Regeling vervallen per 15-02-2019

Besluit van de commissaris van de Koning houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning inzake de ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake werk, levering of dienst

Geldend van 29-06-2017 t/m 14-02-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning inzake de ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake werk, levering of dienst

Volmacht van de commissaris van de Koning van 21 juni 2017, kenmerk 17013682, inzake de ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten inzake werk, levering of dienst.

De commissaris van de Koning van Zeeland,

  • Gelet op artikel 176, lid 2 van de Provinciewet,

Geeft de in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde functionarissen in de hen betreffende hoedanigheid van budgethouder en hun plaatsvervangers, volmacht om als vertegenwoordiger van de provincie buiten rechte, in het geval dat zij als budgethouder bij besluit van 9 mei 2017 door gedeputeerde staten onder de door hen gestelde voorwaarden zijn gemandateerd tot het besluiten tot privaatrechtelijk overeenkomsten/het aangaan van opdrachten inzake levering, werk of dienst van de provincie Zeeland als begrepen in artikel 158, eerste lid onder e, van de Provincie wet, deze overeenkomsten te ondertekenen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de commissaris van de Koning op 21 juni 2017.

Drs. J.M.M. Polman

Uitgegeven, 28 juni 2017.

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage bij volmacht van de cvdK d.d. 21 juni 2017, nummer 17013682 tot ondertekening van privaatrechtelijke overeenkomsten budgethouders

  • De Secretaris/Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie

  • De Directeur Organisatie

  • De Directeur Programma's en Projecten

  • De afdelingshoofden

  • De unithoofden

  • Programma- en projectleiders

  • De Statengriffier

  • De Secretaris van de Algemene Rekenkamer