Regeling vervallen per 01-01-2024

Uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwproject Nicolaasstraat 26 t/m 44

Geldend van 30-03-2017 t/m 31-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwproject Nicolaasstraat 26 t/m 44

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 3 maart 2015 inzake het vaststellen van de uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwproject Nicolaasstraat 26

t/m 44;

gelet op artikel 5, lid 6 van de Parkeerverordening Dordrecht;

BESLUIT:

1. de uitvoeringsregels parkeervergunningen betreffende het nieuwbouwproject Nicolaasstraat 26 t/m 44 vast te stellen;

Artikel 1

Deze regels zijn van toepassing op de locatie, aangeduid als Nieuwbouw Nicolaasstraat 26 t/m 44 en betreft het gebied omvattend de adressen Nicolaasstraat 26 t/m 44 (even nummers), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie C nummers 6996, 2513 t/m 2521.

Artikel 2

  • 1.

    Bewoners van de woningen op de locatie als bedoeld in artikel 1 komen in aanmerking voor één parkeervergunning per woning.

  • 2.

    Bedrijven op de locatie als bedoeld in artikel 1 komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 3

Deze regels kunnen worden aangehaald als "Uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwproject Nicolaasstraat 26 t/m 44".

Artikel 4

Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok