Verordening Blijverslening Waddinxveen

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Blijverslening Waddinxveen

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening Waddinxveen

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner van een koopwoning in Waddinxveen, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

 • g.

  Levensloopbestendig: manier van bouwen/aanpassen van woningen waardoor bewoners in de betreffende woning kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Waddinxveen heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan een aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening

   • Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 is;

   • Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 is;

   • De som van de restwaarde van de hypotheek en Blijverslening bedraagt niet meer dan 80% van de meest actuele WOZ-waarde.

  • b.

   Doelgroep Blijverslening

   • Eigenaar-bewoners in de gemeente Waddinxveen met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

   • Eigenaar-bewoners in de gemeente Waddinxveen die hun woning levensloopbestendig willen maken.

   • Bij een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt, is tenminste één van de aanvragers jonger dan 76 jaar op het moment van indienen van de aanvraag voor de Blijverslening.

  • c.

   Markt-/woning segment:

   • Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Waddinxveen.

   • De woning moet minimaal een jaar bewoond zijn door de aanvrager.

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

 • 4. Het totaal aan separate Blijversleningen kan maximaal € 25.000 bedragen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Op basis van woningkeuring door een consulent van het Sociaal Team Waddinxveen wordt bepaald of de door de aanvrager gewenste maatregelen uitgevoerd dienen te worden, afhankelijk van de persoonlijke situatie van het huishouden van de aanvrager. Dit kunnen zowel zorggerelateerde behoeften zijn als maatregelen om de eigen woning van de aanvrager levensloopbestendig te maken.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  mensen langer zelfstandig in de eigen woning laten wonen;

 • b.

  uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen in de gemeente.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Waddinxveen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2. Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,– en een maximum van € 10.000,–.

 • 3. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,– en een maximum van € 25.000,–.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van in ieder geval:

  • a.

   een omschrijving van de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is aangevuld, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het aanvullen daarvan, een besluit en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,–.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, de ‘Kenmerken Blijverslening’ (ter informatie opgenomen als bijlage bij deze verordening), ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn wordt uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 11 Bouwkrediet

 • 1. De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoert dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking na de bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Blijverslening Waddinxveen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Waddinxveen op 23 mei 2017

Bijlage: Kenmerken Blijverslening SVn productspecificatie

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

– Tot en met € 10.000,– bedraagt de looptijd 10 jaar.

– Vanaf € 10.001,– bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,– en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

Betaling van rente en aflossing

– De lening moet op basis van maand-annuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

– De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

– Automatische incasso is verplicht.

– De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

– De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

– Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,–.

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,–.

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

– Vast bedrag voor afsluitkosten.

– Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

– Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

– Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

– Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

– Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

– Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

– Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

– De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.