Verordening op het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Geldend van 30-09-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening op het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Nijverdal, 26 september 2017, Nr. 17INT02073

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 juli 2017;

Gelet op artikel 213a Gemeentewet;

B e s l u i t : vast te stellen de navolgende

Verordening op het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: de mate waarin prestatie en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • b.

  doeltreffendheid: doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van een aantal (delen van) programma's en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

Het college stelt bij de start van een onderzoek een onderzoeksplan op. In het onderzoeksplan wordt aangegeven:

 • a.

  de organisatie-eenheid of het proces dat wordt onderzocht;

 • b.

  de wijze waarop het onderzoek wordt opgezet, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraagstelling, de onderzoeksmethode, de doorlooptijd en de wijze van uitvoering.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bestuursrapportage en de gemeenterekening over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  Van de uitkomsten van een onderzoek wordt verslag gedaan in de gemeenterekening of – als inhoud en reikwijdte van het onderzoek daartoe aanleiding geven – in een afzonderlijke rapportage. Verslag en rapportage bevatten tenminste een analyse van de onderzoeks-resultaten en, indien nodig, aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt maatregelen op basis van het plan van verbetering.

 • 3.

  Het college rapporteert in de gemeenterekening over de voortgang van de aangekondigde maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hellen­doorn” van 11 november 2003 (nr. 03.8356c) wordt ingetrokken. 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doel­treffendheid gemeente Hellendoorn".

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter