Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers

Geldend van 04-11-2017 t/m 04-12-2018

Intitulé

Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 27 juni 2017 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Cursus/training: één of meerdere samenhangende dag(en) of dagdelen verzorgd door een externe deskundige, waarin kennis en vaardigheden worden verworven waarmee de ondernemer inzicht krijgt in kansrijke ontwikkelkansen van de onderneming en/of kansrijke ontwikkelkansen kan omzetten in uitgewerkte plannen zoals een ondernemingsplan, investeringsplan en/of (onderdelen van) een marketingplan.

 • 2.

  Externe deskundige: beschikt aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise om ofwel ondernemers te coachen/begeleiden bij het maken van bewuste en strategische keuzes voor de toekomst van hun bedrijf ofwel ondernemers te adviseren bij het opstellen van een ondernemingsplan, investeringsplan of (onderdelen van) een marketingplan voor hun bedrijf. Deze deskundige kan zowel een onderneming zijn als een kennisinstelling of –instituut.

 • 3.

  Ondernemer: degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding van de onderneming. In zijn economische rol is de ondernemer directeur/bestuurder, voor wat betreft de arbeidsrelatie is hij werkgever.

 • 4.

  Onderneming: entiteit die tegen betaling een product of dienst op de markt brengt en daarbij gericht is op het maken van winst.

 • 5.

  Studenten uit het hoger onderwijs: studenten die staan ingeschreven bij het Hoger Beroepsonderwijs, bijv. Zuyd Hogeschool, HAS Hogeschool, Fontys Hogescholen of NHTV Breda, en die in het kader van het onderwijs dat ze volgen, en onder begeleiding van de school, werken aan een praktijkopdracht in het kader van het opstellen van een schriftelijk ondernemings-, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan waarvoor subsidie binnen deze regeling wordt aangevraagd.

 • 6.

  Toeristische sector: horeca, toerisme en/of recreatie.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Het verhogen van de kwaliteit van het toeristisch aanbod in Limburg. Met het Investeringsprogramma “Toerisme en Recreatie 2016-2019, In Limburg beleven we meer!” zetten we in op een toekomstvaste sector en een duurzame groei, met een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van ondernemingen in de toeristische sector in Nederlands-Limburg om bewuste en strategische keuzes te maken voor de toekomst en zo te komen tot een verhoogde kwaliteit van het toeristisch aanbod in Limburg.

Artikel 3 Doelgroep/aanvrager

Voor subsidie kunnen uitsluitend ondernemingen uit de toeristische sector, die gevestigd zijn in Nederlands-Limburg, in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria
 • 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvraag betrekking te hebben op:

  • a.

   een door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen medewerker te volgen coachings- of begeleidingstraject, verzorgd door een externe deskundige, gericht op inzicht in de kansrijke toekomstige ontwikkeling van de onderneming hetgeen wordt vastgelegd in een rapportage door een externe deskundige; en/of

  • b.

   het opstellen van een schriftelijk ondernemings, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan voor de onderneming, door een externe deskundige of studenten uit het hoger onderwijs; en/of

  • c.

   een door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen medewerker te volgen cursus/training.

 • 2. Er mag nog niet gestart zijn met de activiteiten, zoals genoemd in het eerste lid, sub a tot en met c, vóór het indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 5 Verplichting subsidieontvanger

De activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt verstrekt, moeten binnen 3 maanden na subsidieverstrekking starten.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  de subsidieaanvraag niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan één van de criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11;

 • f.

  het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 500,00 bedraagt;

 • g.

  de subsidieaanvrager al twee keer een subsidie heeft ontvangen binnen deze regeling;

 • h.

  de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vraagstukken rond de financiering van de onderneming.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond
 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds

Artikel 8 Subsidiebedrag
 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500,00 per aanvraag.

 • 2. Subsidies kleiner dan € 500,00 worden niet verstrekt.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn:

 • a.

  de kosten voor inzet van een externe deskundige voor het coachings- of begeleidingstraject van de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen medewerker c.q. voor het opstellen van een schriftelijk ondernemingsplan, investeringsplan of (onderdelen van) een marketingplan;

 • b.

  de kosten voor de inzet van studenten uit het hoger onderwijs bij het opstellen van een schriftelijk ondernemings-, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan voor de onderneming;

 • c.

  de kosten voor een door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen medewerker te volgen cursus/training.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag
 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag
 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 30 april 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule
 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 mei 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 juni 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting bij de “Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers”

Op 18 maart 2016 is het Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019 vastgesteld door Provinciale Staten. Dit beleidskader vormt het uitgangspunt voor het provinciaal beleid voor de toeristisch-recreatieve sector voor genoemde periode. Met het Investeringsprogramma “Toerisme en Recreatie 2016-2019, In Limburg beleven we meer!” zetten we in op een toekomstvaste sector en een duurzame groei, met een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit.

Investeringslijn 1 uit dit programma is: Versterken van ondernemerschap. Voor de uitwerking hiervan is een Actieplan Versterken ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector opgesteld, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld op 7 maart 2017. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve sector. Limburg is namelijk nog steeds één van de top-toeristische bestemmingen in Nederland, maar dit staat wel onder druk. Andere provincies timmeren flink aan de weg en ook de concurrentie van buitenlandse regio’s neemt toe. Om de kwaliteit van het toeristisch-recreatieve aanbod te versterken willen we ondernemers stimuleren om concurrerend te blijven.

Deze tijdelijke stimuleringsregeling is gericht op het stimuleren van het maken van bewuste en strategische keuzes en van het opstellen van een schriftelijk ondernemings-, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan voor de onderneming en heeft een duur van bijna 2 jaar. Ook in deze toeristische sector moeten ondernemers keuzes voor de toekomst maken: gaan ze verder op de ingeslagen paden, of willen ze de kwaliteit van hun aanbod verbeteren, of daarnaast nieuwe paden inslaan? Daarbij is iedere ondernemer uniek en dus ook de benaderingswijze van de ondernemer, de één heeft behoefte aan individuele coaching/begeleiding om een bewuste keuze te kunnen maken voor de toekomst, de ander aan meer specialistische kennis om een ondernemings-, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan te kunnen opstellen, of aan een cursus/training om beter in staat te zijn keuzes te maken of plannen op te stellen.

Ook wordt met deze regeling bijgedragen aan het versterken van Limburg als toeristische regio.