Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Coevorden 2017

Geldend van 09-05-2017 t/m 09-06-2017

Intitulé

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Coevorden 2017

Tekstplaatsing

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting in de zin van artikel 4 van de Wet op de bedrijven investeringszones op aan de Concernmanager van de afdeling Leefomgeving. In dit reglement wordt de procedure van de draagvlakmeting, welke wordt uitgevoerd door de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, omschreven.

 • 2.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 2 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening BIZ uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage verschuldigd zullen zijn.

 • 3.

  In overeenstemming met artikel 2, lid 1, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones zijn de gegevens zoals bekend in de WOZ - administratie van de gemeente Coevorden de basis voor de draagvlakmeting.

 • 4.

  Voorafgaand aan de draagvlakmeting wordt in het elektronisch gemeenteblad, Coevorden Huis aan Huis en op de website van de gemeente Coevorden aangekondigd dat de draagvlakmeting wordt uitgevoerd..

Artikel 3 Stembiljetten

 • 1.

  Voor de peiling van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2.

  Het stembiljet vermeldt uiterlijk de dag waarop het stembiljet door Concernmanager van de afdeling Leefomgeving moet zijn ontvangen.

 • 3.

  Voor het uitbrengen van een stem ontvangt de ondernemer de volgende documenten:

  • a.

   Een brief van de gemeente Coevorden met uitleg van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Coevorden 2017 (BI-Zone) en informatie over de stemprocedure;

  • b.

   Een nieuwsbrief met informatie van de BIZ stichting Ondernemersfonds Coevorden;

  • c.

   Het stembiljet voorzien van het WOZ-object nummer en de initiële WOZ-waarde heffingsjaar 2017;

  • d.

   Een retour enveloppe met antwoordnummer van de gemeente Coevorden.

 • 4.

  De stembiljetten worden tussen 8 en 10 mei 2017 , persoonlijk bezorgd. Biljetten die niet persoonlijk bezorgd kunnen worden, worden op 11 mei 2017 per post gezonden naar het laatst bij het team Burgerzaken & Belastingen bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige. In het geval het stembiljet persoonlijk in handen wordt gesteld, wordt voor ontvangst getekend.

 • 5.

  Het stembiljet moet in de gesloten (gratis) antwoordenveloppe worden gezonden naar het door de teamleider Burgerzaken & Belastingen opgegeven postadres

 • 6.

  van de gemeente Coevorden of in de gesloten antwoordenveloppe worden meegegeven aan degene die het stembiljet in handen heeft gesteld. In het laatste geval tekent de bijdrageplichtige voor het afgeven van het stembiljet. Bijdrageplichtigen die geen stembiljet hebben ontvangen kunnen dat melden bij het KCC van de gemeente Coevorden. Zij ontvangen alsnog een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.

 • 7.

  Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één dag vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.

Artikel 4 Periode stemming

 • 1.

  De stemming vindt plaats in de periode tussen 8 mei 2017 9:00 uur en 22 mei 2017 17:00 uur.

 • 2.

  Op 22 mei 2017 om 17.00 uur sluit de indieningstermijn.

Artikel 5 ongeldige stemmen

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • a.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • b.

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

  • c.

   dat blanco retour is gezonden;

  • d.

   dat anderszins foutief, zoals niet ondertekend, is ingevuld;

  • e.

   dat na de sluitingsdatum <datum/tijd> wordt ontvangen.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Telling stemmen

 • 1.

  De Concernmanager van de afdeling Leefomgeving draagt zorg voor het tellen van de stemmen.

 • 2.

  De Concernmanager van de afdeling Leefomgeving stelt de uitslag vast.

 • 3.

  Het tellen van de stemmen en de vaststelling van de uitslag vindt plaats onder toezicht van een notaris.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting en bekendmaking resultaat draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun is sprake indien blijkt dat:

  • a.

   Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen een stem heeft uitgebracht, en

  • b.

   Ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken,

en

 • c.

  De voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

  • 2.

   Het resultaat van de draagvlakmeting en eventueel de inwerkingtreding van de verordening wordt bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad, door publicatie in Coevorden Huis aan Huis en op de website van de gemeente Coevorden.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

De Concernmanager van de afdeling Leefomgeving beslist na overleg met de notaris over dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Coevorden 2017.

 • 3.

  Dit reglement vervalt op het moment van inwerkingtreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Coevorden 2018.

Ondertekening