen een toegangspas en mogen de voorziening gebruiken.

 • 11.

  Inzamelmiddelen als bedoeld in het tweede lid sub a, d, e, en g zijn voorzien van een chip voor registratie. Deze chip is gekoppeld aan het perceel waarvoor het inzamelmiddel is verstrekt.

 • 12.

  Plastic zakken ten behoeve van het gescheiden ter inzameling aanbieden van kunststof verpakkingen, metalen en drankenkartons worden gratis verstrekt op de door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Dordrecht vastgestelde distributiepunten.

Artikel 4 Regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 4 en 10

 • 1.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen middels een inzamelmiddel gelden de volgende regels:

  • a.

   inzamelmiddelen dienen ter leging te worden aangeboden op een door de inzameldienst daartoe aangewezen aanbiedplaats;

  • b.

   indien er binnen een straal van 75 meter van de perceelgrens geen aangewezen aanbiedplaats is, dient het inzamelmiddel op een voor de inzameldienst en het inzamelvoertuig bereikbare plaats op de openbare weg geplaatst te worden op een zodanige wijze dat de verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwondingen van personen of beschadiging door of van passerende voertuigen of andere zaken;

  • c.

   het inzamelmiddel dient op de door de inzameldienst aangegeven manier aangeboden te worden;

  • d.

   het deksel van het inzamelmiddel dient gesloten te zijn;

  • e.

   er mogen geen voorwerpen uit het inzamelmiddel steken;

  • f.

   het maximale gewicht van aangeboden inzamelmiddelen bedraagt 80 kilogram per inzamelmiddel;

  • g.

   groente-, fruit- en tuinafval dient los, zonder verpakking, of in een biologisch afbreekbare zak in het inzamelmiddel of -voorziening te worden gedeponeerd. Organisch afval dat (geur) overlast kan veroorzaken, zoals vlees- en visresten, mag verpakt als huishoudelijk restafval worden aangeboden.

 • 2.

  Voor het aanbieden van klein chemisch afval aan de chemokar of op het brengdepot geldt dat:

  • a.

   vloeibaar klein chemisch afval verpakt moet zijn in de originele verpakking dan wel in een gesloten verpakking voorzien van een stikker met daarop de ingesloten afvalstof vermeld;

  • b.

   klein chemisch afval aan de medewerker van de inzameldienst moet worden overhandigd.

 • 3.

  Voor het aanbieden van verpakkingsglas geldt dat:

  • a.

   het verpakkingsglas per kleur, wit, bruin of groen, in het daar toe bestemde deel van de inzamelvoorziening dient te worden gedeponeerd;

  • b.

   indien het verpakkingsglas niet door het inwerpgat van de inzamelvoorziening past deze afzonderlijk ter inzameling op het brengdepot aangeboden dient te worden.

 • 4.

  Voor het aanbieden van oud papier en karton door huishoudens die niet beschikken over een inzamelmiddel of –voorziening voor deze afvalstroom geldt dat oud papier en karton gebundeld met een touwtje of in een doos dient te worden aangeboden op een voor de inzameldienst en het inzamelvoertuig bereikbare plaats voor de woning op de openbare weg, op een zodanige wijze dat de verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwondingen van personen of beschadiging door of van passerende voertuigen of andere zaken.

 • 5.

  Voor het aanbieden van textiel geldt dat:

  • a.

   het textiel verpakt dient te zijn in een afgesloten plastic zak;

  • b.

   het textiel droog en vrij van kledingmotten moet zijn;

  • c.

   schoenen per paar gebundeld moeten zijn.

 • 6.

