Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen

Geldend van 07-02-2024 t/m 03-04-2024

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

De burgemeester,

De gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belasting, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid onder b van de Gemeentewet (hierna: heffingsambtenaar),

De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belasting, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid onder c van de Gemeentewet (hierna: invorderingsambtenaar),

De gemeenteambtenaar die op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) met de uitvoering van die wet is belast (hierna: WOZ-ambtenaar),

hierna gezamenlijk te noemen ‘de bestuursorganen’,

Gelezen het voorstel van 1 mei 2017, kenmerk 17ADV00140;

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende dat:

 • -

  het gewenst is op zo ruim mogelijke schaal gebruik te maken van de mandaatfiguur, opdat:

 • a.

  er slagvaardiger gehandeld kan worden en het publiek snel en doeltreffend geholpen kan worden omdat de procedures korter zullen zijn, bestuursorganen minder uitvoerend bezig behoeven te zijn, waardoor de werklast van de bestuurders zal worden verlicht en meer tijd beschikbaar zal zijn voor het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid en het nemen van de meer complexe beslissingen;

 • b.

  de verantwoordelijkheden binnen de organisatie en naar buiten toe duidelijker tot uitdrukking komen;

 • -

  na gehouden evaluatie de bevoegdheden aanpassing/wijziging/aanvulling behoeven;

 • -

  het aanbeveling verdient dat de bevoegdheden van de heffingsambtenaar, de bevoegdheden van de invorderingsambtenaar en de bevoegdheden van de WOZ-ambtenaar en externe partijen een actueel bevoegdhedenbesluit completeren;

 • -

  het aanbeveling verdient een geheel nieuw besluit vast te stellen vanwege het grote aantal wijzigingen;

besluiten vast te stellen het

Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen

Artikel 1 Mandatering van bevoegdheden

De bestuursorganen verlenen mandaat, machtigen en geven volmacht overeenkomstig bijgaande ‘Bevoegdhedenlijst gemeente Kampen’.

Artikel 2 Reikwijdte bevoegdheid

 • 1.

  Aan de in de Bevoegdhedenlijst gemeente Kampen aangegeven medewerkers wordt de bevoegdheid verleend de daarin genoemde taken, met inachtneming van de aangegeven bijzonderheden, in naam van de mandaatgever uit te oefenen, de aangegeven besluiten in naam van de mandaatgever te nemen en deze besluiten tevens in naam van de mandaatgever te ondertekenen.

 • 2.

  De inhoud van dit Bevoegdhedenbesluit laat het bepaalde omtrent taken en bevoegdheden in andere vastgestelde regelingen, zoals de Regeling op de ambtelijke organisatie en de Budgethoudersregeling, onverlet.

 

Artikel 3 Intrekking huidige besluiten

De Mandaatregeling gemeente Kampen en alle verleende mandaten – zoals opgenomen in het Mandaatoverzicht 2010 – worden ingetrokken.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld – ieder voor zover zijn eigen bevoegdheid betreft – op 9 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris,

J.F. Goedegebure

de burgemeester,

drs. mr. B. Koelewijn

De burgemeester van Kampen,

drs. mr. B. Koelewijn

De heffingsambtenaar van de gemeente Kampen,De heffingsambtenaar van de gemeente Kampen,

J. Pekaar

De invorderingsambtenaar van de gemeente Kampen,

J. Pekaar

De WOZ-ambtenaar van de gemeente Kampen,

J. Pekaar

Bijlage Bevoegdhedenlijst gemeente Kampen

Behorende bij het Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Gebruikte afkortingen

In deze Bevoegdhedenlijst gemeente Kampen wordt verstaan onder:

 • -

  Apv: Algemeen plaatselijke verordening;

 • -

  Asv: Algemene subsidie verordening Kampen;

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  B: de burgemeester van de gemeente Kampen;

 • -

  B en w: burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

 • -

  Bawb: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • -

  Bao: Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

 • -

  Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen;

 • -

  Besluit mer: Besluit milieu-effectrapportage;

 • -

  Brzo: Besluit risico en zware ongevallen;

 • -

  Btw: Belasting (over de) toegevoegde waarde (omzetbelasting);

 • -

  CAR/LAR: Collectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling;

 • -

  GBKN: Grootschalige Basiskaart van Nederland;

 • -

  G.S.: Gedeputeerde Staten;

 • -

  Heffingsambtenaar: de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belasting, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid onder b van de Gemeentewet;

 • -

  Invorderingsambtenaar: de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belasting, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid onder c van de Gemeentewet;

 • -

  Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • -

  Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  Parkeerboa’s: Parkeercontroleurs met bijzondere opsporingsbevoegdheid;

 • -

  Raet: Rekencentrum voor administratie, efficiency en techniek;

 • -

  Rud: Regionale uitvoeringsdienst;

 • -

  Rvv: Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

 • -

  SSC: Shared Service Centrum;

 • -

  VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • -

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  Wbb: Wet bodembescherming;

 • -

  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • -

  Wet Bag: Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • -

  Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

 • -

  Who: Wet hergebruik overheidsinformatie;

 • -

  Wkbp: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

 • -

  Wko: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • -

  Wm : Wet milieubeheer;

 • -

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  Wob: Wet openbaarheid van bestuur;

 • -

  Woz: Wet waardering onroerende zaken;

 • -

  Woz-ambtenaar: de gemeenteambtenaar die op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken met de uitvoering van die wet is belast;

 • -

  Wro: Wet ruimtelijke ordening;

 • -

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • -

  Wvr: Wet veiligheidsregio’s.

 

Artikel 2 Reikwijdte aanduiding gemandateerde

 • 1.

  In de Bevoegdhedenlijst gemeente Kampen worden de gemandateerden aangeduid met de binnen de gemeente Kampen gehanteerde functieaanduidingen. Het mandaat betreft de medewerker of medewerkers die de betreffende functie uitoefent/uitoefenen.

 • 2.

  Indien bij de functieaanduiding sprake is van een toevoegsel ‘A’, ‘B’ enzovoorts dan betreft het mandaat uitsluitend de medewerker die de functie met die functieaanduiding èn toevoegsel vervult. Indien geen sprake is van een dergelijk toevoegsel betreft het mandaat alle medewerkers die de functie met die functieaanduiding vervullen, ongeacht het toevoegsel voor hun functie.

 • 3.

  Wanneer aan een medewerker een mandaat is verleend, geldt dat mandaat ook voor eventueel aangewezen en aan te wijzen plaatsvervangers van de betreffende medewerker.

 • 4.

  Het aan een medewerker verleende mandaat geldt te allen tijde ook voor diens leidinggevende(n) aan wie die medewerker hiërarchisch ondergeschikt is.

Artikel 2A Gelijkstelling in onderdeel 2.1.4

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat zoals opgenomen in onderdeel 2.1.4 van dit besluit, gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  mandaat en volmacht om namens het college te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente voor zaken die ingaan op of na 1 januari 2020;

 • b.

  volmacht om namens de burgemeester de gemeente te vertegenwoordigen ter uitvoering van de onder a genoemde besluiten;

 • c.

  machtiging om namens de gemeente handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2B Gelijkstelling in onderdeel 2.1.4

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen moet voor aanstelling/benoeming tevens gelezen worden het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 2C Transponeringstabellen

Voor de verwijzing naar de CAR-LAR artikelen, moet gebruik worden gemaakt van de transponeringstabellen die hiervoor zijn opgesteld.

  

Hoofdstuk 2 Interne mandaten (aan medewerkers van de gemeente Kampen)

 

2.1 Gemeentebreed

 

2.1.1 Algemeen

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het voeren van correspondentie en/of het uitvoeren van (voorbereidings) handelingen in het kader van de door of namens burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de heffings ambtenaar, de invorderings-ambtenaar en

de WOZ-ambtenaar

te nemen of genomen besluiten (inclusief de besluiten op bezwaren), waaronder ontvangst-bevestigingen, kennisgeving van de stand van zaken, adviesaanvragen, horen van belanghebbenden of toepassing van de (uniforme) voorbereidings-procedure, de bekendmaking en de mededeling van besluiten, statistische gegevens, uitnodigingen vergaderingen

Awb

B en w,

B,

Heffings-ambtenaar, Invorderings-ambtenaar,

WOZ-ambtenaar

mandaat

Allen

 

2

Beslissen tot het toekennen van budgetten (FCL)

Regeling Budgetbeheer Gemeente Kampen

B en w

mandaat

concerndirectie

 

3

Het aanwijzen van budgethouders

Regeling Budgetbeheer Gemeente Kampen

 B en w

mandaat

concerndirectie

 

4

Beslissen tot het niet behandelen van een aanvraag of verzoek

 

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd

Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist A, B en C

 

5

   

Het meedelen dat een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en daarbij meedelen van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien

Art 4:14, lid 1 Awb of enig ander wettelijk voorschrift

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist A, B en C

 

6

Het meedelen dat een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven en daarbij meedelen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (= verlengen beslistermijn)

Art. 4:14, lid 3 Awb

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd

Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist A, B en C

 

 

7

Het opschorten van de termijn voor het nemen van een besluit

Art. 4:15 Awb

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd

Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist A, B en C

 

 

8

Het verdagen en het uitstellen van een beslissing

 

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd

Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist

 

 

9

Het stellen van een termijn voor het indienen of het aanvullen van een aanvraag

 

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd

Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist A, B, C

 

10

Het verschaffen van schriftelijke informatie aan derden

     

 

B en w,

B,

 

mandaat

Afdelingshoofd

Beleids ontwikkelaar Adviseur Vakspecialist

 

11

Het beslissen over verzoeken om informatie

Wet Openbaarheid van Bestuur

B en w

mandaat

Afdelingshoofd Adviseur A en B

 

12

Het beslissen over verzoeken om hergebruik van informatie

Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO)

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Adviseur A en B

 

13

Het nemen van beslissingen en verrichten van (rechts-) handelingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het beslissen op verzoeken en verzet

Wet bescherming Persoonsgegevens

B en w

B

mandaat machtiging

Afdelingshoofd Privacybeheerder

Met uitzondering van het nemen van beslissingen en verrichten van (rechts-) handelingen inzake het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

14

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten die het afdelingshoofd in mandaat heeft genomen

 

B en w,

B

mandaat

Gemeentesecretaris

Mits niet wordt afgeweken van het advies van de bezwaarschriften commissie

15

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten die een medewerker van een afdeling in mandaat heeft genomen

  

 

B en w,

B

mandaat

Afdelingshoofd

Mits niet wordt afgeweken van het advies van de bezwaarschriften-commissie

16

Vertegenwoordiging gemeente / gemeenteraad/ college van burgemeester en wethouders in rechte

