Regeling vervallen per 01-07-2018

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het verlenen van vrijstelling op het verbod op varend ontgassen

Geldend van 27-07-2017 t/m 30-06-2018

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende het verlenen van vrijstelling op het verbod op varend ontgassen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 17 juli 2017, nummer 17014783 tot het verlenen van vrijstelling op het verbod op varend ontgassen.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat er nog geen ontgassingsinstallaties voor genoemde stoffen in Zeeland zijn en dat marktpartijen deze nog moeten ontwikkelen in Zeeland;

 • dat een termijn van 6 tot 12 maanden voldoende is om een ontgassingsinstallatie te ontwikkelen in Zeeland;

 • dat het om die reden gewenst is op grond van artikel 3.6.6. van de Provinciale Milieuverordening Zeeland tijdelijk vrijstelling te verlenen van het verbod zoals opgenomen in artikel 3.6.2. van de betreffende verordening;

 • gelet op de artikelen 3.6.2. en 3.6.6. van de provinciale Milieuverordening Zeeland;

besluiten

Artikel I

 • 1.

  Vrijstelling te verlenen op het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen door binnenschepen op vaarwegen, zoals genoemd in artikel 3.6.2. van de Provinciale Milieuverordening Zeeland.

 • 2.

  De vrijstelling op het verbod geldt voor de volgende categorieën van gevallen:

  • a.

   benzeen (UN 1114),

  • b.

   ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen (UN 1267),

  • c.

   aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268),

  • d.

   brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863),

  • e.

   brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993), of

  • f.

   koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295)

Artikel II

De vrijstelling geldt tot uiterlijk 1 juli 2018, met dien verstande dat indien er vóór die datum een ontgassingsinstallatie werkzaam is in de provincie Zeeland, de vrijstelling reeds op dat moment wordt ingetrokken.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 17 juli 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 26 juli 2017

De secretaris, A.W. Smit