Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie

Geldend van 05-10-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie

De Raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 juni 2017,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

overwegende dat het noodzakelijk is de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bij verordening te regelen,

besluit vast te stellen de hierna volgende Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie.

Artikel 1 Doel van de verordening

Deze verordening heeft als doel een regeling te treffen voor het kunnen verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang die noodzakelijk is vanwege een sociaal-medische indicatie van een ouder of jeugdige.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet kinderopvang;

  • b.

   Verordening: de verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie;

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

  • d.

   Sociaal-medische indicatie; een indicatie afgegeven op medische of sociale gronden door een gezinscoach van de gemeente Beesel;

  • e.

   Kinderopvang: gastouder(bureau), kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, dat gevestigd is in de gemeente Beesel en dat ingeschreven is in het LRKP;

  • f.

   Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP): register waarin kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;

  • g.

   Kinderopvangtoeslag: de tegemoetkoming van de Belastingdienst aan ouders als gedeeltelijke bijdrage in de kosten voor de in het LRKP geregistreerde kinderopvang.

 • 2.

  De begripsbepalingen van de wet en de Algemene wet bestuursrecht zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doelgroep

Deze verordening is van toepassing op (een) ouder(s)/ verzorger(s), die woonachtig is/ zijn in de gemeente Beesel, hetgeen blijkt uit een inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en die een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar heeft/ hebben ten aanzien van wie bij besluit als bedoeld in artikel 5 is vastgesteld dat inzet van kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind nodig is.

Artikel 4 Aanvraag en vaststelling

Na vaststelling van een ondersteuningsbehoefte en de noodzaak van inzet kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie in het kader van deze ondersteuningsbehoefte wordt de aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie ingediend bij het college. Het college bepaalt de omvang en duur van de inzet.

Artikel 5 Aanspraak op een tegemoetkoming

Een ouder komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie indien:

 • a.

  Een gezinscoach van de gemeente Beesel op de voet van het bepaalde in artikel 4 heeft vastgesteld in welke mate deze ouder(s) in aanmerking komt/ komen voor een tegemoetkoming in de kosten vanwege een gebleken noodzaak op grond van sociaal-medische indicatie,

 • b.

  Er aan de indicatie een plan ten grondslag ligt dat gericht is op zelfredzaamheid, zodat op termijn geen sociaal-medische indicatie meer nodig is en

 • c.

  Het kinderopvang ingeschreven in het LRKP en gevestigd in de gemeente Beesel betreft.

Artikel 6 Hoogte van de tegemoetkoming

Als ouder(s)/ verzorger(s) geen recht heeft/ hebben op toeslag op grond van de Wet kinderopvang worden de kosten van de kinderopvang door de gemeente vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van de jaarlijks vastgestelde maximale uurprijs door het ministerie.

Als ouder(s)/ verzorger(s) in aanmerking komt/komen of kan/kunnen komen voor een toeslag op grond van de Wet Kinderopvang, dient deze toeslag te worden aangevraagd en wordt deze toeslag in mindering gebracht op de kosten van opvang. Het resterende bedrag wordt door de gemeente vergoed, uitgaande van de jaarlijks vastgestelde maximale uurprijs door het ministerie.

De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie overgemaakt.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8 Citeerartikel

Deze verordening kan aangehaald worden als ‘Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie’.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad, d.d. 25 september 2017.

E. Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen-Housen

voorzitter