Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent subsidie voor jeugd- en jongerenorganisaties (Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2017)

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent subsidie voor jeugd- en jongerenorganisaties (Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2017)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juni 2017 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017 heeft vastgesteld;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  jeugd- en jongerenorganisatie: een vereniging of stichting, die zich uitsluitend richt tot de doelgroep van jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en die met het oog op die doelgroep activiteiten organiseert op het gebied van recreatie, educatie en/of zorg. Met jongeren wordt bedoeld: alle jongeren in de leeftijd van 0 – 18 jaar zonder enig onderscheid naar een specifieke doelgroep binnen de jongeren.

 • b.

  organisatie kindervakantiewerk: een jeugd- en jongerenorganisatie, waarvan de activiteit zich beperkt tot een activiteitenaanbod voor de doelgroep basisschooljeugd tijdens de schoolvakanties. Met activiteit wordt het samenstel van alle afzonderlijke activiteiten gedurende de vakantieperiode(s) bedoeld. Met basisschooljeugd wordt bedoeld: de gehele basisschooljeugd zonder enig onderscheid naar een specifieke doelgroep binnen de basisschooljeugd.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een jeugd- en jongerenorganisatie, die in een jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd daadwerkelijk op basis van een activiteitenprogramma worden uitgevoerd.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een jeugd- en jongerenorganisatie die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut;

  • c.

   een vereniging is met ten minste 10 leden in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die, in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

  • d.

   een stichting is die minimaal 10 maal per jaar een activiteit organiseert op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren, welke activiteit gericht is op jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Echt-Susteren;

  • e.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat,

 • 2.

  het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag voor organisaties Kindervakantiewerk wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een vast bedrag per organisatie per jaar van € 1.375,00;

  • b.

   Een bedrag van € 2,75 per jaar per deelnemer, die 1 augustus van het jaar van aanvraag nog niet de leeftijd van 13 jaren heeft bereikt. Is het aantal deelnemers van buiten onze gemeente hoger dan het aantal deelnemers van binnen onze gemeente, dan wordt voor het verschil geen subsidie verleend.

 • 2. Het subsidiebedrag voor een jeugd- en jongerenorganisatie, niet zijnde Kindervakantiewerk, wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   Een basissubsidie van € 550,00;

  • b.

   Een vast bedrag van € 2.750,00 per jaar voor de kosten van eigendom van een accommodatie

  • c.

   Een vast bedrag van € 1.375,00 per jaar voor de kosten van huur van een accommodatie

  • d.

   Een bijdrage in de activiteitenkosten van 33% (zie begroting) van de activiteit die onderdeel uitmaakt van het activiteitenprogramma tot een maximum van € 1.650,00. De jeugd- en jongerenorganisaties waar een lagere bijdrage in de activiteitenkosten wordt berekend ontvangen bij wijze van overgangsregeling de ‘historische’ bijdrage. De bijdrage in de activiteitenkosten mag nooit meer zijn dan 50% van de tot het normale uitgavepatroon van de vereniging gerekende exploitatie-uitgaven per jaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen en de subsidie verlaagd.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV verstrekt de aanvrager bij de aanvraag:

 • 1.

  Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager:

  • a.

   met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

  • b.

   een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Voor zover aanvrager een stichting is, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan kan worden vastgesteld hoeveel afzonderlijke activiteiten - die uitsluitend gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Echt-Susteren - zij organiseert in het jaar/de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  Voor zover aanvrager een accommodatie in eigendom heeft, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan vastgesteld kan worden hoeveel de jaarlijkse vaste lasten daarvan bedragen.

 • 4.

  Voor zover aanvrager een accommodatie huurt, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan vastgesteld kan worden hoeveel de jaarlijkse lasten daarvan bedragen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2017.

Ondertekening

Echt-Susteren, 11-7-2017

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris, de burgemeester,

drs. G.W.T. van Balkom drs. J.W.M.M.J. Hessels

Toelichting

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  b. Bij de berekening wordt uitgegaan van het aantal deelnemers aan de activiteit in het jaar van aanvraag dat op 1 augustus van het jaar van aanvraag nog niet de leeftijd van 13 jaren heeft bereikt.

 • 2.

  d. De jeugd en jongerenorganisaties ontvangen in de opbouw van het subsidiebedrag een bijdrage in de activiteitenkosten van 33% (zie begroting) tot een maximum van € 1.650,00. De jeugd- en jongerenorganisaties waar een lagere bijdrage in de activiteitenkosten wordt berekend ontvangen bij wijze van overgangsregeling de ‘historische’ bijdrage. De ‘historische’ bijdrage is voor Stichting Open Jongerencentrum Echt vastgesteld op € 1.844,70; voor Scouting Christus Koning Koningsbosch op € 3.480,40; voor Stichting KVW Groot Echt op € 3.725,63; voor Stichting Scouting Jeanne d’Arc Maria Hoop en voor Stichting Scouting Jeanne d’Arc Susteren op € 5.907,00; voor Stichting Jeugdwerk St. Joost op € 8.365,50 en voor Scouting Maria Goretti Pey op € 12.969,00.

Deze bijdrage is in het subsidieprogramma 2013 als (tijdelijke) oplossing vastgesteld. Deze bijdrage behoeft nog steeds een zorgvuldige evaluatie en afstemming met de praktijk en zal uiteindelijk een aanpassing van de regeling tot gevolg hebben.