 

 

B en w,

B

machtiging

Afdelingshoofd

Beleidsontwikkelaar Adviseur Vakspecialist A, B en C

B en w

 

17

Vaststellen/ indienen verweerschrift in bezwaar- of beroepsprocedure of procedure hoger beroep

 

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

18

Vaststellen/ indienen van een bezwaar- of beroepschrift in administratieve of gerechtelijke procedure of procedure hoger beroep

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

18A

Indienen van een bezwaar- of beroepschrift namens de gemeente Kampen in een administratieve of gerechtelijke procedure of procedure hoger beroep

art. 171 Gemeentewet

B

machtiging

B en w

19

Het beslissen om verweer te voeren tegen vorderingen in een civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Kampen

art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

20

Het beslissen om eisend op te treden in een civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Kampen

art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

21

Het beslissen om eisend en/of verwerend op te treden in hoger beroep en cassatie in vervolg op een civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Kampen

art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

22

   

Het beslissen om last en volmacht te verlenen aan een advocaat om voor en namens de gemeente Kampen op te treden in een civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Kampen, een en ander met de macht van substitutie

 

art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

art. 160 lid 1 sub e, art. 171 Gemeentewet en art. 3:60 (en volgende) Burgerlijk Wetboek

B en w,

B

mandaat

volmacht

Afdelingshoofd

 

23

Het beslissen om volmacht te verlenen aan een medewerker van de gemeente Kampen dan wel aan een door of namens de gemeente Kampen ingeschakelde persoon teneinde de gemeente Kampen te vertegenwoordigen ter rechtszitting bij de behandeling van civielrechtelijke vorderingen tegen de gemeente Kampen.

art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

art. 160 lid 1 sub e, art. 171 Gemeentewet en art. 3:60 (en volgende) Burgerlijk Wetboek

B en w,

B

mandaat

volmacht

Afdelingshoofd

 

24

Het beslissen om volmacht te verlenen aan een medewerker van de gemeente Kampen dan wel aan een door of namens de gemeente Kampen ingeschakelde persoon ten einde de gemeente te vertegenwoordigen bij een mediation en een mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst aan te gaan

 

B en w,

B

mandaat

volmacht

Afdelingshoofd

 

25

Het vaststellen van een (gereedmeldings-)formulier voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens

Art. 4:4 Awb

B en w,

B

mandaat

Afdelingshoofd

 

26

Het doen van aangifte van geconstateerde fraude bij het Openbaar Ministerie

 

B en w,

B

volmacht

machtiging

Afdelingshoofd

 

27

Het doen van aangifte bij de politie in gevallen van strafbare feiten jegens de gemeente of medewerkers of bestuurders van de gemeente en betreffende gemeentelijke eigendommen

 

B en w,

B

volmacht/

machtiging

Afdelingshoofd

 

2.1.2 Bestuursrechtelijke geldschulden

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen inzake de verschuldigdheid en hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

B en w,

B

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd anders in de lijst vermeld

2

Beslissen tot het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom

Art. 4:86 Awb

B en w, B

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd anders in de lijst vermeld.

3

Het beslissen tot verrekenen van een geldschuld met een bestaande vordering

Art. 4:93 Awb

B en w, B

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd anders in de lijst vermeld

4

Het al dan niet onder voorwaarden verlenen van uitstel van betaling

Art. 4:94 Awb

B en w, B, Invorderings-ambtenaar

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd anders in de lijst vermeld

5

Het beslissen:

1. een voorschot te verlenen vooruitlopend op de vaststelling van een verplichting tot betaling van een geldsom, alsmede het daaraan verbinden van voorschriften;

2. in een beschikking tot verlening van een voorschot een afwijkende termijn van betaling vast te stellen.

Art. 4:95 Awb

B en w, B

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd anders in de lijst vermeld

6

Het beslissen tot het stuiten van de verjaring

Afdeling 4.4.3 Awb, o.a. art. 4:105 en art. 4:106 Awb

B en w, B, Invorderings-ambtenaar

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd anders in de lijst vermeld

2.1.3 Inkoop en aanbesteding 

In deze paragraaf wordt verstaan onder “bevoegdheid”: alle (rechts)handelingen, feitelijke handelingen en besluiten inzake (uitvoering van) inkoop- en aanbestedingstrajecten, zoals het nemen van aanbestedingsbesluiten en gunningsbesluiten (zowel het voornemen tot gunning als definitieve gunning), het vaststellen van Nota’s van Inlichtingen, het ondertekenen van brieven en processen-verbaal, het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot leveringen, (sociale en overige specifieke) diensten, werken en concessies, het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten, en het ondertekenen van andere stukken namens de gemeente.

De bevoegdheid geldt niet voor het ondertekenen van overeenkomsten die representatief of bestuursgevoelig zijn. Die overeenkomsten worden door de burgemeester zelf ondertekend of er wordt in overleg een specifieke volmacht verleend.

Een ‘zwaardere’ aanbestedingsvorm/procedure dan bij bijzonderheden aangegeven, is desgewenst toegestaan, een ‘lichtere vorm/procedure echter niet.

Drempels voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Diensten en leveringen tot € 50.000,00 excl. BTW

Aanbestedingsbesluit en Gids proportionaliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Afdelingshoofd

Enkelvoudig onderhands (één offerte)

 

2

Diensten en leveringen van € 50.000,00 tot

€ 100.000,00 excl. BTW

Aanbestedingsbesluit en Gids proportionaliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Afdelingshoofd

Meervoudig onderhands Minimaal drie offertes

3

Diensten en leveringen van €100.000,00 tot Europees drempelbedrag excl. BTW

Aanbeste-dingsbesluit en Gids proportio-naliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands Minimaal 3 offertes

4

Diensten ten behoeve van bedrijfsvoering vanaf Europees drempelbedrag tot € 3.000.000 excl. BTW

 

Aanbeste-dingsbesluit en Gids proportio-naliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Concernmanager

Europees Openbaar

5

Werken tot € 75.000,00 excl. BTW

Aanbeste-dingsbesluit en Gids proportio-naliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Afdelingshoofd

Enkelvoudig onderhands (één offerte)

 

6

Werken van € 75.000,00 tot € 125.000,00 excl. BTW

Aanbeste-dingsbesluit en Gids proportio-naliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Afdelingshoofd

Enkelvoudig onderhands (één offerte)

7

Werken van € 125.000,00 tot € 150.000,00 excl. BTW

 

Aanbeste-dingsbesluit en Gids proportio-naliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands Minimaal drie offertes

8

Werken van € 150.000,00 tot € 3.000.000,00 excl. BTW

Aanbeste-dingsbesluit en Gids proportio-naliteit

B en w, B

Mandaat/ volmacht/ machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands Minimaal drie offertes

9

Beslissen tot het toestaan van een lichtere aanbestedingsvorm/-procedure dan de voorgeschreven aanbestedingsvorm-/procedure ingeval van een opdracht onder de Europese drempels of een dienst ten behoeve van bedrijfsvoering.

 

B en w

mandaat

Gemeente-secretaris

Alleen op basis van deugdelijk onderbouwde motivering en na positief advies van een inkoopadviseur van het SSC.

 

Drempels voor overheidsopdrachten voor concessies voor diensten en werken

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Concessies tot € 50.000,00 excl. BTW

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Afdelingshoofd

Enkelvoudig onderhands

(één offerte)

2

Concessies voor diensten van € 50.000,00 tot

Europese drempelbedragen exclusief BTW

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Afdelingshoofd

Meervoudig onderhands

Minimaal drie offertes

3

Concessies voor werken van €50.000 tot € 150.000,00 excl. BTW

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands

Minimaal drie offertes

4

Concessies voor werken van € 150.000,00 excl. BTW tot Europees drempelbedrag excl. BTW

 

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands

Minimaal drie offertes

5

Beslissen tot het toestaan van een lichtere aanbestedingsvorm/-procedure dan de voorgeschreven aanbestedingsvorm-/procedure ingeval van een opdracht onder de Europese drempels of een dienst ten behoeve van bedrijfsvoering.

 

B en W

Mandaat

Gemeente-secretaris

Alleen op basis van deugdelijk onderbouwde motivering en na positief advies van een inkoopadviseur van het SSC.

 

Drempels voor ‘Sociale en andere specifieke diensten’

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Sociale en andere specifieke diensten tot € 50.000,00 excl. BTW

Aanbestedingswet en Gids

Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Afdelingshoofd

Enkelvoudig onderhands

(één offerte)

2

Sociale en andere specifieke diensten van € 50.000,00 tot € 150.000,00 excl. BTW

Aanbestedingswet en Gids

Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands

Minimaal drie offertes

3

Sociale en andere specifieke diensten van € 150.000,00 excl. BTW tot 750.000,00 excl. BTW

 

Aanbestedingswet en Gids

Proportionaliteit

B en W, B

Mandaat/

volmacht/

machtiging

Concernmanager

Meervoudig onderhands

Minimaal drie offertes

4

Beslissen tot het toestaan van een lichtere aanbestedingsvorm/-procedure dan de voorgeschreven aanbestedingsvorm/-procedure ingeval van een opdracht onder de Europese drempels of een dienst ten behoeve van bedrijfsvoering.

 

B en W

Mandaat

Gemeente secretaris

Alleen op basis van deugdelijk onderbouwde motivering en na positief advies van een inkoopadviseur van het SSC.

 

2.1.4 Personele aangelegenheden

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het nemen van besluiten op grond van de Collectieve en lokale arbeidsvoorwaardenregeling, met uitzondering van:

 • -

  besluiten die hemzelf of de Concernmanager aangaan;

 • -

  besluiten op grond van 8.3, 8.7, 8.8, 8.9 en 8.13.

Collectieve en lokale arbeidsvoorwaarden

regeling CAR/LAR

B en w

mandaat

Gemeente secretaris

 

Onverminderd elders in de Bevoegdhedenlijst anders aangegeven.

 

Beslissen over functioneringstoelagen (3:7:8) altijd na advies van afdeling Intern Advies.

2

Het benoemen en aanstellen van Afdelingshoofd en Concernmanager (incl arbeidsvoorwaarden en wijziging arbeidsduur) 

Art. 2:1 CAR/LAR

Art. 2:7 CAR/LAR

B en w

mandaat

Gemeentesecretaris

 

3

     

Het benoemen en aanstellen van medewerkers (incl arbeidsvoorwaarden en wijziging arbeidsduur)

Art. 2:1 CAR/LAR

Art. 2:7 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

4

Beslissen op grond van

excl. functies en functiewaardering (artikel 3:1), functioneringstoelage (artikel 3:8), de arbeidsmarkttoelage (artikel 3:9) en garantietoelage (art. 3:15).

