Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 4 april 2017, nr. 930841/930846 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland 2017.

Geldend van 11-04-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 4 april 2017, nr. 930841/930846 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland 2017.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat in de Visie Waterrecreatie Noord-Holland 2030 de ambitie is uitgesproken om zowel vanuit economisch als maatschappelijk belang de positie als waterrecreatieprovincie te behouden en te versterken, en dat binnen de sector waterrecreatie het sloepvaren een groeimarkt is met economische potentie en dat van subsidiëring van activiteiten die leiden tot verbetering en uitbreiding van sloepenroutes economische effecten kunnen worden verwacht;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

besluiten vast te stellen:

de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland 2017

Artikel 1

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten bestaande uit fysieke werkzaamheden die leiden tot de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen die aantoonbaar bijdragen aan de verbetering en de realisatie van sloepenroutes in Noord-Holland, alsmede voor de inzet van promotiemateriaal in de vorm van kaarten voor deze routes.

Artikel 2

Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

Artikel 3

Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 4

1. Een aanvraag om subsidie wordt niet behandeld indien met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

2. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste de volgende documenten:

a. begroting van de kosten van de activiteit;

b. dekkingsplan van de kosten van de activiteit;

c. inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

d. tijdsplanning van de uit te voeren activiteiten;

e. beschrijving van de sloepenroute of -netwerk waar de aanvraag betrekking op heeft.

Artikel 5

1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk op 31 oktober 2019 om 17.00 uur is ontvangen.

2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond vast op € 175.000,-.

Artikel 7

Een subsidie wordt geweigerd indien:

a. de subsidie wordt gevraagd voor beheer en onderhoud of vervanging van bestaande voorzieningen;

b. reeds provinciale subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteit.

Artikel 8

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

a. voorbereidingskosten ten behoeve van de activiteit;

b. kosten voor projectbegeleiding;

c. organisatie- en proceskosten;

d. kosten voor de aanvraag van vergunningen;

e. kosten voor beheer en onderhoud of vervanging van bestaande voorzieningen.

Artikel 9

1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000,-.

2. Indien toepassing van het voorgaande lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van dit lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde (de-minimis-)vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

Artikel 10

1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste subsidiabele kosten als eerste in behandeling genomen.

4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt de volgorde van behandeling van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 11

De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit binnen twee jaar na subsidieverlening af te ronden.

Artikel 12

1. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

2. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid een formulier vast.

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie, Noord-Holland 2017.

Ondertekening

Haarlem, 4 april 2017.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 7 april 2017

Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.