Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

Geldend van 26-10-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 18 juli 2017 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Gemeenschapsaccommodatie: een gebouw, als voorziening bestemd voor een gemeenschap van personen, in dit geval allen woonachtig in een kern.

 • 2.

  (Her)ontwikkeling: het bouwkundig aanpassen en/of uitbreiden van een gebouw, in deze regeling een gemeenschapsaccommodatie.

 • 3.

  Kern: een aaneengesloten bebouwd gebied binnen een gemeente met voornamelijk een woonbestemming en daartoe aangewezen voorzieningen.

 • 4.

  Ontmoetingsfunctie: een functie waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en/of gemeenschappelijk activiteiten kunnen ontplooien die de sociale samenhang bevorderen.

 • 5.

  Uniek: uitzonderlijk in zijn soort, in dit geval de enige gemeenschapsaccommodatie in en voor de betreffende kern.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Doelstelling van deze regeling is het faciliteren van de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor de betreffende kern zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van de betreffende kern.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van en/of het beheer voeren over een gemeenschapsaccommodatie.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Het project betreft de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie met een ontmoetingsfunctie.

 • 2.

  Het project kent een grote maatschappelijke behoefte. Deze blijkt onder meer uit de directe bijdrage van burgers en de betreffende gemeente in de ontwikkeling en exploitatie van de betreffende gemeenschapsaccommodatie. Het gaat dan om bijdragen in financieel opzicht of anderszins.

 • 3.

  De vrije toegankelijkheid en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gemeenschapsaccommodatie zijn erkend en vastgelegd in gemeentelijk accommodatiebeleid.

Artikel 5 Verplichting subsidieontvanger

Het project dient opgeleverd te worden uiterlijk 2 jaar na het moment van subsidieverstrekking.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 4;

 • d.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond
 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze regeling vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag
 • 1. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal €100.000,00.

 • 2. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage.

Artikel 9 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten
 • 1. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • Arbeidskosten;

  • Materiaalkosten.

 • 2. De volgende kosten zijn niet-subsidiabel:

  • Kosten waarvoor binnen een andere provinciale subsidieregeling subsidie kan worden aangevraagd;

  • Inrichtingskosten van het gebouw en het omliggende terrein.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag
 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag
 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 1 april 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule
 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 2 april 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 18 juli 2017.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

31 maart 2017 hebben Provinciale Staten de motie 832 ‘financiële bijdrage structuurversterkende investeringen in kernen’ aangenomen. Hierbij constateren Provinciale Staten dat in diverse plaatsen in Limburg plannen liggen voor structuurversterkende investeringen in kernen, zoals gemeenschapshuizen en soortgelijke accommodaties, waarmee vele doelgroepen en doelen worden bediend. In sommige gevallen worden deze gedragen door burgers, middels zelfsturingsprojecten.

Provinciale Staten hebben gesteld dat veel van deze initiatieven geen financiële ondersteuning krijgen van de Provincie, waar burgers en gemeenten vaak wél stevig bijdragen. Provinciale Staten hebben het college opgeroepen om te bezien of dit soort projecten toch mede gefinancierd kunnen worden met provinciale bijdragen.

Gedeputeerde Staten hebben 20 juni 2017 besloten tot een het leveren van een financiële bijdrage aan gemeenschapsaccommodaties naar aanleiding van deze motie. Zij hebben besloten tot het laten voorbereiden van een subsidieregeling.

Gedeputeerde Staten nemen als vertrekpunt een initiatief en verzoek tot ondersteuning van een gemeente, stichting, vereniging of coöperatie. In relatie tot deze motie betreft het een accommodatie met een functie op het niveau van de kern. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze initiatieven te beoordelen langs twee sporen:

 • 1.

  Bijdragen aan de provinciale beleidsdoelen volgens de daarbij aan de orde zijnde vigerende provinciale mogelijkheden tot ondersteuning. De uitkomst is afhankelijk van de doelen en invulling van het initiatief in afweging tot de door Provinciale Staten vastgestelde beleidskaders en hieruit volgende stimuleringsmogelijkheden. Wij verwijzen hiervoor naar: www.limburg.nl/subsidies.

 • 2.

  Aanvullend en binnen het kader van het POL 2014: Waar sprake is van de situatie dat een bijdrage gevraagd wordt aan een toekomstbestendige invulling voor een ‘unieke’ gemeenschapsaccommodatie / ontmoetingsplek in de betreffende kern, mag een (aanvullende) gerichte stimuleringsbijdrage tegemoet gezien worden. Uniek betekent dat de ontmoetingsfunctie voor een breed publiek uitzonderlijk is voor de betreffende kern. Initiatieven kunnen dan in het uiterste geval rekenen op maximaal € 100.000 subsidie per initiatief.