Hoofdstuk 3 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

5

Het beslissen over:

 • a.

  functies en functiewaardering;

 • b.

  functioneringstoelage;

 • c.

  de arbeidsmarkttoelage;

 • d.

  de garantietoelage

art. 3:1 art. 3:8 art. 3:9 art. 3:15

CAR/LAR

B en w

mandaat

Concerndirectie

Voor artikel 3:1 geldt een aparte regeling

6

Het beslissen op een verzoek om (betaald) buitengewoon verlof, levensloopverlof, verlenen van vakantie, ouderschapsverlof, zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- of pleegverlof

Hoofdstuk 6 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

7

Het beslissen over:

 • a.

  ontslag op eigen verzoek;

 • b.

  ouderdomspensioen;

 • c.

  volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;

 • d.

  onbekwaamheid/ ongeschiktheid

 • e.

  uit tijdelijke aanstelling / urenuitbreiding

met betrekking tot medewerkers

Hoofdstuk 8 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Niet gemandateerd:

8.3 Reorganisatie,

8.7 Overige gronden (1),

8.8 Overige gronden (2),

8.9 Overige gronden (3) en

8:13 Disciplinaire straf

8

Het beslissen op verzoeken om schadeloosstellingen op grond van

art. 15:1:23 en 15:1:25 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

Met uitzondering van het opstellen van protocollen/stellen van nadere regels/opleggen van disciplinaire straffen o.g.v. art. 7:14 CAR/LAR

9

Het beslissen over nevenwerkzaamheden van Concernmanager, Afdelingshoofd en medewerkers, met uitzondering van vaststellen verbod vervullen nevenfunctie

Art. 15:1, sub e CAR/LAR

B en w

mandaat

Gemeentesecretaris

 

10

Het beslissen over het terugbetalen van schade door ambtenaar

art. 15:1:12 CAR/LAR

B en w

mandaat

Gemeente secretaris

 

11

Het beslissen op verzoeken om een vergoeding reis- en verblijfskosten (dienstreizen)

art. 15:1:22 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

12

Het beslissen over het gebruik van motorvoertuigen

art. 15:1:24 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

13

Het beslissen over het volgen van een opleiding

art. 15:1:26 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

14

Het beslissen over een bijzondere prestatie (bijzondere beloning) met betrekking tot medewerkers en Afdelingshoofd

   

art.15:1:28 CAR/LAR

B en w

mandaat

Concernmanager

 

15

Het horen van betrokkene c.q. verantwoording met betrekking tot voorgenomen disciplinaire straf

art. 16:1:3 CAR/LAR

B en w

mandaat

Portefeuille houder P&O

 

16

Het beslissen op een verzoek voor studiefaciliteiten

Hoofdstuk 17 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

17

Het nemen van een beslissing over loopbaanafspraken

Hoofdstuk 17 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

18

Het beslissen tot vaststelling van vergoeding op grond van

Hoofdstuk 18 CAR/LAR

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

19

Het beslissen tot het plaatsen in een functieschaal van medewerkers

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

20

Het beslissen met betrekking tot stage-overeenkomsten

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

21

Het beslissen over het inhuren van externen

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd (binnen budget),

Gemeente secretaris (buiten budget)

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum) en Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris) beslissen in overleg met het Afdelingshoofd Bestuursadvisering 

22

Het beslissen op aanvragen van E-werken

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

23

Het beslissen over formatiewijzigingen binnen de afdeling

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd (budgettair neutraal),

Gemeente secretaris (niet budgettair neutraal)

 

24

Het beslissen over het dragen, het verstrekken en onderhouden/ vervangen van dienstkleding/uniform.

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

25

Beslissen op verzoeken tot toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een tablet

 

Regeling tegemoetkoming aanschafkosten tablet.

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B van de afdeling Bestuursadvisering (Directeur Stedelijk Museum),

Vakspecialist B van de afdeling Bestuursadvisering (Gemeente archivaris)

 

26

Beslissen op aanvragen tot deelname aan de Regeling stimuleren langer doorwerken.

 

Regeling stimuleren langer doorwerken

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

Zowel de gemeentesecretaris als het afdelingshoofd mag ondertekenen

 

2.1.5 Subsidiëring

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het vaststellen van een subsidieplafond

4:25 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

2

Het gezien de vaststelling van een subsidieplafond vaststellen van de wijze van verdeling van een beschikbaar bedrag

4:26 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

3

Het beslissen over het verlenen van een subsidie of over het (ambtshalve) vaststellen van subsidie met de daarbij horende verplichtingen met in achtname van het geldende subsidieplafond

4:29 e.a. Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

4

Het beslissen tot het stellen van een begrotingsvoorbehoud

4:34 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

5

Het beslissen tot het doen van een beroep op een begrotingsvoorbehoud

4:34 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

6

Het beslissen tot het aangaan van een overeenkomst ter uitvoering van een subsidieverleningsbeschikking

4:36 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

7

Het beslissen omtrent het opleggen van verplichtingen aan de subsidieontvanger

(4:37 – 4:39 Awb)

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

8

Het beslissen op een verzoek tot subsidievaststelling

4:42 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

9

Het beslissen tot intrekking en wijziging van besluiten tot verlening en vaststelling van subsidie

4:48/4:49/4:50 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

10

Het beslissen tot het (al dan niet onder voorschriften) toekennen, intrekken of wijzigen van een voorschot van een verleende subsidie

4:95 Awb

4:96 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

11

Het beslissen tot het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen

4:57 / 4:95 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

12

Het schriftelijk kennis geven van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat toepassing te geven aan art. 4:48 (intrekken/wijzigen subsidieverlening) of 4:49 Awb (intrekken/wijzigen subsidievaststelling)

4:56 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

13

Het van toepassing verklaren van afdeling 4.2.8 Awb op per boekjaar verstrekte subsidies

4:58 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

14

Het al dan niet onder voorwaarden verlenen van uitstel van betaling in verband met terugvordering van voorschotten en subsidiebedragen

4:94 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

15

Het beslissen tot het indienen van subsidieverzoeken bij derden en de hieruit voortvloeiende of samenhangende handelingen zoals bezwaar en beroep

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

2.2 Interne mandaten per afdeling

 2.2.1 Afdeling Administratie en ondersteuning

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen over het aansprakelijk stellen van derden bij schade aan gemeentelijke eigendommen

 

B en w

volmacht

Afdelingshoofd

 

2

Aanwijzen van gemeenteambtenaren belast met heffing of invordering

Art. 231, lid 1 onder d GemW

B en w

mandaat

Heffingsambtenaar Invorderingsambtenaar

 

3

Aanwijzen van personen op grond van artikel 30 Wet waardering onroerende zaken

Art. 30 WOZ

B en w

mandaat

WOZ-ambtenaar

 

4

Aanwijzen van belastingdeurwaarder

Art. 231, lid 1, onder e GemW

B en w

mandaat

Invorderingsambtenaar

 

5

Aanwijzen van

gerechtsdeurwaarder, taxateur en medewerker (-s) Stichting Stadstoezicht in verband met gemeentelijke belastingen en WOZ

 

B en w

mandaat

Heffingsambtenaar Invorderingsambtenaar WOZ-ambtenaar

 

6

Beslissen op bezwaarschriften gemeentelijke belastingen en WOZ

 

Heffingsambtenaar Invorderingsambtenaar

WOZ

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

7

Beslissen tot het niet behandelen van een aanvraag of verzoek

 

 

Heffings-ambtenaar,

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

8

     

Het meedelen dat een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en daarbij meedelen van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien

Art 4:14, lid 1 Awb of enig ander wettelijk voorschrift

Heffings-ambtenaar,

Invorderingsambtenaar

Woz-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

9

Het meedelen dat een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven en daarbij meedelen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (= verlengen beslistermijn)

Art. 4:14, lid 3 Awb

Heffings-ambtenaar,

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

10

Het opschorten van de termijn voor het nemen van een besluit

Art. 4:15 Awb

Heffingsambtenaar,

Invorderingsambtenaar WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

11

Het verdagen en het uitstellen van een beslissing

         

 

Heffings-ambtenaar,

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

12

Het stellen van een termijn voor het indienen of het aanvullen van een aanvraag

 

Heffingsambtenaar,

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

13

               

Het verschaffen van schriftelijke informatie aan derden

 

Heffings-ambtenaar,

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

14

Beslissen tot het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom

Art. 4:86 Awb

Invorderingsambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

Onverminderd anders in de lijst vermeld.

15

Het beslissen tot verrekenen van een geldschuld met een bestaande vordering

Art. 4:93 Awb

Invorderingsambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

Onverminderd anders in de lijst vermeld

16

Het al dan niet onder voorwaarden verlenen van uitstel van betaling

Art. 4:94 Awb

Invorderingsambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

Onverminderd anders in de lijst vermeld

17

Het beslissen tot het nemen van dwang- en invorderings- maatregelen, het uitvoeren van alle invorderings- en het verstrekken van opdrachten aan de belastingdeurwaarder

Invorderingswet 1990

Leidraad invordering 2008

Art. 4:95 Awb

Art. 4:115 Awb

Heffings-ambtenaar

Invorderingsambtenaar

Woz-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

18

Het bij beschikking vaststellen van een bedrag van verschuldigde wettelijke rente

Art. 4:99 Awb

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

19

Het beslissen tot het in rekening brengen van een vergoeding voor een aanmaning

art. 4:113 Awb

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

WOZ-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

20

Het beslissen op verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

 

Invorderingswet 1990

Leidraad invordering 2008

Invorderingsambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 

21

Het beslissen tot het vernietigen van onterecht in rekening gebrachte incassokosten en overige vorderingen

B, Invorderings-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

22

Het besluiten tot het vaststellen van aanslagen op grond van

Verordening op de heffing en invordering van: Afvalstoffenheffing

Bruggelden

Haven- en kadegelden

Hondenbelasting

Leges

lijkbezorgingsrechten

Onroerende zaakbelastingen

Parkeerbelasting

Precariobelasting

Reclamebelasting

Toeristenbelasting

Rioolheffing

Heffings- ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

23

Het beslissen tot het invorderen van aanslagen op grond van

Verordening op de heffing en invordering van: afvalstoffenheffing

Bruggelden

Haven- en kadegelden

Hondenbelasting

Leges

lijkbezorgingsrechten

Onroerende zaakbelastingen

Parkeerbelasting

Precariobelasting

Reclamebelasting

Toeristenbelasting

Rioolheffing

Invorderings-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

24

Het beslissen tot het vaststellen van de beschikkingen

Wet waardering Onroerende zaken

Woz-ambtenaar

mandaat

Senior medewerker belasting en inning; Vakspecialist B

 2.2.2 Afdeling Advies en bedrijfsvoering

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen tot het afwijzen van nadeelcompensatie of planschade

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Alleen conform advies deskundige. Geen advies deskundige noodzakelijk bij buiten behandeling, kennelijke ongegrondheid of afwijzing i.v.m. bagatelschade.

