Subsidieverordening Sport

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening Sport

De raad van de gemeente Enschede;

gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2017, corsanummer 1700063527

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2016;

besluit vast te stellen de

Subsidieverordening Sport

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  sportvereniging: een Enschedese vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid, die als voornaamste activiteit, al dan niet in competitieverband, aan haar leden gelegenheid biedt het hele jaar door sport te beoefenen, die is aangesloten bij één of meerdere per 1 januari 2017 door het NOC*NSF erkende overkoepelende sportorganisaties, mits de betreffende sport ook binnen een door de NOC*NSF erkende sportbond wordt beoefend en die geen mensen bij voorbaat uitsluit van lidmaatschap;

 • b.

  gehandicaptensportvereniging: een Enschedese vereniging zoals bedoeld in lid a die is aangesloten bij de sportbond Gehandicaptensport Nederland waarvan 90% van haar sportaanbod specifiek betrekking heeft op mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;

 • c.

  leden: inwoners van Enschede, die het gehele jaar door actief sportend deelnemen aan de sportactiviteiten van de sportvereniging, die contributie betalen als spelend lid en zijn ingeschreven bij de overkoepelende sportorganisatie waarbij de sportvereniging is aangesloten;

 • d.

  voorrangsscore: getal dat aangeeft wat het gemiddelde welzijnsniveau is van de leden van de sportvereniging waarbij geldt hoe groter het getal hoe lager het gemiddelde welzijnsniveau;

 • e.

  sport: een intensieve lichamelijke activiteit waarbij de ademhaling en hartslag significant verhogen tijdens het langdurig bewegen danwel een bezigheid waarbij mensen zich met elkander meten door middel van een spel waarbij vooral analytisch denken benodigd is en op reglementaire wijze in competitieverband gespeeld wordt.

Artikel 2 Bevoegdheid college

Het college besluit met inachtneming van deze verordening op subsidieaanvragen van sportverenigingen.

Hoofdstuk 2 Algemene subsidiebepalingen

Artikel 3 Doel en toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2016.

 • 2. Het verstrekken van subsidies krachtens deze verordening heeft betrekking op het beleidsterrein sport.

 • 3. Deze verordening heeft als doel een bijdrage te leveren aan de sportdoelstellingen en bredere maatschappelijke thema’s in de stad zoals die zijn opgenomen in de sportnota van de gemeente Enschede.

Artikel 4 Studentenverenigingen

Sportverenigingen die worden gesubsidieerd door de Sportkoepel Universiteit Twente komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Er is een subsidieplafond. Het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag wordt jaarlijks voorafgaand aan het subsidiejaar door de Raad vastgesteld in de programmabegroting.

Hoofdstuk 3 Jeugdsport

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Aan een sportvereniging en een gehandicaptensportvereniging kan subsidie worden verstrekt om deze bij de door haar georganiseerde activiteiten in het kader van sportbeoefening van jeugdigen tot en met 23 jaar te ondersteunen.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de sportvereniging activiteiten uitvoert in het kader van de vorming van jeugdleden. De activiteiten zijn opgenomen in de bijlage “maatschappelijke activiteitenlijst” behorende bij deze verordening.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen sportverenigingen:

  • a.

   met minder dan 100 jeugdleden minimaal een activiteit in categorie I uit te voeren

  • b.

   met 100 tot 250 jeugdleden minimaal een activiteit in categorie I en II uit te voeren

  • c.

   met 250 jeugdleden of meer minimaal een activiteit in categorie I,II en III uit te voeren.

 • 4. Bij categorie III moeten de activiteiten in samenwerking met één of meer andere sportvereniging(en) of maatschappelijke non-profit organisatie(s) worden georganiseerd, waarbij vereist is dat deze partner of indien er meerdere partners zijn één van de partners professioneel deskundig is. Het college is bevoegd om aan de in de bijlage vermelde activiteiten, nieuwe activiteiten toe te voegen of bestaande activiteiten te verwijderen.

Artikel 7 Indiening aanvraag

 • 1. Voor 1 oktober dient het dagelijks bestuur van een sportvereniging of een gehandicaptensportvereniging een subsidieaanvraag voor het volgend kalenderjaar in.

 • 2. De subsidie dient te worden aangevraagd via de internetsite van de gemeente of op een door de gemeente te verstrekken aanvraagformulier.

 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a.

   een ledenlijst per 1 september van het lopende kalenderjaar die de volgende gegevens omvat van alle leden tot en met 23 jaar: postcode, geboortedatum, geslacht, soort lidmaatschap, bondsnummer en de hoogte van de contributie per maand dat het betreffende lid aan de vereniging betaalt;

  • b.

   bij de eerste aanvraag en bij wijzigingen dienen de statuten van de vereniging, het bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het bewijs van inschrijving bij een door de NOC*NSF erkende sportbond of sportkoepel te worden ingeleverd.

