Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent sociaal domein Reglement Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest

Geldend van 15-09-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent sociaal domein Reglement Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest;

gelet op artikel 1 tweede lid van de Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Oegstgeest 2016;

Besluit:

vast te stellen het

Reglement Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest

Artikel 1 Naam

De Adviesraad Sociaal Domein is een adviescommissie van het gemeentebestuur en is met ingang van 1 januari 2016 ingesteld.

Artikel 2 Taken

 • 2.1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft in het kader van cliëntenparticipatie de volgende taken:

  • a)

   De Adviesraad Sociaal Domein ontplooit de activiteiten die in het kader van Wmo artikel 2.1.3, derde lid, Wmo artikel 2.5.1, Jeugdwet artikel. 2.10 en Participatiewet artikel 47 benodigd zijn t.a.v. cliëntenparticipatie.

  • b)

   het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en de verordening rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  • c)

   het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en de verordening rondom de Jeugdwet.

  • d)

   het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en de verordeningen rondom de Participatiewet.

  • e)

   het op actieve wijze verzamelen van informatie om zijn advies- en cliëntvertegenwoordigingsfunctie te kunnen uitvoeren ten aanzien van alle Wmo-prestatievelden, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zowel informatie over de landelijke als regionale ontwikkelingen, alsook over het beleid van de eigen gemeente en de reacties van burgers op (het uitvoerings-)beleid van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet in de eigen gemeente.

  • f)

   het mede-bevorderen van overleg en samenwerking binnen de gemeente op het terrein van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

  • g)

   de Adviesraad Sociaal Domein is als gesprekspartner voor de gemeente Oegstgeest verantwoordelijk voor het bieden van een platform aan individuele belanghebbenden, cliënten- en zorgorganisaties t.a.v. de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zodat zij algemene trends en ontwikkelingen kunnen signaleren.

 • 2.2 De Adviesraad Sociaal Domein dient mede ter uitvoering van de artikel 21 van de Jeugdverordening (citeertitel) en artikel 9.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2015.

 • 2.3. Indien en voor zover het college afwijkt van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, geeft het college daarvan met redenen omkleed kennis aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • 3.1 Initiatiefrecht

  • a.

   De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering (niet zijnde de gemeentelijke bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie) van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet door de gemeente raken, aan de orde te stellen in de vergadering van de adviesraad.

  • b.

   De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taak in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid, met inachtneming van artikel 10, derde lid, van dit reglement.

 • 3.2 Informatierecht

  • a.

   De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klantentevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.

  • b.

   De Adviesraad Sociaal Domein wordt tijdig voorzien van de voor een adequate deelname aan het periodiek overleg benodigde informatie. Zonodig zullen betrokken ambtenaren mondeling toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op de beleidsterreinen Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet.

 • 3.3 Adviesrecht

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft adviesrecht in de beleidsfase, ten aanzien van het ontwerpen van het beleidsplan en het vaststellen van de verordeningen op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. De adviesraad wordt tijdig in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over concept-plannen en -verordeningen die voor besluitvorming aan het college worden aangeboden.

 • 3.4 Bevoegdheden

  De adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot individuele personen.

Artikel 4 Samenstelling

 • 4.1 De leden, inclusief voorzitter en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein voldoen aan de opgestelde profielschetsen (Bijlage I) .

 • 4.2 De Adviesraad Sociaal Domein streeft in zijn samenstelling naar voldoende kennis van en ervaring met de doelgroepen van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zodat op een volwaardige wijze de verschillende doelgroepen door de raad vertegenwoordigd kunnen worden.

 • 4.3 De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 leden.

Artikel 5 Gemeentelijke vertegenwoordiging

 • 5.1. Een ambtenaar binnen de gemeente fungeert als contactambtenaar van de Adviesraad Sociaal Domein. De contactambtenaar verstrekt relevante informatie aan de Adviesraad Sociaal Domein en heeft overleg met de voorzitter en de secretaris o ver de te behandelen onderwerpen.

 • 5.2. De contactambtenaar draagt zorg voor de vergaderfaciliteiten als deze in het gemeentehuis plaatsvinden, voor het doen betalen van de vergoedingen aan de leden, voor tijdige benoeming van de leden en voor de wederzijdse informatievoorziening tussen college en de Adviesraad Sociaal Domein

 • 5.3. Het collegelid/de collegeleden belast met de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet is/zijn agendalid van de Adviesraad Sociaal Domein en krijgt/krijgen standaard een uitnodiging voor de vaste vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein. Het collegelid/de collegeleden kan/kunnen een toelichting geven op het gemeentelijk beleid dan wel op de standpunten van het college, of indien nodig gebeurt dit door de betreffende inhoudelijke ambtenaar.