2

Het beslissen tot het toekennen van nadeelcompensatie of planschade

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Alleen conform advies deskundige.

3

Beslissen en vertegenwoordigen inzake het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen

art. 17 Treasurystatuut

B en w

B

mandaat

volmacht

Beleidsmedewerker A

Afdelingshoofd

 

4

Beslissen en vertegenwoordigen inzake het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen

art. 17 Treasurystatuut

B en w

B

mandaat

volmacht

Beleidsmedewerker A

Afdelingshoofd

Concernmanager

 

5

Beslissen en vertegenwoordigen inzake het uitzetten van tijdelijke overtollige middelen uit hoofde van de treasury

 

art. 17 Treasurystatuut

B en w

B

mandaat

volmacht

Beleidsmedewerker A

Afdelingshoofd

 

6

Beslissen en vertegenwoordigen inzake het afsluiten van kredietfaciliteiten in de rekening-courant

art. 17 Treasurystatuut

B en w

B

mandaat

volmacht

Beleidsmedewerker A

Afdelingshoofd

 

7

Beslissen en vertegenwoordigen inzake het openen, wijzigen en sluiten van bankrekeningen

art. 17 Treasurystatuut

B en w

B

mandaat

volmacht

Beleidsmedewerker A

Afdelingshoofd

 

 

2.2.3 Afdeling Inkomen en bedrijfsvoering sociaal domein

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het besluiten op grond van

                   

Wmo, Ioaw, Ioaz, Wko, ParticipatiewetBbz 2004, Wet inburgering, Leerplichtwet 1969, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Onverminderd elders in deze lijst bepaald

2

Beslissen tot het doen van jaaropgave of het indienen van declaraties aan ministeries

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

3

Beslissen tot het doen van fiscaal aangifte van verstrekte uitkeringen

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

4

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij een notaris voor vestiging van krediethypotheken

 

B

machtiging

Vakspecialist C

 

5

Het geven van opdracht tot een fraudeonderzoek aan sociale recherche

 

B en w

volmacht

Vakspecialist C

 

6

Het beslissen tot het al dan niet verlenen van een subsidie of tot het (ambtshalve) vaststellen van subsidie met de daarbij horende verplichtingen met in achtneming van het geldende subsidieplafond

Art. 4:29 e.a. Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist D

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

7

Het beslissen tot het aangaan van een overeenkomst ter uitvoering van een subsidieverleningsbeschikking

Art. 4:36 Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist D

 

8

Het beslissen op een verzoek tot subsidievaststelling

Art. 4:42 Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

9

Het beslissen tot het (al dan niet onder voorschriften) toekennen, intrekken of wijzigen van een voorschot van een verleende subsidie

 

Art. 4:95 Awb

Art. 4:96 Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist D

Onverminderd elders in deze lijst anders bepaald

10

Het vaststellen van het maximum uurtarief per (VVE-) peuterplaats, het VVE-jaarbedrag en de inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Art. 4 Subsidieregeling peuteropvang en VVE

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

11

Het geven van opdracht tot een fraudeonderzoek aan sociale recherche

B en w

volmacht

Vakspecialist C en D

12

Het doen van aangifte van sociale zekerheidsfraude en van de weigering tot het verstrekken van inlichtingen door natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke organen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

13

Het beslissen tot aanwijzen van toezichthouders Participatiewet, Ioaw, Ioaz, WSW, Wmo, Wko en Wet inburgering

Art. 5:11 Awb

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

14

Het beslissen over lijkbezorging van overheidswege

Art. 20 tot en met 22 Wet op de lijkbezorging

B en w

mandaat

Vakspecialist D

2.2.4 Afdeling Dienstverlening en Informatie

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen tot het tijdelijk verhuren en in gebruik geven van het stadhuis en de Celles broederpoort

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

2

Het nemen van beslissingen en verrichten van (rechts-) handelingen inzake het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevens bescherming

B en w

B

mandaat machtiging

Leden van het Privacyteam en Achtervangteam zoals genoemd in de vastgestelde procedure voor het behandelen en melden van datalekken, waaronder Privacybeheerder Functionaris Gegevens bescherming (FG) Chief Information Security Officer (CISO)

Uitvoering conform geldende procedure voor het behandelen en melden van datalekken.

3

Betreden van elke plaats in de gebouwen en op de terreinen die bij de gemeente in gebruik zijn, waar persoonsgegevens worden verwerkt

               

Algemene Verordening Gegevens bescherming

B en w,

B

machtiging

Functionaris Gegevens bescherming

Voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van de in het kader van de wettelijke toezichtsbevoegdheden van de Functionaris Gegevensbescherming nodig is. Met medeneming van de daarvoor benodigde apparatuur en de door de FG daartoe aangewezen personen.

4

Vorderen van inlichtingen van een ieder die onder het gezag van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester werkzaam is, alsmede van verwerkers

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B en w,

B

machtiging

Functionaris Gegevensbescherming

Voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van de in het kader van de wettelijke toezichtsbevoegdheden van de Functionaris Gegevensbescherming nodig is.

5

Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden waarin persoonsgegevens zijn verwerkt van een ieder die onder het gezag van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester werkzaam is, alsmede van verwerkers

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B en w,

B

machtiging

Functionaris Gegevensbescherming

Voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van de in het kader van de wettelijke toezichtsbevoegdheden van de Functionaris Gegevensbescherming nodig is.

De FG is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. Als het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is de FG bevoegd de zaken voor korte tijd mee te nemen tegen een door de FG af te geven schriftelijk bewijs.

6

Het beslissen om archiefbescheiden te vernietigen welke niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en zijn omschreven in lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, na het verstrijken van de voor die bescheiden in deze lijsten

vermelde

termijnen

 

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

Exclusief het vernietigen van cliëntendossiers afdeling Toegang en Verwerking

7

Het nemen van (ambtshalve) besluiten en het (ambtshalve) aanvullen, wijzigen en of corrigeren van gegevens in de Basisregistratie personen

Wet Basisregistratie Personen

(voorheen Wet ge-meentelijke basisadministratie)

B en w

mandaat

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

8

Het beslissen tot het weigeren van een aanvraag om reisdocumenten

Paspoortwet Wet op de Identificatieplicht

B

mandaat

Afdelingshoofd

 

9

Het beslissen tot het verlenen van een aanvraag om reisdocumenten

Paspoortwet Wet op de Identificatieplicht

B

mandaat

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

10

Het beslissen op verzoek tot afgifte van een rijbewijs, het innemen van een rijbewijs en het ongeldig verklaren van een rijbewijs

Wegenverkeerswet en Reglement rijbewijzen

B

mandaat

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A, B en C

 

11

Het doen van financiële verantwoording rijbewijzen en reisdocumenten en voorraad verantwoording reisdocumenten aan het ministerie van Biza

 

B

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

12

Het beslissen op verzoeken om te stemmen: in een stembureau naar keuze en het verstrekken van een kiezers-legitimatiekaart;

per brief en het verstrekken van een briefstem bewijs;

bij volmacht en het verstrekken van een volmacht bewijs

Kieswet en Kiesbesluit

B

mandaat

Vakspecialist C  Medewerker publieksservice A en B

 

13

Het beslissen tot het benoemen leden stembureau

Kieswet en Kiesbesluit

B

mandaat

Vakspecialist C

 

14

Het beslissen tot het vaststellen van (individuele) vergoedingen

Verordening vergoeding stembureauleden en -tellers

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

15

Aanwijzen van stemdistricten, alsmede het aanbrengen van wijzigingen en het aanwijzen van stemlokalen

Kieswet en Kiesbesluit

B

volmacht

Vakspecialist C

 

16

Het aanwezig zijn bij het afleggen van een verklaring van ondersteuning en het ondertekenen daarvan

Kieswet en Kiesbesluit

B

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A

 

17

Het beslissen op verzoek tot afgifte van verklaring van Nederlanderschap

 

B

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

18

Het beslissen tot het instellen van onderzoeken en het uitbrengen van advies aan de immigratie- en naturalisatiedienst inzake naturalisatie

 

B en w

mandaat

Vakspecialist C

 

19

Het beslissen tot het instellen van onderzoek en het uitbrengen van advies aan het ministerie van Justitie inzake naamswijziging

 

B en w

mandaat

Vakspecialist C

 

20

Het beslissen op verzoeken tot legalisatie van handtekeningen en waarmerking van documenten/brieven

 

B

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

21

Het beslissen op verzoeken tot afgifte van een attestatie de vita

 

B

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

22

Vaststellen van en uitgifte van een schriftelijke kennisgeving en ontvangen van betalingen

Titel 1 van de tarieventabel horende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges

Heffingsambtenaar,

Invorderingsambtenaar

mandaat

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A, B en C

 

23

Het beslissen op verzoeken op grond van

Reglement burgerlijke stand

B en w

mandaat

Vakspecialist C

 

24

Het beslissen op aanvragen van gehele ontheffing en het buiten behandeling stellen van niet (tijdig) betaalde optie- en naturalisatieverzoeken

 

B en w

mandaat

Vakspecialist C

 

25

Het beslissen tot benoemen van en verlenen van ontslag aan een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand)

Bw

Reglement burgerlijke stand

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

26

Het doen van financiële verantwoording m.b.t. de naturalisatie-gegevens aan de immigratie- en naturalisatiedienst

 

B en w

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A en B

 

27

Het afgeven van kennisgevingen van overlijden bedoeld in KB 18-10-33 Stbl 32 bestemd voor de Inspecteur der registratie en successies

 

B

volmacht

Vakspecialist C Medewerker publieksservice A

 

28

Het beslissen tot het aanwijzen van een ambtenaar als bedoeld in

Art. 2.8, tweede lid onder e Wet basisregistratie personen (BRP)

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

29

Het beslissen op verzoeken tot aanwijzen van trouwlocaties en het vaststellen van beleidsregels/ voorwaarden ten behoeve hiervan

Art. 1:63 Burgerlijk Wetboek

Art. 108 en 156 Gemeentewet

B en w

mandaat

Vakspecialist C

 

30

Het benoemen van leden van het gemeentelijk stembureau bij een volgende verkiezing waarbij wordt deelgenomen aan het experiment Centrale Stemopneming, evenals het benoemen van een eventuele vervanger voor de nu te benoemen leden

Kieswet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

31

Het benoemen van tellers die de leden van het Gemeentelijk Stembureau bijstaan bij de centrale stemopneming voor eventuele komende verkiezingen.

