Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent toetsing van nazorgplannen (Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2017)

Geldend van 27-04-2017 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent toetsing van nazorgplannen (Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2017)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat sinds de inwerkingtreding van de nazorgbepalingen voor stortplaatsen in paragraaf 8.2 van de Wet milieubeheer door het Interprovinciaal Overleg (IPO) een kader is ontwikkeld dat door de provincies wordt gebruikt bij de beoordeling van nazorgplannen voor deze stortplaatsen;

Overwegende dat met dit kader mede beoogd wordt de werkzaamheden van de colleges van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de beoordeling van nazorgplannen op grond van de Wet milieubeheer te ondersteunen, af te stemmen en te harmoniseren, waardoor de volledigheid en gelijke behandeling van exploitanten van stortplaatsen met betrekking tot de nazorgplannen wordt gewaarborgd;

Overwegende dat in interprovinciaal verband een actualisatie heeft plaatsgevonden van dit kader;

Overwegende dat bij de ontwikkeling en actualisatie van dit kader naast een ambtelijke vertegenwoordiging van provincies ook een vertegenwoordiging van exploitanten van stortplaatsen betrokken is geweest;

Overwegende dat het gezien de aard en omvang van de wijzigingen van deze beleidsregels de voorkeur heeft de bestaande beleidsregels in te trekken en te vervangen door nieuwe beleidsregels;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  baggerspeciestortplaats: stortplaats uitsluitend bestemd voor het storten van baggerspecie als bedoel in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

 • b.

  Checklist 2014 baggerdepots: “Checklist nazorgplannen baggerdepots” van 16 december 2014;

 • c.

  Checklist 2014 stortplaatsen: “Checklist nazorgplannen stortplaatsen” van 16 december 2014;

 • d.

  nazorgplan: nazorgplan als bedoeld in art. 8.49, derde lid, van de Wet milieubeheer;

 • e.

  stortplaats: stortplaats als bedoeld in art. 8.47, eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer.

Artikel 2 Stortplaatsen

Gedeputeerde Staten beoordelen een nazorgplan voor een stortplaats aan de hand van de Checklist 2014 stortplaatsen, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3 Baggerspeciestortplaatsen

Gedeputeerde Staten beoordelen een nazorgplan voor een baggerspeciestortplaats aan de hand van de Checklist 2014 baggerdepots, opgenomen in bijlage 2.

Artikel 4 Intrekking

De Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2017.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 11 april 2017

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

mw. ir. A.M. Burger

Bijlage 1

behorende bij artikel 2 van de Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2017

Checklist nazorgplannen stortplaatsen

Bijlage 2

behorende bij artikel 3 van de Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2016

Checklist nazorgplannen baggerdepots