Subsidieregeling buurtactiviteiten en wijk- en dorpsraden

Geldend van 16-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling buurtactiviteiten en wijk- en dorpsraden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelet op de artikelen 3, 6, 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015;

besluit vast te stellen de: Subsidieregeling buurtactiviteiten en wijk- en dorpsraden

Hoofdstuk 1: Buurtactiviteiten

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in dit hoofdstuk is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor initiatieven van de bewoners die zorgen voor bevordering van de sociale cohesie, verbetering van de woon- en leefomgeving of bijdragen aan de doelen die voor de betreffende wijk zijn omschreven in de gebiedsagenda.

Artikel 3. Voorwaarden subsidie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  de Stichting Ede Doet; en

 • b.

  personen die hun woonadres hebben in de buurt waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 4. Uitgezonderde kosten

Kosten voor maaltijden en dranken komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5. Aanvraag en aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015 wordt bij een aanvraag:

slechts een beschrijving gevoegd van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd met daarbij een begroting van de kosten; of

slechts een factuur gevoegd waaruit blijkt welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat daarvoor de kosten zijn geweest.

In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015 wordt een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling ingediend binnen een redelijke termijn na de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015 kan de subsidie worden geweigerd:

 • a. indien naar oordeel van burgemeester en wethouders de uitvoering van de activiteiten financieel niet haalbaar is;

 • b. indien er een winstoogmerk is bij het initiatief.

Artikel 7. Vaststelling subsidie

De subsidie:

 • a. wordt direct vastgesteld indien het activiteiten betreft die hebben plaatsgevonden;

 • b. wordt verleend indien het activiteiten betreft die nog niet hebben plaatsgevonden. In dat geval wordt de subsidie vastgesteld binnen 13 weken nadat de aanvrager verantwoording heeft afgelegd op de in de verleningsbeschikking bepaalde wijze.

Hoofdstuk 2: Wijk -en Dorpsraden

Artikel 8. Toepassingsbereik

Het bepaalde in dit hoofdstuk is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 9 bedoelde activiteiten.

Artikel 9. Activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor belangenbehartiging en uitoefening van inspraakrecht zoals bedoeld in de Verordening Algemene belangenverenigingen, wijk- of dorpsraden.

Artikel 10. Voorwaarden subsidie

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten de wijk- en dorpsraden de verbindende rollen uitoefenen:

 • a. verbinden van de belangen van de inwoners met het gemeentelijke beleid en uitvoering;

 • b. bij elkaar brengen van platform-model stakeholders en terugkoppeling geven aan gemeente;

 • c. fungeren als vraagbaak, informant, publiciteit geven aan activiteiten en zorgen voor publiciteit, ophalen van zienswijzen en zorgen voor zichtbaarheid.

Artikel 11. Doelgroepen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de wijk- en dorpsraden die zijn erkend op grond van artikel 2 van de Verordening algemene belangenverenigingen, wijk- en dorpsraden.

Artikel 12. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per gebied, waarvoor de wijk- of dorpsraad het algemeen belang behartigd. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • 1.

   € 1.700,- voor gebieden met minder dan 8.000 inwoners;

  • 2.

   € 3.100,- voor gebieden met 8.000 inwoners of meer.

2. De indexering van de subsidies wordt vanaf de programmabegroting 2025 meegenomen in de standaardindexering van subsidies.

Artikel 13. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de ASV Ede 2015 wordt een aanvraag ingediend tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar waarop het betrekking heeft.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Subsidieontvangers hoeven geen aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. De toegekende subsidie wordt jaarlijks ambtshalve vastgesteld en uitbetaald.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling buurtactiviteiten en wijk- en dorpsraden.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2017, zaaknummer 66251.

Het college voornoemd,

w.g. VAN DELDEN,

de secretaris,

de burgemeester

w.g. VAN DER KNAAP