Kieswet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

32

Het aanwijzen van de locatie en het bepalen van het aanvangstijdstip van centrale stemopneming bij een volgende verkiezing waarbij wordt deelgenomen aan het experiment Centrale Stemopneming

Kieswet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

33

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenre gistratie

Art. 14 Wet BAG

B en w

mandaat

Adviseur B

 

34

Het afgeven van stukken op grond van

Wkbp

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

35

Het opstellen van ”ambtelijke verklaringen” exclusief het opmaken van procesverbaal van constatering

art. 10, lid 1, onder b Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B, C en D

 

36

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

Art. 11 Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

37

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

 

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

38

Het inschrijven van de brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Art. 10 Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

39

Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Art. 9 Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

40

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de art. 14A en 15 van de Wet BAG

 

Art. 14A en 15 Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

41

Beslissingen in het kader van de meldingsprocedure

Art. 37, 38, 39, 40 en 41 Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

42

Het onderhouden, dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 31 Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

43

Het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistra tie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens

Art. 32, 1e lid onder a Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

44

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

Wet BAG

B en w

mandaat

Vakspecialist B

 

45

Het beslissen over het toekennen, wijzigen of vervallen van een straatnaam

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

46

Het beslissen over het toekennen, wijzigen of vervallen van een huisnummer

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

B en w

mandaat

Vakspecialist B Administratief Medewerker E

48 

47

Het aanschrijven van particulieren ten behoeve van het verrichten van terreinmetingen

B en w

volmacht

Afdelingshoofd

48

Het vaststellen van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden

Archiefwet / Vervangingsbesluit

B en w

mandaat

Vakspecialist C

2.2.5 Afdeling Civiele Werken [vervallen] 

2.2.6 Afdeling Fysieke Leefomgeving

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 4, 11a en 11b

art. 4, 11a en 11b Havenbeveiligingswet

B

mandaat/ machtiging

Havenveiligheids-functionaris (PSO)

2

Het coördineren van havenveiligheidsmaat-regelen en maatregelen als bedoeld in art 4d

art. 4d Havenbeveiligingswet

B

machtiging

Havenveiligheids-functionaris (PSO)

3

Het in acht nemen van algemene en bijzondere aanwijzingen

art. 5, lid 1 Havenbeveiligingswet

B

machtiging

Havenveiligheids-functionaris (PSO)

4

Het verschaffen van inlichtingen

art. 5, lid 2 Havenbeveiligingswet

B

machtiging

Havenveiligheids-functionaris (PSO)

5

Het uitvoeren van de taken als bedoeld in artikel 6, tweede lid en artikel 8

art. 6, lid 2 en art 8 Havenbeveiligingswet

B

machtiging

Havenveiligheids-functionaris (PSO)

6

Het doen van een schriftelijke mededeling

art. 7, lid 3 Havenbeveiligingswet

B

machtiging

Havenveiligheids-functionaris (PSO)

7

Besluiten tot het honoreren of afwijzen van verzoeken tot handhaving

Beslissen tot het expliciet gedogen begrensd door de heersende jurisprudentie

Beslissen tot het ambtshalve overgaan tot handhaving inclusief het toepassen van een (spoedeisende) last onder bestuursdwang of een (preventieve) last onder dwangsom

Beslissen tot het invorderen en verhalen van de met het handhaven gepaard gaande kosten

Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

Art. 125 Gemeentewet

 Alle wetten of verordeningen krachtens welke het college of de burgemeester zijn aangewezen als het bevoegd gezag voor toezicht en/of handhaving

B en w,

B

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B

Onverminderd elders in deze lijst aangegeven

8

Het beslissen over het opleggen van een last onder bestuursdwang, inhoudende het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig

Wegenverkeerswet

Wegsleep-verordening Kampen

B en w

mandaat

Beheerder A Vakspecialist

 

9

Vaststellen van naheffingsaanslagen Parkeerbelasting door uitreiking van het aanslagbiljet

Verordening parkeerbelastingen

Heffings-ambtenaar

mandaat

Parkeerboa’s,

Vakspecialist

 

10

Het beslissen tot het geven van een directe last tot verwijdering van kooplieden die zich aan wangedrag of bedrog schuldig maken

Marktverordening

B en w

mandaat

Beheerder A Vakspecialist

 

11

Het vaststellen van een schriftelijke kennisgeving voor belastbare feiten belast met tarief en in ontvangstnemen van marktgelden

       

Art. 5 onder 1 van de verordening op de heffing en invordering van markt gelden: en art. 8 eerste lid, van de verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Heffings-ambtenaar,

Invorderings-ambtenaar

mandaat

Beheerder A Vakspecialist

 

12

Aanwijzen vakspecialist/ (parkeer)Boa voor het vaststellen en uitvaardigen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Art. 231 lid 2 Gemeentewet

B&W

mandaat

Afdelingshoofd

 

13

Aanwijzen toezichthouder/ Boa Omgevingswet, Apv, Drank- en Horecawet, Parkeerverordening, Havenverordening, Marktverordening

 

Art. 5:11 Awb, art. 18.6 lid 1 Omgevingswet, art. 6:2 Apv, Art. 11 Parkeerverordening, art. 4.3 lid 2 Havenverordening, art. 12 Marktverordening

B&W

mandaat

Afdelingshoofd

 

13a

Het aanwijzen van een havenmeester

art 1.9 Havenverordening

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

13b

Het aanwijzen van een marktmeester

art. 12 Marktverordening

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

13c

Het aanwijzen van een markt- en/of havenmeester

art. 6.2 APV

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

14

Het beslissen tot het aanstellen van verkeersregelaars

Art. 56 en 58 Besluit Algemene Bepalingen voor het Wegverkeer

B en w

mandaat

Vakspecialist C

Lijst met aangestelde verkeersregelaars gaat naar de politie

15

Het beslissen op een (verzoek tot wijziging of intrekking van een) aanvraag om een (ontwerp, tijdelijke of gefaseerde) vergunning, instemming, vrijstelling of ontheffing, danwel het opleggen van maatwerkvoorschriften en/of nadere voorwaarden.

Het beslissen tot het intrekken van de hiervoor genoemde besluiten op basis van dezelfde hierna genoemde wetten, exclusief het intrekken van het besluit als sanctie

Wabo/Wro/Erfgoedwet/

Wm/ Wet vervoer gevaarlijke stoffen/Wet bodem-bescherming/ Drank- en Horecawet/

Wet Bibob/ Wet op de Kansspelen/ Winkeltijdenwet/ Leegstandwet/

BAWB/Wegenverkeerswet/ Wet Wapens en Munitie/ Bouwbesluit/ Activiteitenbesluit/ Besluit Mer / Lozingsbesluit bodembescherming/APV/ Marktverordening Drank- en Horecaverordening/ Erfgoedverordening/ Parkeerverordening/

Winkeltijdenverordening/

Brand-beveiligingsverordening / Havenverordening

B en w,

B

B en w,

B

mandaat

Afdelingshoofd,

Adviseur B

   

Onverminderd elders in deze lijst anders aangegeven

15a

Het beslissen op een verzoek tot wijziging of intrekking van of een aanvraag om een ontheffing, met uitzondering van intrekking als sanctie

Havenverordening

B en w

mandaat

Beheerder A

(havenmeester)

15b

Het beslissen tot het toepassen van de bevoegdheden uit de artikelen 2.6, 2.11 en 4.1 van de Havenverordening

Havenverordening

B en w

mandaat

Beheerder A

(havenmeester)

16

Het besluiten op grond van de navolgende grondslagen, met uitzondering van hetgeen in paragraaf 2.7.2 van deze lijst is bepaald

Avoi en de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Kampen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd, Adviseur B

 

17

Het intrekken van besluiten op grond van de navolgende grondslagen (met uitzondering van besluiten als genoemd in paragraaf 2.7.2 van deze lijst), exclusief het intrekken van een besluit als sanctie

 

Avoi en de nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Kampen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd, Adviseur B

 

18

Het beslissen over noodzaak milieueffectrapportage

Wabo, Wm, Besluit mer

B en w

 

Afdelingshoofd, Adviseur B

 

19

Het beslissen op verzoeken om een verklaring van geen bezwaar/bedenkingen

Wabo, Luchtvaartwet

Regeling burgerluchthavens

Wegenverkeerswet Vuurwerkbesluit

B en w,

B

volmacht

mandaat

Afdelingshoofd, Adviseur B en C Vakspecialist

 

20

Het indienen van een melding en het aanvragen van een vergunning voor een gemeentelijke inrichting bij een andere overheidsinstantie

    

Wabo, Wm

B en w,

B

volmacht

Afdelingshoofd, Adviseur B en C, Vakspecialist

 

 

21

Het verstrekken van en het vragen om adviezen aan andere bevoegde gezagen

Wabo/Wro/Wm /Erfgoedwet/Waterwet /Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

B en w

mandaat

Afdelingshoofd, Adviseur B en C Vakspecialist

 

22

Het beslissen tot het aanwijzen van collectieve festiviteiten

Apv

B en w

mandaat

Afdelingshoofd, Adviseur B

 

23

Het verzoeken om inlichtingen uit het strafregister i.v.m. vergunning

Wabo/Drank- en Horecawet/ Wet Bibob

B en w

mandaat

Afdelingshoofd, Vakspecialist

 

24

[vervallen]

 
 
 
 
 

25

[vervallen]

 
 
 
 

26

[vervallen]

 
 
 
 
 

27

[vervallen]

 
 
 
 
 

28

[vervallen]

 
 
 
 
 

29

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro instrumenten

Besluit ruimtelijke ordening Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

B en w

volmacht

Beleidsontwikkelaar A en B Vakspecialist C

 

30

Het beslissen op een principeverzoek (bouw)plan

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

31

[vervallen]

 
 
 
 
 

2.2.7 Afdeling Groen [vervallen]

2.2.8 Afdeling Inkomen[vervallen]

2.2.9 Afdeling Ruimtelijke Realisatie

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het besluiten tot het aangaan en wijzigen van bruikleenovereenkomsten voor bloemschalen

