Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 5 juli 2017, nr. 4.e, dossiernummer K3053, hebben vastgesteld de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017.

Provinciale Staten der provincie Groningen

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2017, nr. 2017-046.236, BJC;

Gelet op:

 • -

  artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

vast te stellen hetgeen volgt:

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen van de verordening hebben de betekenis die zij ook hebben in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Deze verordening is van toepassing op de verstrekking en weigering van subsidies door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 4:23, eerste en derde lid, Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat deze verordening buiten toepassing blijft als voor de te subsidiëren activiteiten subsidie wordt verstrekt door bestuursorganen van andere overheden.

 • 3. Gedeputeerde Staten vermelden in een besluit op grond van het tweede lid welke regels in plaats van deze verordening van toepassing zijn.

 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat bepaalde artikelen van deze verordening buiten toepassing blijven bij subsidies die vallen onder de toepassing van de Single information Single audit (SiSa).

Artikel 3 Bevoegdheid tot subsidieverstrekking

 • 1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te besluiten op aanvragen voor subsidieverstrekking en daarmee samenhangende besluiten te nemen.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan doelstellingen van het provinciaal beleid.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels vast over subsidieverstrekking en de daarmee gepaard gaande procedure.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de subsidieontvanger verplichtingen op te leggen als bedoeld in de artikelen 4:37, 4:38 en 4:39 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. Niet doelgerichte verplichtingen als bedoeld in artikel 4:39 Algemene wet bestuursrecht kunnen slechts worden opgelegd indien daardoor het algemeen belang wordt gediend.

Artikel 5 Intrekking

 • 1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te besluiten tot intrekking van de subsidieverlening of de subsidievaststelling en tot wijziging ten nadele van de subsidieontvanger en daarmee samenhangende besluiten te nemen.

 • 2. Intrekking of wijziging ten nadele van de subsidieontvanger op grond van 4:50, eerste lid onder c, Algemene wet bestuursrecht kan indien:

  • a.

   de subsidieontvanger niet of niet langer voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in nadere regels op basis waarvan wordt bepaald of aanspraak op subsidie bestaat;

  • b.

   de subsidieontvanger gesubsidieerde diensten en voorzieningen beschikbaar stelt aan gebruikers en daarbij ongerechtvaardigd onderscheid tussen gebruikers maakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieplafond vaststellen.

 • 2. Uiterlijk bij de vaststelling van het subsidieplafond bepalen Gedeputeerde Staten hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

Artikel 7 Terugvordering, invordering, verrekening

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen over terugvordering, invordering en verrekening van onverschuldigd betaalde subsidies en voorschotten.

Artikel 8 Vergoeding bij vermogensvorming

 • 1. Een subsidieontvanger is een vergoeding als bedoeld in artikel 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht aan de provincie verschuldigd, indien de in dat artikel voorziene omstandigheden zich voordoen.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten, dat geen vergoeding is verschuldigd.

 • 3. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding worden de activa gewaardeerd op hun actuele waarde in het economisch verkeer. De waarde van een onroerende zaak geschiedt op basis van de waarde die hieraan is toegekend op grond van de Wet waardering onroerende zaken. Bij nadere regeling of verleningsbeschikking kunnen aanvullende of van dit lid afwijkende bepalingen worden opgenomen over het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

Artikel 9 Per boekjaar verstrekte subsidies

Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op per boekjaar verstrekte subsidies, tenzij Gedeputeerde Staten anders besluiten.

Artikel 10 Specifieke bevoegdheden bij per boekjaar verstrekte subsidies

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om:

 • a.

  vrijstelling of ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4:64, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  vrijstelling of ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4:78, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  de accountantscontrole uit te breiden als bedoeld in art. 4:79, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht en in dat kader aanwijzingen te geven.

Artikel 11 Toestemming voor rechtshandelingen bij per boekjaar verstrekte subsidies

Een subsidieontvanger behoeft toestemming van Gedeputeerde Staten voor de in artikel 4:71 van de Algemene wet bestuursrecht vermelde handelingen, tenzij Gedeputeerde Staten ter zake ontheffing of vrijstelling verlenen.

Artikel 12 Overzicht subsidieverstrekking

Gedeputeerde Staten geven Provinciale Staten één keer per jaar een overzicht van alle, op basis van een wettelijk voorschrift, verstrekte subsidies en dragen eveneens zorg voor publicatie van het overzicht.

Artikel 13 Doeltreffendheid

 • 1. In afwijking van artikel 4:24 van de Awb wordt periodiek een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de op basis van een wettelijk voorschrift verstrekte subsidies.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde verslag wordt voorafgaand aan de publicatie aan Provinciale Staten gezonden.

Artikel 14 Tegengaan van misbruik en borging rechtmatigheid

 • 1. Gedeputeerde Staten voeren ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies bij de totstandkoming van nadere regels als bedoeld in artikel 3, derde lid, een risicoanalyse uit die schriftelijk wordt vastgelegd.

 • 2. Gedeputeerde Staten voeren ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik een actief en consistent handhavingsbeleid.

 • 3. Gedeputeerde Staten houden een registratie bij van misbruik bij subsidieverstrekking door de subsidieontvanger.

 • 4. Gedeputeerde Staten houden een periodieke evaluatie van de risicoanalyse bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15 Toezicht

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen toezichthouders aanwijzen als bedoeld in artikel 5:11 Awb, die zijn belast met het toezicht op de bij of krachtens deze verordening gestelde regels.

 • 2. De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden die zijn vermeld in de artikelen 5:18 en 5:19 Awb.

Artikel 16 Intrekking en overgangsrecht

 • 1. De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 wordt ingetrokken.

 • 2. De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd of verleend en op daarop betrekking hebbende bezwaar- of beroepschriften.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekend gemaakt in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017.

Ondertekening

Groningen, 5 juli 2017.

Provinciale Staten voornoemd:

F.J. Paas ,

voorzitter.

H. Engels,

secretaris.