 • 5.4. De contactambtenaar is agenda lid van de Adviesraad Sociaal Domein en krijgt standaard een uitnodiging voor de vaste vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 6.1 De zittingsduur van een lid is vier jaar.

 • 6.2 Een lid kan één maal worden herbenoemd.

 • 6.3 Een lid mag niet werkzaam zijn bij de gemeente Oegstgeest of een van de samenwerkingspartners c.q. onderaannemers die in het kader van de Wmo, Jeugdwet en/of Particpatiewet werkzaamheden voor de gemeente verricht.

 • 6.4 De Adviesraad Sociaal Domein wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

 • 6.5 Een lid, de voorzitter of de secretaris kunnen te allen tijde het lidmaatschap van de adviesraad opzeggen. Het betreffende lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de Adviesraad Sociaal Domein en het college. Het ontslag gaat in een maand na de schriftelijke mededeling of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.

 • 6.6 Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de Adviesraad Sociaal Domein zo spoedig mogelijk over de invulling daarvan met inachtneming van artikel 4 van deze Regeling.

 • 6.7 Indien een lid niet meer aan de profielschets voldoet (zoals beschreven in artikel 4, eerste lid ), dient deze het lidmaatschap van de adviesraad te beëindigen.

 • 6.8 Het college kan het lidmaatschap van een lid, de voorzitter of de secretaris beëindigen, indien niet eigener beweging wordt voldaan aan het bepaalde in het zevende lid.

Artikel 7 Vacatures

 • 7.1. Een vacature wordt via een open sollicitatieprocedure ingevuld. Daartoe plaatst de gemeente in samenspraak met de Adviesraad Sociaal Domein een advertentie in de lokale krant en op de website om nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein te werven.

 • 7.2. Een selectiecommissie, bestaande uit een collegelid belast met het Wmo-, Jeugd, en/of Werk en Inkomen-beleid, de beleidsmedewerker Wmo, Jeugd, en/of Werk en Inkomen van de gemeente en twee vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein, selecteert een nieuwe kandidaat/nieuwe kandidaten.

 • 7.3. De vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein leggen de keuze voor aan de overige leden van de adviesraad.

 • 7.4. Op voordracht van de selectiecommissie benoemt het college het nieuwe lid/de nieuwe leden.

Artikel 8 Periodiek overleg

 • 8.1. In de regel vindt het periodiek overleg van de Adviesraad Sociaal Domein zes tot acht maal per kalenderjaar plaats.

 • 8.2. Het periodiek overleg van de Adviesraad Sociaal Domein is openbaar.

 • 8.3. Het periodiek overleg vindt in principe plaats in het gemeentehuis, dan wel op een andere daarvoor geschikte locatie in Oegstgeest.

 • 8.4. Het periodiek overleg vindt voorts plaats indien de voorzitter of tenminste drie leden het nodig oordelen.

 • 8.5. Het periodiek overleg wordt ten minste één week van tevoren aangekondigd in een dagblad of huis- aan huis- blad en door plaatsing op de website van de gemeente.

 • 8.6. De openbare kennisgeving vermeldt de agenda, de datum, aanvangstijd en plaats van het periodiek overleg.

 • 8.7. De Adviesraad Sociaal Domein heeft het recht een periodiek overleg met gesloten deuren bijeen te roepen, indien zij dat noodzakelijk acht. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd.

 • 8.8. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de Adviesraad Sociaal Domein haar opheft.

 • 8.9. De verplichting tot geheimhouding geldt niet ten overstaan van de leden van het college, tenzij de Adviesraad Sociaal Domein dit in strijd acht met het openbaar belang. De leden van het college nemen ter zake van het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt, eveneens geheimhouding in acht.

 • 8.10. De Adviesraad Sociaal Domein voert regelmatig en/of naar behoefte overleg met de portefeuillehouder(s). Beide partijen kunnen voor dit overleg agendapunten inbrengen.

Artikel 9 Notulen

 • 9.1. Van het periodiek overleg van de Adviesraad Sociaal Domein worden notulen gemaakt.

 • 9.2. De notulen moeten bevatten:

  • a)

   de namen van de voorzitter, de secretaris en de leden onder vermelding van “aanwezig” of “afwezig” en de namen van de overige personen die de vergadering bijwonen;

  • b)

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c)

   een zakelijke samenvatting van het besprokene.

 • 9.3. De notulen worden opgesteld door de secretaris.