Collegebesluit 20 augustus 2013, 13adv00285 en collegebesluit 28 juni 2016, 16adv00320

 

B en w,

B

mandaat

volmacht

Afdelingshoofd

 

2

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake de verhuur van gemeentelijke binnensport-accommodaties

 

B en w,

B

mandaat,

 volmacht

Afdelingshoofd

 

3

Het beslissen op een verzoek om privaatrechtelijke toestemming voor rioolaansluitingen, het aanbrengen van duikers en dammen

 

B en w

volmacht

Afdelingshoofd

 

4

Het beslissen op verzoeken om toestemming voor het betreden van gemeentelijke terreinen

 

B en w

volmacht

Afdelingshoofd

 

5

Het beslissen over het aansprakelijk stellen van derden bij schade aan gemeentelijke eigendommen

 

B en w

volmacht

Afdelingshoofd

 

6

[vervallen]

 
 
 
 
 

7

[vervallen]

 
 
 
 
 

8

[vervallen]

 
 
 
 
 

9

[vervallen]

 
 
 
 

 

10

Het beslissen tot het toewijzen van rotondes aan sponsor  

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

11

Het beslissen tot het aangaan van een overeenkomst tot toewijzing van een of meerdere rotonde(-s) aan een sponsor

 

B

volmacht

Afdelingshoofd

 

12

[vervallen]

 
 
 
 

 

13

Het besluiten tot het aangaan van: a. een overeenkomst tot aankoop, verkoop en ruil, uitgifte in erfpacht en uitgifte in opstal van onroerende zaken;

b. een grondreserveringsovereenkomst; in gebieden waarvoor een grondexploitatie is vastgesteld en de transactie binnen de financiële kaders van de grondexploitatie valt of conform de grondprijzennota.

art. 160 Gemeentewet,

art. 171 Gemeentewet

Wet ruimtelijke ordening

B en w,

B

mandaat,

volmacht

Afdelingshoofd

Onder vorenbedoelde overeenkomst wordt uitdrukkelijk niet begrepen een exploitatieovereenkomst en/of een andere soortgelijke overeenkomst.

14

Het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot:

aankoop, verkoop en ruil van onroerende zaken tot een bedrag van €100.000,--;

uitgifte van een erfpacht- dan wel opstalrecht van onroerende zaken, waarvan de waarde in het economisch verkeer ten hoogste €100.000,-- bedraagt;

verkoop en levering van snippergroen conform de grondprijsnota;

vestiging van een zakelijk recht ten behoeve van riolering, kabels en/of leidingen;

verhuur en ingebruikgeving van gemeentelijke woningen.

art. 160 GemW,

art. 171 Gemeentewet

B en w,

B

mandaat,

 volmacht

Afdelingshoofd

 

15

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen dan wel beëindigen van een overeenkomst tot het (ver)huren, (ver)pachten, in beheer en/of in gebruik geven/nemen van onroerende zaken

art. 160 Gemeentewet,

art. 171 Gemeentewet

B en w,

B

mandaat, volmacht

Afdelingshoofd

 

16

Het beslissen over incidentele vermindering of kwijtschelding van huurpenningen voor volkstuinen bij bijzondere omstandigheden

    

art. 160 Gemeentewet,

art. 171 Gemeentewet

 

B en w

volmacht

Administratief medewerker B

 

17

Het besluiten tot erkenning van verkrijging van eigendom van grond door verjaring

 

B en w,

B

mandaat,

volmacht

Afdelingshoofd

Tijdelijke mandatering voor de duur van het project ‘actie aanpak oneigenlijk grondgebruik

18

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake de verhuur van gemeentelijke binnensport-accommodaties

 

B en w,

B

mandaat,

volmacht

Afdelingshoofd

 

19

Het vaststellen van grondprijzen voor kavels, mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatie

art. 160 en 171 GemW

B en w,

B

mandaat, volmacht

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid geldt alleen voor besluiten en handelingen als directielid van de vof Reeve-Kampen

Met mogelijkheid vervanging (art. 2, derde en vierde lid)

20

Het besluiten tot het aangaan van koopovereenkomsten van bouwkavels, mits passend binnen de grondexploitatie

art. 160 en 171 GemW

B en w,

B

mandaat, volmacht

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid geldt alleen voor besluiten en handelingen als directielid van de vof Reeve-Kampen

Met mogelijkheid vervanging (art. 2, derde en vierde lid)

21

Het besluiten tot het verlenen van volmachten voor de leveringen die voortvloeien uit de overeenkomsten genoemd in punt 20

art. 160 en 171 GemW

B en w,

B

mandaat, volmacht

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid geldt alleen voor besluiten en handelingen als directielid van de vof Reeve-Kampen

Met mogelijkheid vervanging (art. 2, derde en vierde lid)

22

Het m.b.t. een grondexploitatie verstrekken van opdrachten c.q. het besluiten tot aangaan van overeenkomsten voor diensten, leveringen en werken overeenkomstig de onder paragraaf 2.1.3 aan een afdelingshoofd verleende bevoegdheden, mits passend binnen het vastgestelde fasedocument (RAV GREX c.q. ACTUA GREX)

art. 160 en 171 GemW

B en w,

B

mandaat, volmacht, machtiging

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid geldt alleen voor besluiten en handelingen als directielid van de vof Reeve-Kampen

Met mogelijkheid vervanging (art. 2, derde en vierde lid)

23

Het m.b.t. een grondexploitatie verstrekken van opdrachten c.q. het besluiten tot aangaan van overeenkomsten voor diensten, leveringen en werken overeenkomstig de onder paragraaf 2.1.3 aan een concernmanager verleende bevoegdheden, mits passend binnen het vastgestelde fasedocument (RAV GREX c.q. ACTUA GREX)

art. 160 en 171 GemW

B en w,

B

mandaat, volmacht, machtiging

Concernmanager als leidinggevende van afdelingshoofd Ruimtelijke realisatie

Deze bevoegdheid geldt alleen voor besluiten en handelingen betreffende (projectdirectie van) de vof Reeve-Kampen

Met mogelijkheid vervanging (art. 2, derde en vierde lid)

24

Het beslissen over het openen van de Stadsbrug buiten reguliere openingstijden

B en w

volmacht

Afdelingshoofd

25

Aanwijzen toezichthouder Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Kampen

Art. 14 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Kampen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

26

Het nemen van besluiten op grond van navolgende grondslagen, tot een maximum van € 50.000,-.

Art. 12, lid 1, Avoi en de nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Kampen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

27

Het nemen van besluiten op grond van navolgende grondslagen, tot een maximum van € 100.000

Art.12, lid 1 Avoi en de nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Kampen

B en w

mandaat

Concernmanager

28

Het overeenkomen van een vaste prijs als bedoeld in navolgende grondslag

Art. 13, lid 3 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Kampen

B en w

mandaat volmacht

Afdelingshoofd

29

Het vaststellen en in rekening brengen van kosten voor herstel, beheer, onderhoud en degeneratie

Avoi

B en w

mandaat volmacht

Afdelingshoofd

30

Beslissen tot het al dan niet verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van

Art. 35 Wet op de lijkbezorging Verordening beheers en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen

B en w

mandaat

Medewerker publieksservice A

31

Beslissen tot het al dan niet verlenen en/of het al dan niet verlengen van rechten op graven

Verordening lijkbezorgingsrechten

B en w

mandaat

Medewerker publieksservice A

2.2.10 Afdeling Toegang sociaal domein

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen op grond van

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Kampen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

2

Het besluiten op grond van

Jeugdwet

B en w

mandaat

Afdelingshoofd,

Coördinator Centrum Jeugd en Gezin,

Procesmanager Centrum Jeugd en Gezin

 

3

Het besluiten op grond van

Wmo

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

4

Het besluiten tot het aangaan van een bruikleenovereenkomst ter uitvoering van een beschikking Wmo, alsmede de ondertekening van die overeenkomst

art. 160 GemW

art. 171 GemW

B en w

B

mandaat

volmacht

Afdelingshoofd

5

Het besluiten op toekenningen, wijzigingen en beëindigingen op grond van

Wmo, Leerplichtwet 1969

B en W

Afdelingshoofd

6

Het beslissen tot het opvragen van medische en arbeidskundige adviezen

B en w

mandaat

Vakspecialist D

7

Het indienen van een verzoek tot instelling van bewind

Artikel 432, Boek 1 BW

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

8

Besluiten op grond van

Artikel 2.21, Wet hersteloperatie toeslagen

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

2.2.11 Afdeling Bestuursadvisering

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het m.b.t. een grondexploitatie verstrekken van opdrachten c.q. het besluiten tot aangaan van overeenkomsten voor diensten, leveringen en werken overeenkomstig de onder paragraaf 2.1.3 aan een afdelingshoofd verleende bevoegdheden en tot een maximum van € 5.000, mits passend binnen het vastgestelde fasedocument (RAV GREX c.q. ACTUA GREX)

art. 160 en 171 GemW

B en w,

B

mandaat, volmacht, machtiging

Projectleider

Deze bevoegdheid geldt alleen voor besluiten en handelingen betreffende de vof Reeve-Kampen

Met mogelijkheid vervanging (art. 2, derde en vierde lid)

2

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten gericht op de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke expositieruimte en de expositieruimten de Nieuwe Toren, de Koornmarktpoort, de Cellesbroederpoort en de Broederpoort

B en w,

B

mandaat, volmacht

Adviseur B Vakspecialist D

3

Het beslissen tot het aangaan van:

overeenkomsten voor het in bruikleen nemen van museum voorwerpen van derden en het in bruikleen geven van museum voorwerpen aan derden

overeenkomsten met betrekking tot het restaureren van museum voorwerpen

overeenkomsten gericht op het beheer en de exploitatie van het stedelijk museum

B en w,

B

mandaat, volmacht

Adviseur B

4

Het beslissen tot (het aangaan van overeenkomsten tot) het aanvaarden van schenkingen

B en w,

B

mandaat, volmacht

Adviseur B

5

Het beslissen tot (het aangaan van overeenkomsten tot) het aanvaarden van schenkingen en het in bewaring nemen in de vorm van archivalia en documentatiemateriaal

B en w,

B

mandaat, volmacht

Vakspecialist A

6

Het beslissen tot het (al dan niet onder voorschriften) toekennen, intrekken of wijzigen van een voorschot van een verleende subsidie

Art. 4:95 Awb

Art. 4:96 Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist C en D

7

Het beslissen tot het verlenen van toestemming tot het vernietigen van archiefbescheiden die niet worden vermeld op lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken

Art. 7 Archiefwet, Reglement gemeentearchief, Regeling toezicht op het beheer

B en w

mandaat

Vakspecialist A

2.2.12 Afdeling Beleid sociaal domein

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen tot het (al dan niet onder voorschriften) toekennen, intrekken of wijzigen van een voorschot van een verleende subsidie

Art. 4:95 Awb

Art. 4:96 Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist C en D

 

2

Te besluiten tot het aangaan van ‘convenanten vroegsignalering schulden’ met vaste lasten partners, alsmede het ondertekenen daarvan

Artikel 160 en 171 GemW

B en w

B

mandaat volmacht

Beleidsontwikkelaar

Overeenkomstig door het college vastgesteld model voor genoemde convenanten (zaaknummer 76520-2023

2.2.13 Afdeling Beleid fysiek domein

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen tot het toekennen, afwijzen en intrekken van een starterslening

Regeling Starterslening

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

2

Het melden van een (ernstig) geval van bodemverontreiniging

Wet bodembescherming

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

3

Het besluiten over de acceptatie van een melding op grond van het

Besluit Bodem kwaliteit

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

4

Besluiten tot het aanvragen van een verzoek aan G.S. om vaststelling hogere grenswaarde

Wet geluidhinder

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

5

Het beslissen tot het vaststellen van hogere waarde

Art. 110a Wet geluidhinder

B en w

mandaat

Concernmanager

 

6

Beslissen tot het aanwijzen van een monument als gemeentelijk monument, al dan niet op verzoek van een belanghebbende

Erfgoedverordening

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

7

Het beslissen tot het (al dan niet onder voorschriften) toekennen, intrekken of wijzigen van een voorschot van een verleende subsidie

Art. 4:95 Awb

Art. 4:96 Awb

B en w

mandaat

Vakspecialist C en D

 

8

Het beslissen tot het nemen van verkeersbesluiten, behalve indien politie een negatief advies heeft gegeven

Art. 15 Wegen-verkeerswet, BABW

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

2.2.14 Afdeling Gemeentewerken

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het besluiten tot het aangaan van uitvoerings-overeenkomsten met IMpact, zoals vallende onder het alleenrecht ex art. art. 2.24 sub a Aanbestedingswet en daaraan verbonden voorwaarden

Aanbestedingswet

B en w,

B

mandaat,

volmacht

Afdelingshoofd

 

2

Besluiten tot het aanwijzen van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel

 

B en w

mandaat

Afdelingshoofd

 

2.2.15 Specifieke onderwerpen

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het namens de gemeente in haar rol van partner in het samen-werkingsverband de Thuisgevers te besluiten tot het aangaan van samenwerkings-overeenkomsten met partijen in het werkveld van de Thuisgevers

Artikel 160 GemW

B en w

mandaat

Concernmanager Sociaal Domein

Uitsluitend binnen de reikwijdte van de Thuisgevers

2

Het ondertekenen van de onder 1 bedoelde samen-werkingsovereen-komsten

Artikel 171 GemW

B

Volmacht

Concernmanager Sociaal Domein; Gemeentelijke projectmanager van de Thuisgevers

Uitsluitend binnen de reikwijdte van de Thuisgevers

 Hoofdstuk 3 Externe mandaten (aan niet-ondergeschikten buiten gemeente Kampen)

3.1 GGD IJsselland

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

De bevoegdheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening sociaal domein gemeente Kampen, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Kampen en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen daaronder in ieder geval begrepen:

 

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur,

met bevoegdheid tot ondermandatering

 

het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (in casu het bepalen van toegang tot een voorziening voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen);

 

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur ,

met bevoegdheid tot ondermandatering

 

 

het beslissen op aanvragen voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget en de hoogte hiervan;

 

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur ,

met bevoegdheid tot ondermandatering

 

 

het herzien of intrekken van de beslissing op een aanvraag om een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur ,

met bevoegdheid tot ondermandatering

 

2

Bevoegdheid tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften gericht tegen besluiten onder 1

   

 

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur

3

Beslissen om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

B en w

mandaat

Directeur Publieke Gezondheid

 

4

Beslissen om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde of krachtens de Wet kinderopvang

 

B en w

mandaat

Directeur Publieke Gezondheid

 

5

Het bewerken van persoonsgegevens

 

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur

 

6

Bevoegdheid tot het besluiten over het al dan niet indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie, als bedoeld in art. 5:3 WVGGZ, overeenkomstig het ‘Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeenten regio IJssel-Vecht - GGD IJsselland’

art. 5:2 Wet verplichte GGZ

B en w

mandaat

Dagelijks bestuur, met bevoegdheid tot ondermandatering

7

Beslissen om in zijn plaats en onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere medewerkers aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang

art. 58r Wet publieke gezondheid jo. art. 1.61 Wet kinder-opvang

B en w

mandaat

Directeur Publieke Gezondheid

8

Bevoegdheid te verlenen om de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het coronavirus ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid.

Art. 58n Wet publieke gezondheid

B

mandaat

Directeur Publieke Gezondheid

Het is toegestaan dat de Directeur Publieke Gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers ondermandaat geeft om in zijn plaats deze bevelen te geven.

3.2 Bedrijfsvoeringsorganisatie SSC ONS

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het nemen van gunningbesluiten (zowel voornemen tot gunning als definitieve gunning) respectievelijk het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot leveringen, diensten en werken als resultaat van gezamenlijke aanbestedingen waarvan gemeente Kampen mede opdrachtgever is, onder de voorwaarden zoals vastgesteld in het collegebesluit van 12 december 2017.

Art. 4 van de Gemeenschappellijke regeling BVO SSC ONS

B en w

Mandaat

Bestuur BVO SSC ONS

Het bestuur van BVO SSC ONS heeft de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen aan de directeur van BVO SSC ONS.

2

Ondertekening namens de gemeente Kampen van de privaatrechtelijke overeenkomsten die met toepassing van bovenstaand mandaat tot stand komen over te gaan, onder de voorwaarden zoals vastgesteld in het collegebesluit van 12 december 2017.

Artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling BVO SSC ONS

B

Volmacht

Bestuur BVO SSC ONS

Het bestuur van BVO SSC ONS heeft de bevoegdheid om ondervolmacht te verlenen aan de directeur van BVO SSC ONS.

3

Het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, onder de voorwaarden zoals vastgesteld in het collegebesluit van 12 december 2017.

Artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling BVO SSC ONS

B&W

machtiging

Bestuur BVO SSC ONS

Het bestuur van BVO SSC ONS heeft de bevoegdheid om ondermachtiging te verlenen aan iedere functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de BVO SSC ONS.

4

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van eventuele toekomstige wijzigingen in de mantelovereen-komst leveringsvoorwaarden met Centric overeenkomstig het “Mandaatbesluit mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden SSC Ons gemeente Kampen”

Art. 160 en 171 GenW

B&W

B

maandaat

volmacht

Directeur BVO SSC ONS

Overeenkomstig genoemd Mandaatbesluit

3.3 Hulpofficier van Justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Beslissen tot het opleggen van een huisverbod

Art.3,lid1 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:3, lid 1 Algemene wet bestuursrecht

B

mandaat

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

 

2

Handelingen:

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon

Het mededelen van het huisverbod en de consequenties van niet naleven aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan)

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank

Art. 3, lid 1 juncto art.2,lid 3 Wet tijdelijk huisverbod

Art. 3, lid 1 juncto art. 2, lid 7 Wet tijdelijk huisverbod

Art. 3, lid 1 juncto art.2, lid 8 Wet tijdelijk huisverbod

Art.3, lid 1 juncto art.5, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

B

machtiging

Hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

 

3.4 Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

De bevoegdheden zoals vastgelegd in het door het college vastgestelde ‘Extern mandaat- en machtigingenbesluit BRZO Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2013’ en daarbij behorende bijlage

 

B en w

mandaat,

 machtiging

Directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overeenkomstig genoemd besluit en bijlage en met inachtneming van daarin opgenomen ‘Nadere bepalingen en voorschriften’

3.5 Politie Eenheid Oost Nederland District IJsselland team Noord

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beslissen tot het aanstellen van verkeersregelaars

Art. 56 en 58 Besluit Algemene Bepalingen voor het Wegverkeer

b

mandaat

Districtschef

 

2

Het vaststellen van de naheffingsaanslagen Parkeerbelasting

Verordening parkeer-belastingen

Heffings-ambtenaar

mandaat

Algemeen opsporings-ambtenaar

 

3

Het bekendmaken van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting door uitreiken aan de aanvrager

Verordening parkeer-belastingen

Invorderings-ambtenaar

mandaat

Algemeen opsporings-ambtenaar

 

4

Het beslissen over het opleggen van een last onder bestuursdwang, inhoudende het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig

Wegenverkeers-wet

Wegsleep-verordening Kampen

b en w

mandaat

Districtchef

 

3.6 Raet

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

De bevoegdheden zoals vastgelegd in het Mandaatbesluit uitvoering sollicitatieplicht d.d. 25 april 2012

Besluit sollicitatie-plicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

B en w,

B

mandaat,

 volmacht,

 machtiging

Directeur BPO services

Exclusief WOB-verzoeken, inclusief bezwaar en beroep

Met inachtname van het besluit d.d. 25 april 2012

3.7 Regionale uitvoeringsdienst IJsselland

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Aanwijzen van toezichthouders voor de Wabo, Wbb, Apv en Drank- en horecawet

 

B en w, B

mandaat

Directeur

 

3.8 Regionale uitvoeringsdienst Twente

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Aanwijzen van toezichthouders voor de Wabo, Wbb, Apv en Drank- en horecawet

 

B en w,

B

mandaat

Directeur

 

3.9 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

De bevoegdheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten in het kader van de verstrekking van subsidie voor activiteiten op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering op grond van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland, zoals gemandateerd in onderdelen 1 en 2 van het ‘Extern mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland’.

Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

B en w

mandaat

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Met instemming van ondermandaat, met uitzondering van de vaststelling van tarieven.

2

De bevoegdheid te beslissen op bezwaar gericht tegen de hiervoor genoemde besluiten, overeenkomstig onderdeel 3 van het ‘Extern mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland’.

Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland

B en w

mandaat

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

3.10 Veiligheidsregio IJsselland

Nr.

 Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het beoordelen van veiligheidsrapporten, het verrichten van alle daarmee verband houdende handelingen en te nemen besluiten

Art. 16 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999

B en w

mandaat

Het dagelijks bestuur

 

2

Het houden van toezicht (inspecties) bij inrichtingen en het naar aanleiding van deze inspecties opstellen van rapporten

Art. 24 Besluit risico zware ongevallen 1999

B en w

mandaat

Het dagelijks bestuur

 

3

Het aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van

Besluit risico’s zware ongevallen 1999 Brandbeveiligingsverordening art. 12

B en w

mandaat

Het dagelijks bestuur

 

4

Het vaststellen van een inspectieprogramma

Art. 24 Besluit risico zware ongevallen 1999

B en w

mandaat

Het dagelijks bestuur

 

5

Het verrichten van onderzoek naar rampen of zware ongevallen die hebben plaatsgevonden en het zo nodig doen van aanbevelingen

Art. 10, sub g Wet rampen en zware ongevallen

B en w

mandaat

Het dagelijks bestuur

 

6

Het nemen van spoedeisende beslissingen namens de gemeente Kampen in het kader van het voorkomen of beperken van schade verband houdende met een calamiteit in de gemeente Kampen

art. 160 en 171 GemW

B en w

B

Mandaat en machtiging

Volmacht

Alle functionarissen in (het gebied van) de veiligheidsregio IJsselland die zijn benoemd in de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg, gedurende diens inzet bij betreffende calamiteit

De gemeentelijk beleidsadviseur crisisbeheersing wordt bij eerste gelegenheid hierover geïnformeerd

7

Het maken van noodzakelijke kosten verband houdende met een calamiteit in de gemeente Kampen (tevens inhoudende aangaan van overeenkomsten) tot een maximum van € 10.000,--

art. 160 en 171 GemW

B en w

B

mandaat

volmacht

Alle functionarissen in (het gebied van) de veiligheidsregio IJsselland die zijn benoemd in de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg, gedurende diens inzet bij betreffende calamiteit

8

Het maken van noodzakelijke kosten verband houdende met een calamiteit in de gemeente Kampen (tevens inhoudende aangaan van overeenkomsten) hoger dan € 10.000,-- tot een maximum van € 50.000,--

art. 160 en 171 GemW

B en W

B

mandaat

volmacht

Alle functionarissen in (het gebied van) de veiligheidsregio IJsselland die zijn benoemd in de functie Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant Bevolkingszorg, gedurende dienst inzet bij betreffende calamiteit

Uitsluitend in overleg met de burgemeester

3.11 Omgevingsdienst IJsselland

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

De bevoegdheden zoals vastgelegd in het door het college vastgestelde ‘Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland 2023'

Afdeling 10.1.1 Awb

B en w

mandaat

Directeur Omgevingsdienst IJsselland

Overeenkomstig genoemd Extern mandaatbesluit

3.12 Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1.

Het aanwijzen als toezichthouder rechtmatigheid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wmo 2015

b en w

mandaat

teamleider

2.

Beslissingen en bevoegdheden op grond van

Art. 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

b en w

mandaat

machtiging

sociaal rechercheurs

 

3.13DuurzaamBouwloketBV

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1.

Het nemen van besluiten over het toekennen en afwijzen van subsidieaanvragen, zoals genoemd in het ‘Mandaatbesluit uitvoering Subsidieregeling reductie energiegebruik woningen gemeente Kampen’

Subsidie-regeling reductie energie-gebruik woningen gemeente Kampen

b en w

mandaat machtiging

Directeur van Duurzaam Bouwloket BV

Overeenkomstig genoemd besluit.

Vervalt van rechtswege door intrekken van genoemde regeling.

3.14 Gemeente Zwolle

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Te besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 58v Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Kampen, overeenkomstig het 'Mandaatbesluit handhaven quarantaineplicht'

art. 58v Wet publieke gezondheid

b

mandaat

de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Zwolle van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften

Overeenkomstig genoemd Mandaatbesluit

2

Te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Kampen, overeenkomstig het 'Mandaatbesluit handhaven quarantaineplicht'

art. 58v Wet publieke gezondheid

b

mandaat

de personen die als gemeentelijk ambtenaar zijn aangesteld en belast zijn met de toezicht op de naleving van in de gemeente Zwolle van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften

Overeenkomstig genoemd Mandaatbesluit

3

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten overeenkomstig het “Mandaatbesluit contractering en volmachtverlening Leerplicht en Doorstroompunt regio IJssel-Vecht”

Art. 160 en 171 GemW

b en w

b

maandaat volmacht

College

Doorstroomcoördinator

Overeenkomstig genoemd Mandaatbesluit.

Ondermandaat door college is mogelijk.

3.15 Gemeente Deventer

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Door

Soort

Aan

Bijzonderheden

1

Het nemen van alle besluiten die betrekking hebben op uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, met uitzondering van het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels en met uitzondering van het behandelen van bezwaarschriften en het nemen van besluiten daarop, overeenkomstig het ‘Extern mandaatbesluit uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Kampen’.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

b en w

mandaat

machtiging

Teammanager die belast is met de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van de gemeente Deventer

Ondermandaat is toegestaan

Overeenkomstig genoemd Extern mandaatbesluit.

Aldus vastgesteld – ieder voor zover zijn eigen bevoegdheid betreft – op 9 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris, de burgemeester,

J.F. Goedegebure drs. mr. B. Koelewijn

De burgemeester van Kampen,

drs. mr. B. Koelewijn

De heffingsambtenaar van de gemeente Kampen,

J. Pekaar

De invorderingsambtenaar van de gemeente Kampen,

J. Pekaar

De WOZ-ambtenaar van de gemeente Kampen,

J. Pekaar

Toelichting bij Bevoegdhedenlijst gemeente Kampen

Overeenkomsten

In geval van overeenkomsten is er altijd sprake van een combinatie van een besluit tot het aangaan van een overeenkomst en de ondertekening daarvan. Dus altijd mandatering door het college van het besluit tot het aangaan van de overeenkomst en een volmacht van burgemeester voor ondertekening van de overeenkomst ter uitvoering van het collegebesluit. Overal waar in deze lijst gesproken wordt over een beslissing omtrent een overeenkomst, zijn ook de voorbereidingshandelingen om te komen tot een overeenkomst zoals het voeren van onderhandelingen gemandateerd.

Geen attributie, delegatie of aanwijzingsbesluiten

In het Bevoegdhedenbesluit en de Bevoegdhedenlijst is geen attributie en geen delegatie opgenomen, evenmin als aanwijzingsbesluiten. De mogelijkheid om een bevoegdheid tot het nemen van aanwijzingsbesluiten te mandateren is wel opgenomen. Attributie is een rechtsvorm geschikt voor bevoegdheden die rechtstreeks uit de wet voortvloeien. De heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de WOZ-ambtenaar ontlenen hun bevoegdheden rechtstreeks uit de desbetreffende wetten. Wanneer zij mandateren, staat dit wel in het bevoegdhedenoverzicht aangegeven. Van het delegeren van bevoegdheden en van de aanwijzingsbesluiten wordt elk een aparte lijst bijgehouden zodat dit recht doet aan de bijbehorende context. Bij delegatie is namelijk ook sprake van de overdracht van taken en bij aanwijzingsbesluiten worden ambtenaren aangewezen die bevoegd worden een taak uit te voeren namens het college en welke daartoe gelegitimeerd zijn.

Mandaat aan externen

In de Bevoegdhedenlijst staan ook de mandaten vermeld die zijn toebedeeld aan externe organisaties, Dit speelt als de gemeentelijke organisatie bij het uitvoeren van taken samenwerkt met andere overheden of het uitvoeren van taken uitbesteed aan private partijen.

In deze gevallen kan het wenselijk zijn om bevoegdheden tot het nemen van besluiten of het verrichten van handelingen over te dragen met inachtneming van de wettelijke bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetten.

Benamingen van wetten

Bij het noemen van een wet wordt hiermee de geldende wet bedoeld. Om wijzigingen te voorkomen, staat hier geen jaartal bij. Als de officiële naam van de wet een jaartal bevat, bijvoorbeeld Wmo 2015, wordt dit als geldende wetgeving beschouwd.

Artikel 2

In de Bevoegdhedenlijst wordt gemandateerd aan medewerkers binnen de organisatie van de gemeente Kampen met een bepaalde functieaanduiding. Deze functieaanduiding is afkomstig uit het binnen de organisatie van de gemeente Kampen gehanteerde functieboek behalve de functieaanduiding Senior medewerker belastingen die individueel is toebedeeld.

Daarbij is primair sprake van een algemene aanduiding zoals bijvoorbeeld ‘Afdelingshoofd’, ‘Adviseur’, ‘Beleidsontwikkelaar’ of ‘Vakspecialist’. Daarnaast is sprake van toevoegsels, zoals bijvoorbeeld Adviseur A. Adviseur B of Adviseur C.

2.1 Gemeentebreed

De mandaten welke hier zijn opgenomen, hebben betrekking op alle genoemde functieaanduidingen, ongeacht het organisatieonderdeel waar functies worden aangetroffen met die functieaanduiding. Een mandaat aan een ‘Adviseur B’ betreft aldus ALLE Adviseurs B in de gehele organisatie.

Dit in tegenstelling tot alle andere bevoegdheden (2.2 en verder), waarbij het mandaat uitsluitend de betreffende functie in DAT organisatieonderdeel betreft. Vermelding van een ‘Adviseur B’ in díé afdelingen hebben dus uitsluitend betrekking op de Adviseurs B die werkzaam zijn binnen dát organisatieonderdeel.

 

Toelichting bij wijz. paragraaf 3.10 (Veiligheidsregio IJsselland)

De mandaten, machtigingen en volmachten worden geplaatst in het hoofdstuk van de Externe mandaten (aan niet-ondergeschikten buiten gemeente Kampen). De mandaten, machtigingen en volmachten betreffen echter ook medewerkers van de gemeente Kampen (dus intern) in de betreffende functies.

De mandaten, machtigingen en volmachten worden geplaatst in paragraaf 3.10 betreffende de Veiligheidsregio IJsselland. De mandaten, machtigingen en volmachten betreffen echter niet (uitsluitend) medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland. Het gaat om alle medewerkers die vanuit de gemeenten en Veiligheidsregio IJsselland in de betreffende functies werkzaam zijn binnen/op het werkgebied van de Veiligheidsregio IJsselland.

Om reden van herkenbaarheid en relatie met de (crisis)organisatie van de Veiligheidsregio IJsselland is ervoor gekozen om deze bevoegdheden geheel te plaatsen in genoemd hoofdstuk en paragraaf.

De vereiste instemming van gemandateerde en van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij/zij werkt wordt ten aanzien van deze bevoegdheden verleend door uitoefening van het mandaat. Een schriftelijke instemming wordt niet verlangd.