Artikel 8 Beslistermijn, subsidieverlening

 • 1. Het college beslist, na ontvangst van de aanvraag, uiterlijk 1 maart van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2. Het college beslist in geval van toekenning van een subsidie op grond van Hoofdstuk 3 en 4 van deze verordening die gezamenlijk minder dan € 10.000,00 bedraagt tot subsidievaststelling. In geval van toekenning van een subsidie op grond van Hoofdstuk 3 en 4 van deze verordening die gezamenlijk € 10.000,00 of meer bedraagt beslist het college tot subsidieverlening.

 • 3. In de subsidiebeschikking wordt de wijze van betaling en de minimaal te verrichten maatschappelijke activiteiten vermeld.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een vast bedrag per lid in de leeftijdscategorie tot en met 23 jaar, vermenigvuldigd met de voorrangsscore van de sportvereniging.

 • 2. De hoogte van het bedrag per lid in de leeftijdscategorie tot en met 23 jaar is bij de inwerkingtreding van deze verordening vastgesteld op € 45, -. Het college kan jaarlijks dit bedrag aanpassen.

Artikel 10 Aanvraag subsidievaststelling

 • a.

  De sportvereniging waarvoor de subsidie niet direct is vastgesteld dient voor 1 april volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling inDe aanvraag tot vaststelling dient te worden gedaan via de internetsite van de gemeente of op een door de gemeente te verstrekken verantwoordingsformulier.

 • b.

  De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van:

  • -een activiteitenverslag;

  • -foto’s van de activiteiten die hebben plaatsgevonden;

 • c.

  De subsidie wordt definitief vastgesteld op basis van de stukken zoals genoemd in lid 1 sub b van dit artikel.

 • 1. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling stelt het college de subsidie vast.

 • 2. De subsidiebeschikking vermeldt de wijze van betaling van het subsidiebedrag en een verrekening van eventuele voorschotten.

Hoofdstuk 4 Volwassenensport

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Aan een sportvereniging kan in het kader van volwassenensport subsidie worden verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de sportvereniging activiteiten uitvoert die gericht zijn op de thema’s uit het sportbeleid als vermeld in de sportnota van de gemeente Enschede. De activiteiten zijn opgenomen in de bijlage “maatschappelijk activiteitenlijst” behorende bij deze verordening.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen sportverenigingen:

  • a.

   met minder dan 100 volwassen leden minimaal twee activiteiten uit te voeren;

  • b.

   met 100 tot 200 volwassen leden minimaal drie activiteiten uit te voeren;

  • c.

   met 200 tot 300 volwassen leden minimaal vier activiteiten uit te voeren;

  • d.

   met 300 volwassen leden of meer minimaal vijf activiteiten uit te voeren.

 • 4. De activiteiten moeten worden georganiseerd in samenwerking met één of meer andere sportvereniging(en) of maatschappelijke non-profit organisatie(s), waarbij vereist is dat deze partner professioneel deskundig is.

 • 5. Het college is bevoegd om aan de in de bijlage vermelde activiteiten, nieuwe activiteiten toe te voegen of bestaande activiteiten te verwijderen.

Artikel 12 Indiening aanvraag

 • 1. Voor 1 oktober dient een sportvereniging een subsidieaanvraag voor het volgende kalenderjaar in.

 • 2. De subsidie dient te worden aangevraagd via de internetsite van de gemeente of op een door de gemeente te verstrekken aanvraagformulier.

 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a.

   de ledenlijst per 1 september van het lopende kalenderjaar die de volgende gegevens omvat van alle leden van 24 jaar en ouder: postcode, geboortedatum, geslacht, soort lidmaatschap, bondsnummer en de hoogte van de contributie per maand dat het betreffende lid aan de vereniging betaalt;

  • b.

   bij de eerste aanvraag en bij wijzigingen dienen de statuten van de vereniging, het bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het bewijs van inschrijving bij een door de NOC*NSF erkende sportbond of sportkoepel;

Artikel 13 Beslistermijn, subsidieverlening

 • 1. Het college beslist, na ontvangst van de aanvraag, uiterlijk 1 maart van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2. Het college beslist in geval van toekenning van een subsidie op grond van Hoofdstuk 3 en 4 van deze verordening die gezamenlijk minder dan € 10.000,00 bedraagt tot subsidievaststelling. In geval van toekenning van een subsidie op grond van Hoofdstuk 3 en 4 van deze verordening die gezamenlijk € 10.000,00 of meer bedraagt beslist het college tot subsidieverlening.

