Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer per fiets

Geldend van 07-09-2017 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer per fiets

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende, dat de verordening Leerlingenvervoer van de Gemeente Meierijstad bepalingen kent voor bekostiging van het vervoer per fiets, per openbaar vervoer en aangepast vervoer;

dat de bepalingen in de verordening ruimte laten voor de vraag wanneer het redelijk is om de bekostiging te beperken tot een vergoeding voor het vervoer per fiets;

dat bekostiging van het vervoer per fiets feitelijk alleen aan de orde is bij schoolbezoek aan een Speciale school voor Basisonderwijs of gelijksoortige voorzieningen, zoals aangeduid in het Samenwerkingsverband De Meierij.

dat in de gemeente Meierijstad voor leerlingen van het speciaal onderwijs de mogelijkheid tot het gebruik van de fiets voor het reizen naar de school niet of nauwelijks aan de orde is vanwege de afstand tot de school, de beperking van de leerling en de in de verordening gehanteerde leeftijdsgrens;

Gelet op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Meierijstad 2017 en artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t :

Vast te stellen de Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer per fiets

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen van ouders van leerlingen die een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) of gelijksoortige onderwijsvoorzieningen zoals bedoeld in de Wet Primair Onderwijs bezoeken.

Artikel 2 Uitgangspunt vervoer per fiets vanaf groep 8

Vanaf het moment dat leerlingen groep 8 van een school als bedoeld in artikel 1 bezoeken geldt als uitgangspunt dat alleen vervoer per fiets, al dan niet met begeleiding, wordt bekostigd conform artikel 10 en artikel 11 van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Meierijstad 2017.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en gelden voor het eerst voor aanvragen die zijn ingediend voor het schooljaar 2017-2018.

Ondertekening

Aldus besloten op 1 augustus 2017

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

De burgemeester,

M.A. Fränzel MSc.