 • 9.4. De notulen worden ter vaststelling aan de Adviesraad Sociaal Domein voorgelegd in het eerstvolgende periodiek overleg.

Artikel 10 Vergoeding

 • 10.1. Voor maximaal acht periodieke overleggen zullen de leden van de Adviesraad Sociaal Domein een vergoeding ontvangen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, van de Verordening geldelijke voorzieningen raad- en commissieleden. Indien er op verzoek van het College (buiten de acht vergaderingen om) een extra periodiek overleg wordt ingelast, wordt ook daarvoor een vergoeding verleend.

 • 10.2. Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein jaarlijks een bedrag ter beschikking ter bekostiging van de volgende activiteiten:

  • a)

   Deskundigheidsbevordering en cursussen van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

  • b)

   Documentatie

  • c)

   Ondersteuning

  • d)

   Kantoorkosten

  • e)

   Public relations

  • f)

   Jaarverslag

  • g)

   Reiskosten

  • h)

   Overleg achterban, andere doelgroepen.

 • 10.3. De adviesraad legt uiterlijk op 1 februari schriftelijk verantwoording af, met bewijstukken onderbouwd, over de uitgaven in het voorgaande kalender jaar

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 11.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 11.2 De Adviesraad Sociaal Domein verstrekt aan het college alle gewenste informatie over zijn werkzaamheden.

 • 11.3 Opheffen van de Adviesraad Sociaal Domein kan slechts geschieden bij collegebesluit.

 • 11.4 Aanvullingen en wijzigingen van dit besluit worden vastgesteld door het college, na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 12 Titel en inwerkingtreding

 • 12.1 Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest’.

 • 12.2 Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Oegstgeest op 17 mei 2016.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris

H.A. Leegstra

de burgemeester

E.R. Jaensch

BIJLAGE I

PROFIELSCHETS LEDEN VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

 • -

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben bewezen kennis van dan wel praktijkervaring met het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, of de Participatiewet.

 • -

  Leden hebben binding met Oegstgeest en hebben aantoonbaar binding met minimaal één van de doelgroepen.

 • -

  Leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Oegstgeest, samenwerkingspartners, of onderaannemers.

 • -

  De leden kunnen luisteren en overleggen; ze zijn niet uit op eigen gelijk, maar zoeken een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Verder durven ze zo nodig tegen te spreken, kunnen ze luisteren naar tegenargumenten en zo nodig eigen ongelijk inzien en toegeven.

 • -

  Leden zijn bereid zich gemiddeld een aantal uur per maand in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein. Het gaat zowel om tijd voor de voorbereiding en deelneming aan de vergaderingen als ook voor het actief verzamelen van informatie over landelijke en regionale ontwikkelingen,, het raadplegen van de achterban en het gezamenlijk formuleren van adviezen. De tijdsbesteding kan per periode variëren.

 • -

  De leden nemen actief en regelmatig deel aan de vergaderingen.

PROFIELSCHETS VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 • -

  De voorzitter, tevens lid, heeft binding met Oegstgeest en beschikt over een goed netwerk in Oegstgeest.

 • -

  De voorzitter heeft een ruime bestuurlijke ervaring.

 • -

  De voorzitter beschikt over communicatieve vaardigheden.

 • -

  De voorzitter is niet werkzaam bij de gemeente Oegstgeest, samenwerkingspartners, of onderaannemers.

 • -

  De voorzitter is bereid zich gemiddeld een aantal uur per week in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • -

  De voorzitter leidt de periodieke overleggen en ziet toe op de bewaking van de kwaliteit van de adviezen en de besluitvorming.

 • -

  De voorzitter vormt samen met de secretaris het dagelijks bestuur (DB) van de Adviesraad Sociaal Domein.   

PROFIELSCHETS SECRETARIS VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 • -

  De secretaris, tevens lid, heeft binding met Oegstgeest en beschikt over een goed netwerk in Oegstgeest.

 • -

  De secretaris heeft voldoende secretariële ervaring.

 • -

  De secretaris draagt zorg voor het organiseren van de periodieke overleggen van de adviesraad en het overleg met de gemeente.

 • -

  De secretaris draagt verder zorg voor de notulen van het periodiek overleg en verzorgt de correspondentie van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • -

  De secretaris voert een archief van notulen en in-en uitgaande post.

 • -

  De secretaris maakt jaarlijks een overzicht van de uitgaven van de facilitaire vergoeding.

 • -

  De secretaris is bereid zich gemiddeld een aantal uur per week in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • -

  De secretaris vormt samen met de voorzitter het dagelijks bestuur (DB) van de Adviesraad Sociaal Domein.