AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2017

Geldend van 01-07-2017 t/m 17-10-2020

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2017

DE BURGEMEESTER VAN ALMELO

Overwegende:

-Dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo kan besluiten tot het instellen van cameratoezicht voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

-Dat het cameratoezicht deel uitmaakt en een noodzakelijk sluitstuk is van een bredere aanpak ter vergroting van de veiligheid in de binnenstad van Almelo.

-Dat het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de handhaving van de openbare orde in de binnenstad zoals het toegangsbeleid van de horeca met de inzet van collectieve horecaontzeggingen, de inzet van horecakoppels en het biketeam van de politie.

-Dat van het cameratoezicht een preventieve werking uitgaat.

-Dat cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het terugdringen van het aantal (gewelds)delicten in de binnenstad. Met cameratoezicht kan gerichte sturing van politiecapaciteit plaatsvinden en kan het dienen als hulpmiddel voor de verantwoordelijke autoriteiten bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten.

-Dat na overleg met de politie de hierna genoemde gebieden zijn bepaald waar het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om cameratoezicht in te stellen.

-Dat het aangewezen gebied per 1 juli 2017 is uitgebreid met de aanlooproutes vanuit de Kerkstraat en het Centrumplein.

-Dat het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen zwaarder wegen dat het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

-Dat het cameratoezicht in deze gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht; kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

-Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel.

-Dat overleg met de Officier van Justitie heeft plaatsgevonden.

Gelet op: artikel 151c Gemeentewet;

Artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo

Wet politiegegevens

BESLUIT

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2017

Artikel 1

De hierna volgende gebieden zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo en artikel 151c Gemeentewet:

 • Prinses Catharina-Amaliaplein

 • Grotestraat

en de omliggende aanlooproutes:

 • Schuttenstraat

 • Koornmarkt

 • Hofkampstraat

 • Krikkenstraat

 • Schokland

 • Marktstraat

 • De Waag

 • Korte Prinsenstraat

 • De Molenstreng

 • Centrumplein

 • Kerkstraat

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017 en geldt tot en met 1 maart 2020.

Artikel 3

Het aanwijzingsbesluit cameratoezicht welke is vastgesteld op 1 februari 2017 wordt per 1 juli 2017 ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2017.

Aldus vastgesteld op 23 juni 2017

De burgemeester van Almelo,

A.J. Gerritsen

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Locaties cameratoezicht (zie bijlage)

foto

Ondertekening