Mandateringsregeling “Uitvoering Regionale Adviescommissie Detailhandel gemeente Veldhoven 2017

Geldend van 11-07-2017 t/m heden

Intitulé

Mandateringsregeling “Uitvoering Regionale Adviescommissie Detailhandel gemeente Veldhoven 2017

Het college van burgemeester en wethouders

neemt in overweging,

dat ter bevordering van de advisering door de Regionale Adviescommissie Detailhandel SGE mandateren we de portefeuillehouders voor vaststellen reglement, benoemen voorzitter en leden en vaststellen begroting en goedkeuren jaarverslag,

dat wordt gestreefd naar uniformiteit in de advisering door de Regionale Adviescommissie Detailhandel SGE tussen de gemeenten die gezamenlijk het Stedelijk Gebied Eindhoven vormen (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre),

gelet op de het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit

vast te stellen, de volgende regeling, regelende de mandatering en de ondertekening van stukken.

Artikel 1 Definities

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die bevoegd is in voorkomende gevallen:

te besluiten op principeverzoeken van initiatiefnemers voor het realiseren van één of meerdere detailhandelsvoorziening(en);

te besluiten om het Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel aan te passen;

de voorzitter en leden van de Regionale Adviescommissie Detailhandel te benoemen;

de begroting en jaarverslag van de RACD goed te keuren.

Mandaat: het toekennen van de bevoegdheid om in naam van het college besluiten, in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

Machtiging: het toekennen van de bevoegdheid om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, noch een rechtshandeling naar privaatrecht zijn.

Stedelijk Gebied Eindhoven: het grondgebied van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Artikel 2 Grondslag

1. Deze mandateringsregeling is een uitwerking van het bepaalde in het Reglement Regionale Adviescommissie Detailhandel van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen ca., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre waarin is geregeld in welke gevallen en op welke wijze de Regionale Adviescommissie Detailhandel adviseert.

2. Waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, ondermandaat of gemandateerde wordt daaronder tevens begrepen machtiging, ondermachtiging of gemachtigde.

Artikel 3 Uitoefening van bevoegdheden

1. Aan de portefeuillehouder Economie, wordt de bevoegdheid toegekend om in naam van het college besluiten te nemen dan wel feitelijke handelingen uit te oefenen.

2. De besluiten c.q. de feitelijke handelingen waarvoor deze functionaris mandaat c.q. machtiging wordt gegeven, staan vermeldt op de bij deze mandateringsregeling behorende lijst.

3. De uitoefening van het mandaat beperkt zich tot de taak en functie waarop het mandaat betrekking heeft.

4. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als ondertekeningsmandaat in.

5. In het geval dat het college zulks kenbaar heeft gemaakt en/of in het geval dat het in de redelijke lijn der verwachtingen ligt dat het college op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken, vindt uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden niet plaats. In deze gevallen blijft de bevoegdheid onder het college ressorteren.

6. De portefeuillehouder Economie oefent het mandaat niet uit, indien de portefeuillehouder Economie bij de beslissing een persoonlijk belang bij de besluitvorming heeft als bedoeld in artikel 2:4 Awb.

Artikel 4 Tijdelijk mandaat

1. Ingeval van kortdurende afwezigheid van de portefeuillehouder Economie is deze bevoegd om de uitoefening van de in mandaat verkregen bevoegdheden, onder gelijke voorwaarden als die waaronder hij het mandaat uitoefent, gedurende zijn afwezigheid over te dragen aan een met de waarneming belaste portefeuillehouder. Een besluit tot tijdelijk mandaat geschiedt schriftelijk.

Artikel 5 Instructies en inlichtingen

1. Bij de uitoefening van bevoegdheden, bedoeld in deze regeling, worden specifieke mandateringsvoorwaarden, vermeldt in de bij deze regeling behorende lijst, in acht worden genomen.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van de bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen en beleidsregels in acht genomen.

3. De portefeuillehouder Economie voorziet het college jaarlijks en op verzoek een overzicht van de krachtens mandaat genomen besluiten.

4. Het college mag alleen eisen aan het in het derde lid bedoelde overzicht stellen, zoals ten aanzien van de wijze waarop, de frequentie waarmee, alsmede omtrent de voortgang en de inhoud van hetgeen onder mandaat wordt uitgevoerd.

Artikel 6 ondertekening

1. Een krachtens mandaat genomen besluit, alsmede de op de gemandateerde bevoegdheid betrekking hebbende brieven worden door de gemandateerde als volgt ondertekend:

“het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven,

namens dezen,

portefeuillehouder Economie,

handtekening,

naam.”

Artikel 7 ondermandatering

1. Tenzij in de bij deze regeling behorende lijst anders is bepaald is de portefeuillehouder Economie bevoegd tot het geven van ondermandaat.

2. Het geven van ondermandaat geschiedt schriftelijk. De portefeuillehouder Economie die ondermandaat verleent, stelt hiervan het college onverwijld op de hoogte middels het toezenden van een afschrift van het ondermandaat.

3. Op ondermandaat zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 instemming

1. De portefeuillehouder Economie heeft met de mandaatverlening ingestemd blijkend uit een schriftelijke verklaring.

Artikel 9 citeertitel en bekendmaking

1. Deze regeling wordt aangehaald als “Mandateringsregeling Uitvoering Regionale Adviescommissie Detailhandel gemeente Veldhoven 2017”

2. Deze regeling en de daarbij behorende Mandaatlijst “Uitvoering Regionale Adviescommissie Detailhandel gemeente Veldhoven 2017””, treedt in werking op de dag volgende op die waarop deze is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven op 27 juni 2017

J. Mikkers E. de Ruiter

De burgemeester De secretaris