Nadere regels ‘Eenmalige subsidies Leefbaarheid en Meedoen 2017’

Geldend van 01-01-2017 t/m 01-01-2018

Intitulé

Nadere regels ‘Eenmalige subsidies Leefbaarheid en Meedoen 2017’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Heerenveen 2017

besluit vast te stellen de Nadere regels ‘Eenmalige subsidies Leefbaarheid en Meedoen 2017’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt aangesloten bij de begripsbepalingen van de Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 (ASV).

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze nadere regels is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Heerenveen die:

 • 1.

  openbaar toegankelijk en van belang zijn voor de inwoners van Heerenveen, en;

 • 2.

  bijdragen aan de participatie van inwoners bij hun dorp/wijk, en;

 • 3.

  bijdragen aan het bevorderen en in stand houden van de amateurkunstbeoefening voor inwoners van Heerenveen, of;

 • 4.

  betrekking hebben op het welzijnsterrein, amateuristische kunstbeoefening, leefbaarheid, sport en cultuur.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties, stichtingen of verenigingen (zonder winstoogmerk) statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Aan dezelfde organisatie wordt maximaal één keer per jaar een subsidie toegekend.

 • 2. Voor dezelfde of een soortgelijke activiteit wordt aan een organisatie maximaal twee keer een subsidie toegekend.

 • 3. Per eenmalige aanvraag kan slechts op grond van één specifieke nadere regel een subsidie aangevraagd worden.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit en die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 3 genoemde activiteiten.

 • 2. De activiteit heeft naast uitgaven ook andere inkomsten dan alleen de gemeentelijke subsidie (bijv. zelfwerkzaamheid), deze andere inkomsten dienen minimaal 25% van de totale kosten van de activiteit te bedragen.

 • 3. Per activiteit wordt een subsidie van maximaal € 5.000,– verstrekt.

Artikel 7. Hoogte van het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor 2017 bedraagt het subsidieplafond maximaal € 47.526,–

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt gelijkelijk verdeeld over de 1e helft van 2017 (€ 23.763,–) en de tweede helft van 2017 (€ 23.763,–).

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend uiterlijk 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid van de ASV binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

 • 2. Deze nadere regels vervallen op 1 januari 2018.

 • 3. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels ‘Eenmalige subsidies Leefbaarheid en Meedoen 2017’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen.

De gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan