Verordening SVn Stimuleringslening Green Deal Alphen aan den Rijn

Geldend van 27-05-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening SVn Stimuleringslening Green Deal Alphen aan den Rijn

De gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT vast te stellen de:

Verordening SVn Stimuleringslening Green Deal Alphen aan den Rijn

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek van een aanvrager aan het college om toekenning van een gemeentelijke Stimuleringslening Green Deal die, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het College aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsactiviteiten.

 • b.

  Aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon zoals genoemd in artikel 3 van deze verordening, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening.

 • c.

  Beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag.

 • d.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • e.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • f.

  Gemeente: de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • g.

  Stimuleringslening Green Deal: een Stimuleringslening Green Deal die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsactiviteiten.

 • h.

  Duurzaamheidsactiviteiten: energiebesparende en duurzame activiteiten als bedoeld in artikel 7 van deze verordening.

 • i.

  Business case: de bedrijfseconomische onderbouwing van een project of programma, waarbij de kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen en waarin (een) duidelijk beschreven doelstelling(en) is/zijn opgenomen.

 • j.

  Leningenplafond: het budget dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening.

 • k.

  Verduurzamingsproject: De formulering van de voorbereiding en uitvoering van het plan  met als doel verduurzamen onder de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de verordening.

 • l.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Werkingsgebied

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op duurzaamheidsactiviteiten op het (kadastrale) grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Hoofdstuk 2 SVn Stimuleringsleningen Green Deal

Artikel 3 Toepassingsbereik SVn Stimuleringslening Green Deal

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor:

  • a)

   Natuurlijke personen;

  • b)

   Bedrijven of andere rechtspersonen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  Het college kan een Stimuleringslening Green Deal toekennen, verstrekt via de SVn, ter ondersteuning van verduurzamingsprojecten ten behoeve van duurzaamheidsactiviteiten in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel 4 Revolverend fonds

De gemeente heeft een revolverend fonds Stimuleringsleningen Green Deal ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening Stimuleringsleningen Green Deal kunnen worden toegekend.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om door middel van een beschikking, onverminderd het bepaalde in artikel 9, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een SVn Stimuleringslening Green Deal toe te kennen.

 • 2.

  Het college kan aan de beschikking nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Aanvaag SVn Stimuleringslening Green Deal

Een aanvraag voor een SVn Stimuleringslening Green Deal als bedoeld in artikel 3 van deze verordening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a. de te treffen duurzaamheidsactiviteiten;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsactiviteiten evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes en business case);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een contructeur;

 • e.

  bij rechtspersonen een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen;

 • f.

  voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder en een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw of de grond waar de duurzaamheidsactiviteiten zullen plaatsvinden.

Artikel 7 Duurzaamheidsactiviteiten

 • 1.

  Bij duurzaamheidsactiviteiten in de zin van deze verordening moet altijd voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Relevante bijdragen leveren aan energiebesparing, duurzame energie opwekking en/of CO2 reductie en/of verduurzaming van water, grondstoffen, mobiliteit, voedsel, natuur en landschap in de gemeente Alphen aan den Rijn.

  • b.

   De haalbaarheid van het project van het project is uitgewerkt in een concrete business case en heeft voor de gemeente een aanvaardbaar risico/rendementsprofiel.

  • c.

   Innitiatiefnemers moeten zelf investeren. De SVn Stimuleringslening Green Deal helpt met cofinanciering tot maximaal € 100.000,-- tegen een gunstig (voor de gemeente kostendekkend) rentetarief tot een maximum van 40% van het totale benodigde projectbudget. De rest van het benodigde budget moeten initiatiefnemers bij andere financiers verkrijgen of zelf inbrengen.

  • d.

   Projecten moeten op termijn goed opschaalbaar zijn/opgedane kennis moet worden gedeeld.

 • 2.

  Bij duurzaamheidsactiviteiten in de zin van deze verordening moet voorts ook aan minimaal vier van de volgende voorwaarden worden voldaan:

  a. Betrokkenheid van en met de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn;

  b. Promotie (bewustwording) van duurzaamheid:

  c. Zichtbaarheid project als geheel;

  d. Samenwerking van verschillende partijen;

  e. Innovatief;

  f. Bijdrage aan lokale economie;

  g. Bijdrage aan lokale werkgelegenheid;

  h. Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag SVn Stimuleringslening Green Deal

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht. Indien nodig vindt een gesprek met de aanvrager plaats.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing door middel van toezending van de beschikking aan de aanvrager.

 • 6.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig vverdagen met zes weken. De rechten van de aanvvrager varvallen hiermee niet.

 • 7.

  Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 8.

  Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 9 lid 1 van deze Verordening, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden zullen aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid worden gesteld een vernieuwde aanvraag in te dienen. Het college zal deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen in afwijking van lid 4 van dit artikel.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag SVn Stimuleringslening Green Deal

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het door de gemeenteraad vastgestelde leningenplafond van € 1.000.000, - voor de uitgifte van SVn Stimuleringslening Green Deal met de aanvraag wordt overschreden.

 • 2.

  De voorgestelde activiteiten waarvoor de Stimuleringslening Green Deal wordt aangevraagd, niet voldoen aan de eisen, zoals opgenomen in artikel 7 van deze verordening.

 • 3.

  De kosten van de uit te voeren activiteiten minder dan € 10.000, - bedragen.

 • 4.

  De activiteiten waarvoor een lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat de aanvraag voor een lening is ingediend.

 • 5.

  Naar het oordeel van het college gegronde redenen zijn, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan.

Artikel 10 Beschikking Stimuleringslening Green Deal

 • 1.

  Het college neemt een beschikking op aanvraag, indien uit de - bij de aanvraag ingediende - informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  De beschikking geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 3.

  De beschikking wordt verzonden aan de aanvrager en aan de SVn.

Artikel 11 Leningverstrekking SVn Stimuleringslening Green Deal

 • 1.

  SVn is namens de gemeente Alphen aan den Rijn de verstrekker van de SVn Stimuleringslening Green Deal.

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt:

  a: nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden;

  b: nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd;

  c: de lening wordt verstrekt onder door de gemeente nader te bepalen en gevraagde zekerheden en voorwaarden.

 • 3.

  SVn Stimuleringslening Green Deal komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde activiteiten. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 4.

  Het college kan de beschikking intrekken indien:

  • a.

   De krediettoets, uitgevoerd door SVn, negatief is.

  • b.

   De offerte voor de Stimuleringslening Green Deal niet door de aanvrager geaccepteerd wordt.

  • c.

   De (notariële) akte niet door de aanvrager ondertekend wordt.

  • d.

   Niet binnen zesentwintig weken na het verstrekken van de Stimuleringslening Green Deal een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden.

  • e.

   Niet binnen één jaar na het verstrekken van de Stimuleringslening Green Deal de duurzaamheidsmaatregelen zijn voltooid.

 • 5.

  Aanvrager krijgt voordat de beschikking wordt ingetrokken de gelegenheid om hierover binnen een termijn van vier weken een zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na de ontvangst van de zienswijze of het ontbreken ervan een besluit over het intrekken van de beschikking.

 • 7.

  Het besluit om de beschikking in te trekken wordt bekendgemaakt door toezending ervan aan de aanvrager.

Artikel 12 Green Deal doelen

Het college besluit om aanvrager een Stimuleringslening Green Deal toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat dat zo’n Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, water, grondstoffen, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel, recreatie, groen, natuur en landschap.

Artikel 13 Voorwaarden SVn Stimuleringslening Green Deal

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Alphen aan den Rijn en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 14 Kenmerken van SVn Stimuleringslening Green Deal

De Stimuleringslening Green Deal heeft de volgende kenmerken:

 • a.

  de hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening Green Deal is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • b.

  in afwijking van sub a van dit artikel bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 10.000,- en niet meer dan € 100.000,-. (incl. BTW) per aanvrager. De Stimuleringslening Green Deal bedraagt echter nooit meer dan 40% van de werkelijke investering;

 • c.

  de looptijd van een SVn Stimuleringslening Green Deal is nader te bepalen;

 • d.

  de zekerheid van een SVn Stimuleringslening Green Deal is nader te bepalen;

 • e.

  het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van toekennen door het College van de Stimuleringslening Green Deal;

 • g.

  vervroegde aflossing van de Stimuleringslening Green Deal is te allen tijde boetevrij toegestaan;

 • h.

  binnen 26 weken na het verstrekken van de Stimuleringslening wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden;

 • i.

  binnen één jaar na het verstrekken van de SVn Stimuleringslening Green Deal zijn de werkzaamheden voltooid;

 • j.

  bij een beëindiging van een verduurzamingsproject ten behoeve van duurzaamheidsactiviteiten voor het einde van de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 3 wettelijke bepalingen

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen en maakt deze bekend.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college schriftelijk en afdoende gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Green Deal SVn Alphen aan den Rijn”.

Artikel 18 Intrekking

De Verordening SVn Stimuleringslening Green Deal SVn Alphen aan den Rijn  d.d. 19 februari 2015 met het kenmerknummer 2014/57888 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Datum van inwerkingtreding

De Stimuleringslening Green Deal SVn Alphen aan den Rijn blijft van toepassing op besluiten die bij of krachtens deze verordening zijn genomen.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad van Alphen aan den Rijn in de openbare raadsvergadering van 18 mei 2017,
de griffier, de voorzitter,
drs. J.A.M. Timmerman, mr. drs. J.W.E. Spies