  Voor het aanbieden van elektrische en elektronische apparatuur, grof tuinafval en grof huishoudelijk afval geldt dat:

  • a.

   eerst een ophaalafspraak gemaakt dient te worden (inzameling op afroep);

  • b.

   de onderscheiden categorieën duidelijk gescheiden van elkaar aangeboden dienen te worden;

  • c.

   maximaal 3 m3 per keer mag worden aangeboden;

  • d.

   de afvalstoffen zoveel mogelijk gebundeld of verpakt in zakken moeten worden;

  • e.

   het maximale gewicht van een zak, bundel of voorwerp 25 kilogram bedraagt, tenzij met de inzameldienst anders afgesproken;

  • f.

   de maximale lengte van een bundel bedraagt 150 centimeter, langer materiaal dient te worden verkleind of apart naar het brengdepot te worden gebracht;

  • g.

   van koel- en vriesapparatuur (wit- en bruingoed) de leidingen van het koelsysteem niet beschadigd mogen zijn en de koelvloeistof niet tevoren mag worden afgetapt;

  • h.

   apparaten leeg en schoon moeten zijn en niet vergrendeld mogen zijn;

  • i.

   de afvalstoffen op een voor de inzameldienst en het inzamelvoertuig bereikbare plaats voor de woning op de openbare weg geplaatst moeten worden, op een zodanige wijze dat de verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwonding van personen of beschadiging door of van passerende voertuigen of andere zaken;

  • j.

   het verboden is de afvalstoffen aan te bieden in of op een afstand van minder dan 10 meter van een inzamelvoorziening;

  • k.

   de aanbieder na inzamelen van de afvalstoffen de aanbiedplaats binnen 12 uur veegschoon dient te maken.

 • 7.

  Voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in een inzamelvoorziening geldt dat:

  • a.

   huishoudelijk restafval in gesloten zakken moet worden gedeponeerd in een inzamelvoorziening;

  • b.

   het deksel van de inzamelvoorziening gesloten moet worden nadat het afval in de inzamelvoorziening is gedeponeerd;

  • c.

   de trommel van de vulopening van een ondergrondse inzamelvoorziening na gebruik direct gesloten dient te worden;

  • d.

   de maximale afmeting van het in te werpen huishoudelijk restafval is gelijk aan de afmeting die nog door het inwerpgat of in de trommel van de inzamelvoorziening past.

 • 8.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het brengdepot geldt dat:

  • a.

   aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen alleen is toegestaan tijdens de door de inzameldienst vastgestelde openingstijden;

  • b.

   gebruikers van percelen zich moeten identificeren;

  • c.

   de aangeboden afvalstoffen conform de aanwijzingen van de inzameldienst door de aanbieder gescheiden in de daartoe bestemde inzamelvoorziening dienen te worden gedeponeerd;

  • d.

   van koel- en vriesapparatuur (wit- en bruingoed) de leidingen van het koelsysteem niet mogen worden beschadigd en de koelvloeistof mag niet tevoren worden afgetapt;

  • e.

   apparaten (wit- en bruingoed) leeg en schoon moeten zijn en niet vergrendeld mogen zijn;

  • f.

   asbest alleen geaccepteerd wordt indien het in twee lagen stevig, doorzichtig plasticfolie voorzien van het asbest merkteken (minimaal 0,2 millimeter dik) is verpakt, de openingen volledig zijn afgeplakt met breed plakband en de verpakking voorzien is van de tekst "voorzichtig asbest";

  • g.

   per bezoek één kubieke meter puin en bouw- en sloopafval op het brengdepot ter inzameling mag worden aangeboden;

  • h.

   huishoudelijk restafval slechts in kleine hoeveelheden, zijnde per bezoek vier standaard huisvuilzakken, ter inzameling op het brengdepot aangeboden mag worden.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen bij elk perceel

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 5

 • 1.

  Oud papier en karton wordt minimaal twaalf keer per jaar ingezameld.

 • 2.

  Kunststof verpakkingen, metalen en drankenkartons worden minimaal eenmaal per twee weken ingezameld.

 • 3.

  Textiel wordt minimaal vier keer per jaar ingezameld.

 • 4.

  Grof huishoudelijk restafval wordt binnen twee weken na melding opgehaald (inzameling op afroep).

Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden van afvalstoffen

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 9

Woningen die zich niet op de begane grond bevinden en geen buitenom bereikbare tuin hebben om een inzamelmiddel voor het groente-, fruit- en tuinafval op te slaan en woningen in de Binnenstad, zijn niet gehouden aan het gescheiden ter inzameling aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval, tenzij hiertoe verzamelvoorzieningen zijn geplaatst.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 11

 • 1.

  Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddelen mag alleen op de op de afvalwijzer aangegeven dagen na 05:00 uur en voor 07:30 uur. Indien het voor de aanbieder aantoonbaar onmogelijk is het inzamelmiddel dan aan de weg te zetten, is het toegestaan het inzamelmiddel de avond tevoren na 22:00 uur aan de weg te zetten. In afwijking hierop mogen zakken als inzamelmiddel voor kunststof verpakkingen, metalen en drankenkartons de avond tevoren na 18:00 uur worden aangeboden. Indien sprake is van reguliere inzameling in de avonduren mag het inzamelmiddel op de afvalwijzer aangewezen dagen voor 19:00 uur worden aangeboden.

 • 2.

  Het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk om 19:00 uur, op de op de afvalwijzer aangegeven inzameldag van de aanbiedplaats te worden verwijderd. Indien dit aantoonbaar onmogelijk is of indien er sprake is van reguliere of incidentele inzameling in de avonduren, dient het inzamelmiddel zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk de dag erna te worden verwijderd.

 • 3.

  De dag en tijd waarop elektrische en elektronische apparatuur, grof tuinafval en grof huishoudelijk op afspraak bij een perceel worden opgehaald, worden bepaald door de inzameldienst. Het afval mag alleen op de afgesproken dag aan de weg worden gezet na 05:00 uur en voor 07:30 uur. Indien het voor de aanbieder aantoonbaar onmogelijk is het afval dan aan de weg te zetten, is het toegestaan het de avond tevoren na 22:00 uur aan de weg te zetten.

 • 4.

  De dagen en tijden waarop de huishoudelijke afvalstoffen in een bepaald gebied worden ingezameld staan in de Afvalwijzer en zijn op te vragen bij de inzameldienst.

 • 5.

  Om geluidsoverlast te beperken is het gebruik van inzamelvoorzieningen slechts toegestaan tussen 07:00 uur en 22:00 uur.

 • 6.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op het brengdepot kan gedurende de volgende openingsuren: maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 16:30 uur. Op zon- en feestdagen is het brengdepot gesloten.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudeljke afvalstoffen

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 12

 • 1.

  Indien, in geval van wegopbrekingen of andere werkzaamheden in de openbare ruimte, de reguliere aanbiedplaats voor inzamelmiddelen niet bereikbaar is voor gebruikers van een perceel dan wel voor de inzameldienst kunnen gebruikers van percelen het inzamelmiddel aan huis ter leging aanbieden. De bij de wegopbrekingen of andere werkzaamheden in de openbare ruimte betrokken aannemer zal zorgen voor het ter leging aanbieden van de inzamelmiddelen aan de inzameldienst en andere inzamelaars dan de inzameldienst.

 • 2.

  Indien, in geval van storingen of schade aan een inzamelvoorziening, de voorziening niet gebruikt kan worden om afvalstoffen aan te bieden, dient de gebruiker van een perceel het afval aan te bieden in de eerst volgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom dan wel de afvalstof tijdelijk te bewaren totdat de voorziening weer operationeel is dan wel de afvalstoffen op het brengdepot ter inzameling aan te bieden.

 • 3.

  Indien door, wegopbrekingen of andere werkzaamheden in de openbare ruimte, de inzamelvoorzieningen niet bereikbaar zijn voor gebruikers van een perceel dan wel voor de genoemde inzameldienst of andere inzamelaars dan de inzameldienst, zal de genoemde inzameldienst of een andere inzamelaar dan de inzameldienst een andere tijdelijke inzamelvoorziening treffen.

 • 4.

  Ter voorkoming van calamiteiten worden inzamelvoorzieningen afgesloten of verwijderd op de laatste werkdag voor de jaarwisseling en op de eerste dag na de jaarwisseling heropend of teruggeplaatst door de inzameldienst.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 13

 • 1.

  Bedrijfsafvalstoffen, die qua aard, samenstelling en hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met de in artikel 3, lid 1 sub a, c, d, f en m van de Afvalstoffenverordening Dordrecht genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen en tegelijkertijd met deze afvalstoffen verwerkt kunnen worden, mogen door de inzameldienst worden ingezameld.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid geldt dat de bedoelde bedrijfsafvalstoffen uitsluitend aan de inzameldienst mogen worden overgedragen als het bedrijf voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de vigerende verordening reinigingsrecht of beschikt over een contract met de gemeente, waarin geregeld is dat gebruik mag worden gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen voor huishoudelijk afval.

 • 3.

  Bedrijfsafvalstoffen, die qua aard, samenstelling en hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met de in artikel 3, lid 1 sub e van de Afvalstoffenverordening Dordrecht genoemde categorie huishoudelijke afvalstoffen (kunststofverpakkingen), mogen door de inzameldienst worden ingezameld, mits in het in lid 2 bedoelde contract is opgenomen dat deze bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst wordt ingezameld.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Uitvoeringsbesluit behorende bij AfvalstofOm geluidsoverlast te voorkomen is het gebruik van inzamelvoorzieningen toegestaan tussen 07:00 uur en 22:00 uur.

 • 1.

  Om geluidsoverlast te voorkomen is het gebruik van inzamelvoorzieningen toegestaan tussen 07:00 uur en 22:00 uur.

 • 2.

  Na het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in inzamelvoorzieningen dient het deksel van de inzamelvoorziening gesloten te worden.

 • 3.

  Wanneer inzamelvoorzieningen vol zijn, dient het afval bewaard te worden totdat de voorziening leeg is dan wel kan gebruik gemaakt worden van de eerst volgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom.

 • 4.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen los, zijnde anders dan in inzamelvoorzieningen, op de openbare weg ter inzameling aan te bieden.

 • 5.

  Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsmatige afvalstoffen op het brengdepot is niet toegestaan.

 • 6.

  De regels voor het gebruik van de ondergrondse inzamelvoorzieningen, voortkomend uit het uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening Dordrecht, staan vermeld op de handleiding die de inzameldienst verstrekt bij uitgifte van de toegangspas. Deze handleiding is ook verkrijgbaar via de klantenservice en de internetsite van genoemde inzameldienst.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Dordrecht, artikel 15

 • 1.

  Bedrijfsafvalstoffen dienen apart van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden te worden aan een door de aanbieder gecontracteerde inzamelaar.

 • 2.

  Bedrijfsafvalstoffen mogen uitsluitend in inzamelmiddelen ter inzameling aangeboden worden.

 • 3.

  De dagen waarop inzamelmiddelen voor bedrijfsafvalstoffen ter inzameling worden aangeboden, worden contractueel bepaald tussen de aanbieder en de door de aanbieder gecontracteerde inzameldienst.

 • 4.

  Het aanbieden van bedrijfsmatige afvalstoffen via inzamelmiddelen mag alleen op de afgesproken dagen na 05:00 uur en voor 07:30 uur. Indien het voor de aanbieder aantoonbaar onmogelijk is het inzamelmiddel dan aan de weg te zetten, is het toegestaan het inzamelmiddel de avond tevoren na 22:00 uur aan de weg te zetten. Indien sprake is van inzameling in de avonduren mag het inzamelmiddel op de afgesproken dagen voor 19:00 uur worden aangeboden.

 • 5.

  Het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk om 19:00 uur, op de afgesproken inzameldag van de aanbiedplaats te worden verwijderd. Indien dit aantoonbaar onmogelijk is of indien er sprake is van reguliere of incidentele inzameling in de avonduren, dient het inzamelmiddel zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk de dag erna te worden verwijderd.

 • 6.

  De plaats en wijze waarop de inzamelmiddelen ter inzameling aangeboden dienen te worden, worden contractueel bepaald tussen de aanbieder en de genoemde inzameldienst.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Het "Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening" zoals vastgesteld bij besluit van 20 april 2010 en gewijzigd op 1 juni 2015, wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dordrecht".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris, de burgemeester

M.M. van der Kraan, A.W. Kolff