 • 3. In de subsidiebeschikking wordt de wijze van betaling en de minimaal te verrichten maatschappelijke activiteiten vermeld.

Artikel 14 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een vast bedrag per lid in de leeftijdscategorie 24 jaar en ouder.

 • 2. De hoogte van het bedrag per lid in de leeftijdscategorie 24 jaar en ouder is bij de inwerkingtreding van deze verordening vastgesteld op € 15, -. Het college kan jaarlijks dit bedrag aanpassen.

Artikel 15 Aanvraag subsidievaststelling

 • a.

  De sportvereniging waarvoor de subsidie niet direct is vastgesteld dient voor 1 april volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling, in de aanvraag tot vaststelling dient te worden gedaan via de internetsite van de gemeente of op een door de gemeente te verstrekken verantwoordingsformulier.

 • b.

  De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van:

  • een activiteitenverslag;

  • foto’s van de activiteiten die hebben plaatsgevonden;

 • c.

  De subsidie wordt definitief vastgesteld op basis van de stukken zoals genoemd in lid 1 sub b van dit artikel.

 • 1. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling stelt het college de subsidie vast.

 • 2. De subsidiebeschikking vermeldt de wijze van betaling van het subsidiebedrag en een verrekening van eventuele voorschotten.

Hoofdstuk 5 Gehandicaptensport

Artikel 16 Subsidieactiviteit

Aan een gehandicaptensportvereniging kan een subsidie worden verstrekt om deze bij de door haar georganiseerde activiteiten in het kader van sportbeoefening door gehandicapten te ondersteunen. De aard van de sportbeoefening binnen een gehandicaptensportvereniging wordt gedefinieerd als een bijzondere maatschappelijke activiteit.

Artikel 17 Indiening aanvraag

 • 1. Voor 1 oktober dient een gehandicaptensportvereniging een subsidieaanvraag voor het volgende kalenderjaar in.

 • 2. De subsidie dient te worden aangevraagd via de internetsite van de gemeente of op een door de gemeente te verstrekken aanvraagformulier.

 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a.

   een ledenlijst per 1 september van het lopende kalenderjaar die de volgende gegevens omvat van alle actief sportende leden van 24 jaar en ouder: postcode, geboortedatum, geslacht, soort lidmaatschap, bondsnummer en de hoogte van de contributie per maand dat het betreffende lid aan de vereniging betaalt;

  • b.

   bij de eerste aanvraag en bij wijzigingen dienen de statuten van de vereniging, het bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het bewijs van inschrijving bij een door de NOC*NSF erkende sportbond of sportkoepel te worden ingeleverd.

Artikel 18 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een vast bedrag per lid in de leeftijdscategorie 24 jaar en ouder.

 • 2. De hoogte van het bedrag per lid in de leeftijdscategorie 24 jaar en ouder is bij de inwerkingtreding van deze verordening vastgesteld op € 37,50. Het college kan jaarlijks dit bedrag aanpassen.

Artikel 19 Subsidievaststelling

 • 1. Het college stelt de subsidie uiterlijk 1 maart van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd vast.

 • 2. In de subsidiebeschikking wordt de wijze van betaling vermeld.

Hoofdstuk 6 Fusies

Artikel 20 Fuserende verenigingen

Aan fuserende verenigingen kan subsidie worden verstrekt voor kosten die voortvloeien uit de fusie.

Hiervoor dienen de fuserende verenigingen een gezamenlijke aanvraag in met daarbij een meerjarenbegroting van de nieuwe vereniging met daarin opgenomen de incidentele fusiekosten.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 21 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze verordening afwijken, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 22 Intrekken oude verordening

De Subsidieverordening sport, laatstelijk gewijzigd 1 januari 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 23 Overgangsrecht

Deze verordening is van toepassing op aanvragen om subsidie die zijn ingediend op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 24 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 juli 2017

De Griffier, De Voorzitter,

Toelichting op Subsidieverordening Sport

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Met stichting zoals genoemd in lid a wordt bedoeld een organisatie met als rechtsvorm een stichting waarbij uit de statuten blijkt dat zij functioneert als een vereniging, maar door de bijzondere samenstelling van het ledenbestand niet de rechtsvorm van een vereniging kan hebben. De stichting moet bij de aanvraag aangeven wat de reden is voor de keuze van de rechtsvorm ‘stichting’.

In lid e staat: ‘een bezigheid waarbij mensen zich met elkander meten door middel van een spel waarbij vooral analytisch denken benodigd is en op reglementaire wijze in competitieverband gespeeld wordt’. Dit betreft de definitie van denksport. Denksporten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

- dammen;

- schaken;

- bridge.

