Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Geldend van 01-04-2009 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gezien de voordracht van gedeputeerde staten;

gezien het advies van de commissie Financiën, Europa

Personeel en Organisatie;

gelet op de artikelen 220, 222, 222a en 232g van de

Provinciewet;

besluiten:

de Verordening op de heffing van Opcenten op de

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, vastgesteld

bij hun besluit van 19 november 2007, nummer 69, als

volgt te wijzigen:

 • I.

  Artikel 1

  Ten behoeve van de provincie Noord-Holland worden jaarlijks 67,9 opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting geheven.

 • II.

  Artikel 2

  Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 april 2009.

Ondertekening

Haarlem, 10 november 2008.
Provinciale Staten voornoemd,
mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
mw. mr. C.A. Peters, statengriffier.

Bijlage 1

1. Effect op jaarbasis van de verhoging van het tarief met vier provinciale opcenten voor de belastingbetaler (autobezitter) met ingang van 1 april 2009.

De voertuigen van de opcentenplichtige autobezitters, vallen in vele gewichtsklassen. Beginnend bij 0 t/m 150 kg. en vervolgens per 100 kg. oplopend tot de klasse >3.550 kg. Tot en met het gewicht van 550 kg. wordt er een vaste grondslag geheven. Vanaf de gewichtsklasse 551- 650 kg. etc. wordt er voor elke 100 kg. gewichtstoename méér belasting in rekening gebracht.

De provinciale opcenten zijn een percentage van de (gefixeerde) hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, zoals het tarief daarvan is vastgesteld op 1 april 1995.

Een (structurele) tariefverhoging van vier opcenten leidt tot een geringe belastingverhoging van gemiddeld circa ⁄ 10,- per auto per jaar. Dit gemiddelde komt het meest overeen met de belastingverhoging voor autobezitters op jaarbasis in de gewichtsklassen 1.051 t/m 1.250 kg. In de gewichtsklassen tussen 751 en 1.350 kg. komen de meeste voertuigen voor.

Gewichtklasse voertuigin kg.

Hoofdsom MRB per 1-4-1995

Tarief 63,9 opcenten tot 1 april 2009

Tariefverhoging vier opcenten per 1 april 2009

Tarief 67,9 opcenten vanaf 1 april 2009

0 t/m 550

€ 57,99

€ 37,05

€ 2,35

€ 39,40

551 t/m 650

€ 69,34

€ 44,30

€ 2,80

€ 47,10

651 t/m 750

€ 81,59

€ 52,15

€ 3,25

€ 55,40

751 t/m 850

€ 107,91

€ 68,95

€ 4,35

€ 73,30

851 t/m 950

€ 136,50

€ 87,25

€ 5,45

€ 92,70

951 t/m 1.050

€ 183,24

€ 117,10

€ 7,30

€ 124,40

1.051 t/m 1.150

€ 229,98

€ 146,95

€ 9,20

€ 156,15

1.151 t/m 1.250

€ 276,72

€ 176,85

€ 11,05

€ 187,90

1.251 t/m 1.350

€ 323,45

€ 206,70

€ 12,95

€ 219,65

1.351 t/m 1.450

€ 370,19

€ 236,55

€ 15,80

€ 252,35

1.451 t/m 1.550

€ 416,93

€ 266,40

€ 16,70

€ 283,10

1.551 t/m 1.650

€ 463,67

€ 296,30

€ 18,55

€ 314,85

1.651 kg. en meer per 100 kg.

€ 46,74

€ 29,85

€ 1,90

€ 31,75

> 3.551

€ 1.398,48

€ 893,65

€ 55,90

€ 949,55

Motoren

€ 24,46

€ 15,65

€ 0,95

€ 16,60

Toelichting:

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het tarief van de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2009 vastgesteld op 67,9. Een voorlichtingsbrochure van de belastingdienst over de tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de afzonderlijke belastingdruk uit provinciale opcenten is verkrijgbaar bij postkantoren en bibliotheken. Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) is deze informatie tevens te raadplegen.

Bij dit overzicht behoort nog de volgende toelichting;

 • *

  Alle bedragen betreffen de Noord-Hollandse opcententarieven op jaarbasis exclusief betalingskorting bij kwartaal- of jaarbetaling over het volledige bedrag aan MRB én provinciale opcenten;

 • *

  Voor zeer zuinige auto’s geldt een kwart van het opcententarief;

 • *

  Het tarief voor motoren is niet afhankelijk van het gewicht. De belastingdienst komt tegemoet aan het feit dat veel motorrijders seizoengebonden weggebruikers zijn. Indien voor een heel jaar wordt betaald is slechts het tarief voor een half jaar motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Het bedrag ad € 16,60 is dan ook in feite het bedrag voor een half jaar Noord-Hollandse opcenten;

 • *

  De belastingdienst rondt het tarief van de motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten af op hele euro’s;

 • *

  Van andere categorieën weggebruikers zoals bestelauto’s, bussen en vrachtauto’s worden geen provinciale opcenten geheven.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de belastingverhoging met vier opcenten voor een zéér lichte auto <550 kg. neerkomt op € 2,35 en die voor een auto van >3.551 kg. op € 55,90 per jaar. Hierna volgt het effect van de tariefverhoging met vier opcenten voor de meer gemiddeld in gebruik zijnde auto’s (z.g. middenklassers) en enkele Sports Utility Vehicles (SUV’s):

Merk

Gewicht

Effect verhoging

Peugeot 206

885 kg.

€ 5,45

Opel Astra

1.063 kg.

€ 9,20

Opel Vectra

1.212 kg.

€ 11,05

Renault Espace 2.0

1.465 kg.

€ 16,70

VW Touareg

2.204 kg.

€ 29,95

Hummer

2.909 kg.

€ 43,25

Uit een bericht van het CBS van 10 oktober 2005 blijkt dat personenauto’s gemiddeld steeds zwaarder worden. Het gemiddelde gewicht van auto’s is landelijk tussen 1990 en 2005 gestegen van 935 tot 1.135 kg. Door deze gewichtstoename is de opcentenopbrengst in deze 15 jaar met 68% gestegen, ofwel met gemiddeld 4,5% per jaar.

2. Opcententarieven van alle provincies per 1 april 2009 van laag naar hoog*

Noord-Holland

67,9

Zeeland

69,3

Flevoland

71,6

Noord-Brabant

71,6

Utrecht

72,6

Overijssel

78,5

Groningen

79,0

Friesland

80,4

Limburg

80,4

Drenthe

81,0

Gelderland

82,7

Zuid-Holland

95,0

* De opcententarieven van de provincies kunnen voor 2009 nog wijzigen door (nadere) besluitvorming door hun Staten.