Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent adviseren over de effectiviteit van het POP3-programma Noord-Brabant (Reglement Consultatiecommissie POP3 Noord-Brabant)

Geldend van 07-10-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-09-2017

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent adviseren over de effectiviteit van het POP3-programma Noord-Brabant (Reglement Consultatiecommissie POP3 Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk vinden zich te laten adviseren over de effectiviteit van het POP3-programma Noord-Brabant met de bijbehorende openstellingen zodat deze maximaal:

 • -

  bijdragen aan onze beleidsdoelen;

 • -

  projecten genereren die integraal bijdragen aan meerdere beleidsdoelen zoals die van natuur, water, milieu, landbouw-agrofood en economie;

 • -

  aansluiten op de behoefte en dynamiek van de praktijk;

 • -

  draagvlak hebben bij onze partners;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: Consultatiecommissie POP3 Noord-Brabant;

 • b.

  POP3 programma Noord-Brabant: Plattelandsontwikkelingsprogramma Noord-Brabant 2014-2020;

 • c.

  subsidieregeling: Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een Consultatiecommissie POP3 Noord-Brabant.

 • 2. De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over de aanpak en invulling van het POP3 programma Noord-Brabant, inclusief eerstvolgende concept openstellingen.

 • 3. In haar advisering als bedoeld in het tweede lid betrekt de commissie expliciet de ervaringen ten aanzien van de afgeronde openstellingen (evaluaties).

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit ten hoogste 10 leden en een voorzitter.

 • 2. De commissie bestaat uit ten hoogste 10 leden en een voorzitter.

 • 3. De leden worden gekozen op basis van hun deskundigheid en ervaring waaronder:

  • a.

   ten minste twee leden op het gebied van het thema water;

  • b.

   ten minste twee leden op het gebied van het thema natuur;

  • c.

   ten minste twee leden op het gebied van het thema landbouw;

  • d.

   ten minste een lid op het gebied van het agrofoodbedrijfsleven;

  • e.

   ten minste een lid op het gebied van financiële en economische aspecten.

 • 4. De leden hebben geen persoonlijk belang bij de werkzaamheden van de commissie.

 • 5. De leden zijn bereid zich te verdiepen in het provinciale beleid.

Artikel 4 Benoeming

 • 1. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 3. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar.

 • 4. Een lid kan worden herbenoemd.

 • 5. Aftredende leden van de commissie blijven hun functie waarnemen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  op de dag waarop de werkzaamheden van Gedeputeerde Staten in het kader van de uitvoering van het POP3-programma Noord-Brabant zijn afgerond;

 • b.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  bij het overlijden van het lid;

 • d.

  door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 6 Commissiesecretariaat

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2. Gedeputeerde Staten wijzen een of meer ambtenaren aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 3. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

 • 4. De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij.

Artikel 7 Voorzitter

 • 1. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang en behandeling van de agenda.

 • 2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2. Aan de vergadering nemen minimaal vijf leden deel.

 • 3. Naast de leden kunnen een of meer vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en van de adviescommissie POP3, bedoeld in artikel 1.8 van de subsidieregeling, als toehoorder of als adviseur de vergadering bijwonen.

 • 4. De voorzitter nodigt in overleg met de secretaris de leden van de commissie uit.

 • 5. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1. Elk ter vergadering aanwezig lid van de commissie heeft een stem.

 • 2. De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

 • 3. Bij staking van de stemmen wordt dit met argumenten bekleed in de verslaglegging opgenomen.

Artikel 10 Advisering

 • 1. De commissie brengt een advies uit aan Gedeputeerde Staten over het POP3-programma en de concept POP3-openstellingen.

 • 2. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 3. De adviezen van de commissie zijn openbaar.

Artikel 11 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de voorzitter na raadpleging van de commissieleden.

Artikel 12 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor een zakelijk verslag van de vergadering.

 • 2. De secretaris legt het conceptverslag schriftelijk ter instemming voor aan de leden.

 • 3. Leden van de commissie die binnen tien dagen na verzending niet hebben gereageerd op een conceptverslag, worden geacht hiermee in te stemmen.

Artikel 13 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2. Voor zover de leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 14 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van commissie in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 september 2017.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Consultatiecommissie POP3 Noord-Brabant.

Ondertekening

‘s-Hertogenbosch, 25 september 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger