Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009

Geldend van 15-07-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008;

overwegende dat de raad op 27 mei 2010 het bestemmingsplan Stadscentrum 2008 heeft vastgesteld waarin wordt aangegeven dat aan de gemeentelijke parkeernorm moet worden voldaan en wanneer daarvan ontheffing kan worden verleend;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeernorm: een tabel die door het college is vastgesteld waarin de gemeentelijke parkeernormen zijn vastgelegd;

 • b.

  dubbel gebruik: locaties waarvan de par keerplaatsen overdag niet in gebruik worden genomen zoals kerken;

 • c.

  het gebouw: het te realiseren bouwwerk;

 • d.

  mobiliteitsfonds: een door de gemeenteraad van Hoogeveen ingesteld fonds met financiële middelen dat wordt ingezet om het oplopen van de parkeer druk te voorkomen;

 • e.

  ontheffing: een toestemming om onder bepaalde voorwaarden niet te hoeven voldoen aan de parkeernormen;

 • f.

  het gebied: het plangebied van het bestemmingsplan Stadscentrum 2008.

Artikel 2 Parkeernormen

 • 1.

  De parkeernorm als bedoeld in het bestemmingsplan Stadscentrum 2008 is vastgelegd in een tabel die als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

 • 2.

  De parkeernorm is van toepassing bij en op de nieuwe ontwikkeling of de uitbreiding van het gebouw.

 • 3.

  In de volgende gevallen wordt voldaan aan de parkeernorm:

  a. wanneer sprake is van bestaande bebouwing;

  b. wanneer met een door initiatiefnemer of daartoe aangewezen instantie uitgevoerde parkeerdrukmeting is aangetoond dat er voldoende openbare plaatsen beschikbaar zijn. Hieraan wordt voldaan als nabij het gebouw de mogelijkheid bestaat om dubbel gebruik te maken van parkeerplaatsen. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op een nieuwe ontwikkeling of uitbreiding van een gebouw binnen de bestemming Cultuur en ontspanning;

  c. wanneer de initiatiefnemer zelf (op eigen terrein) in de nabijheid van, of op , of onder het gebouw parkeerruimte realiseert;

  d. wanneer in de nabijheid van het gebouw nieuw te realiseren parkeerplaatsen worden gehuurd van derden, waarbij de initiatiefnemer door middel van huurcontracten dient aan te tonen dat deze parkeerplaatsen tenminste 10 jaar lang voor deze functie beschikbaar zijn en blijven.

Artikel 3 Voorwaarden ontheffing

Indien redelijkerwijs niet aan de parkeernorm kan worden voldaan verleent het college ontheffing van de parkeernormen voor bouwwerken die gerealiseerd worden in het gebied onder de voorwaarden dat de aanvrager van de ontheffing een bedrag van Є20.000,- per niet gerealiseerde parkeergelegenheid betaalt aan de gemeente Hoogeveen.

Artikel 4 Mobiliteitsfonds

 • 1.

  Het college voegt de onder artikel 3 verkregen financiële middelen toe aan het mobiliteitsfonds.

 • 2.

  Het college investeert de onder het eerste lid bedoelde middelen in maatregelen binnen 10 jaar na toevoeging aan het mobiliteitsfonds om de oplopende parkeerdruk in het gebied te voorkomen dan wel te verminderen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan Stadscentrum 2008.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008 - 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen op 8 april 2010