Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010

Geldend van 01-08-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010

De raad van de gemeente Leusden

Gelezen het voorstel van het college d.d. 25 mei 2010, zaaknummer 137507;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Overwegende dat:

 • de raad van de gemeente Leusden een Gemeenterekening Duurzaamheidslening heeft ingericht waaruit aan een specifiek omschreven doelgroep Duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt voor het verduurzamen van de eigen woning [optioneel] of eigen utiliteitsbouw;

 • de Gemeenterekening Duurzaamheidslening is ondergebracht bij de SVn;

 • op deze verordening het bepaalde in de deelnemingsovereenkomst, welke tussen de gemeente Leusden en SVn is gesloten, van toepassing is;

 • de in de bijlage opgenomen Productspecificaties Duurzaamheidslening en de Procedures en Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening van toepassing zijn.

Besluit;

Vast te stellen:

VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENING LEUSDEN 2010

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  aanvraag:

 • een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  aanvrager:

 • meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar(-bewoner) is van een in de gemeente Leusden gelegen woning.

 • c)

  het college:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;

 • d)

  Duurzaamheidslening:

 • een gemeentelijke stimuleringsregeling ten behoeve van de financiering van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in de eigen woning. De duurzaamheidslening kan na voordracht door het college door de SVn aan de aanvrager worden verstrekt op basis van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen:

 • energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f)

  werkelijke kosten

 • de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten gebaseerd op een originele factuur.

 • g)

  SVn:

 • de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • Bestaande woonruimte in de gemeente Leusden, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en bewoond wordt door de aanvrager.

Artikel 3 Budget

Uit de Gemeenterekening Duurzaamheidslening kunnen slechts duurzaamheidsleningen worden toegewezen tot maximaal het door het college voor enig jaar vast te stellen budget.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij de SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater;

  • b)

   Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

  • c)

   Zonneboiler voor ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater;

  • d)

   Kleinschalige windturbine die geschikt is voor stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormers;

  • e)

   Microwarmtekracht systemen;

  • f)

   Kachel of ketel voor verbranding van houtpellets voor ruimteverwarming;

  • g)

   Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

  • h)

   Ventilatie door een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren of zelfregulerend ventilatierooster;

  • i)

   Dakisolatie;

  • j)

   Vloerisolatie;

  • k)

   Gevelisolatie (inclusief na-isolatie van de spouw);

  • l)

   Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2K);

  • m)

   Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K);

  • n)

   Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen;

  • o)

   Vegetatiedak;

  • p)

   Deuren, ramen en kozijnen van hout volgens de maatlat duurzaam hout in combinatie met maatregel l) en m).

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d)

  een berekening van de energiebesparing ten gevolge van de duurzaamheidsmaatregelen met behulp van de energiebesparingsverkenner (www.energiebesparingsverkenner.nl).

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget, als bedoeld in artikel 3, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (incl. BTW);

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager bij de SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

 • c)

  het vergroten van het oppervlak aan vegetatiedaken in Leusden;

 • d)

  het bevorderen van toepassing van duurzaam geproduceerd hout;

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van de SVn.

 • 2.

  De SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van de SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Gemeentelijke stimuleringslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Leusden en de SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- (incl. BTW) en niet meer dan € 15.000,- (incl. BTW).

 • 3.

  De looptijd van de duurzaamheidslening is maximaal 10 jaar.

 • 4.

  De rente van de duurzaamheidslening is 2,00 procent per jaar.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen worden verstrekt via een onderhandse akte en komen via een bouwkrediet van de SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van materialen voor zelf uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 16 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden
in zijn openbare vergadering van 30 juni 2010.
mr. E.J.C. Eissens mevrouw drs. A. Vermeulen
griffier (wnd.) voorzitter