Artikel 2 Bevoegdheid College

Behoeft geen toelichting

Hoofdstuk 2 Algemene subsidiebepalingen

Artikel 3 Doel en toepassingsbereik

Behoeft geen toelichting

Artikel 4 Studentenverenigingen

Behoeft geen toelichting

Artikel 5 Subsidieplafond

Door het instellen van een subsidieplafond legt de gemeente de maximale omvang van de

subsidieverstrekking voor een bepaald tijdvak vast. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat er onbeperkt aanspraak op de subsidiegelden kan worden gemaakt. De gemeente beperkt hiermee dus haar financiële risico. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, kunnen dus niet meer worden gehonoreerd.

Hoofdstuk 3 Jeugdsport

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Een maatschappelijke activiteit wordt door de club zelf (dus actief) georganiseerd. Bij categorie III dient dit te worden georganiseerd in samenwerking met (een) andere sportvereniging(en) of maatschappelijke (non-profit) organisatie(s). Bij de activiteit moet rekening worden gehouden met de eisen ten aanzien van professionele deskundigheid van het kader, gelet op veiligheid en aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld: als er sprake is van een specifieke doelgroep, zoals kinderen met een verstandelijke beperking, moet er bij de activiteit begeleiding aanwezig zijn die beschikt over de vereiste professionele pedagogische vaardigheden en vakkennis.

Artikel 7 Indiening aanvraag

Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. De aanvraag dient bij voorkeur te worden aangevraagd via de gemeentelijke website.

Artikel 8 Beslistermijn, subsidieverlening

Behoeft geen toelichting

Artikel 9 Subsidiehoogte

Behoeft geen toelichting

Artikel 10 Aanvraag subsidievaststelling

Na afloop van het subsidiejaar moet de sportvereniging die subsidie ontvangen van € 10.000,00 of meer, verantwoording afleggen over wat wel/niet is gelukt. Daarbij vindt er geen correctie van reeds verstrekte subsidie op basis van bereikte resultaten plaats, maar wel op basis van het al dan niet uitvoeren van de aangemelde activiteiten. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend op het verantwoordingsformulier welke te vinden is op de website. Het activiteitenverslag bestaat uit:

- een korte omschrijving van de activiteiten;

- doelgroep en aantal deelnemers;

- resultaat;

- frequentie;

- partner.

Hoofdstuk 4 Volwassenensport

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Een maatschappelijke activiteit wordt door de club zelf (dus actief) georganiseerd, in samenwerking met (een) andere sportvereniging(en) of maatschappelijke (non-profit) organisatie(s). Bij de activiteit moet rekening worden gehouden met de eisen ten aanzien van professionele deskundigheid van het kader, gelet op veiligheid en aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld: als er sprake is van een specifieke doelgroep, zoals kinderen met een verstandelijke beperking, moet er bij de activiteit begeleiding aanwezig zijn die beschikt over de vereiste professionele pedagogische vaardigheden en vakkennis.

Artikel 12 Indiening aanvraag

Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. De aanvraag dient bij voorkeur te worden aangevraagd via de gemeentelijke website.

Artikel 13 Beslistermijn, subsidieverlening

Behoeft geen toelichting

Artikel 14 Subsidiehoogte

Behoeft geen toelichting

Artikel 15 Aanvraag subsidievaststelling

Na afloop van het subsidiejaar moet de sportvereniging die subsidie ontvangen van € 10.000,00 of meer, verantwoording afleggen over wat wel/niet is gelukt. Daarbij vindt er geen correctie van reeds verstrekte subsidie op basis van bereikte resultaten plaats, maar wel op basis van het al dan niet uitvoeren van de aangemelde activiteiten. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend op het verantwoordingsformulier welke te vinden is op de website. Het activiteitenverslag bestaat uit:

- een korte omschrijving van de activiteiten;

- doelgroep en aantal deelnemers;

- resultaat;

- frequentie;

- partner.

Hoofdstuk 5 Gehandicaptensport

Artikel 16 Subsidieactiviteit

De aard van de sportbeoefening binnen een gehandicaptensportvereniging wordt gedefinieerd als een bijzondere maatschappelijke activiteit. Daarom komen gehandicaptensportverenigingen niet in aanmerking voor de subsidie die betrekking heeft op het maatschappelijke activiteitenplan. Gehandicaptensportverenigingen zijn apart opgenomen in deze verordening.

Artikel 17 tot en met 19

Behoeft geen toelichting

Hoofdstuk 6 Fusies

Artikel 20

Behoeft geen toelichting

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 21 tot en met 24

Behoeft geen toelichting