Parkeerverordening gemeente Hellendoorn 2017

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Intitulé

Parkeerverordening gemeente Hellendoorn 2017

Nijverdal, 14 maart 2017 Nr. 16INT04174

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

B e s l u i t :

vast te stellen de:

Parkeerverordening gemeente Hellendoorn 2017

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 (Staatsblad 1990, 459);

 • 2.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, inclusief brommobielen;

 • 3.

  brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • 4.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • 5.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven. Als houder van een motorvoertuig wordt mede beschouwd:

  • a.

   degene die gebruik maakt van een lease-auto, zoals blijkt uit een verklaring ter zake van de kentekenhouder (leasemaatschappij);

  • b.

   de werknemer die (nagenoeg) permanent ten behoeve van zijn werkzaamheden de beschikking heeft over een motorvoertuig van zijn werkgever, zoals blijkt uit een verklaring ter zake van de werkgever;

 • 6.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:

  • a.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

  • b.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • 7.

  parkeervergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen belanghebbendenplaatsen;

 • 8.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een parkeervergunning is verleend;

 • 9.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders en afgifte van vergunningen

Artikel 2

 • 1.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders. Het college kan hierbij onderscheid maken in de categorieën als bedoeld in artikel 3, derde lid.

 • 2.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen.

 • 2.

  Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

 • 3.

  Een vergunning kan worden verleend aan:

  • a.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn (categorie I);

  • b.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn en die aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren (categorie II);

  • c.

   een bestuurder of passagier die 65 jaar of ouder is en bezoeker van het nationaal park Sallandse Heuvelrug (categorie III).

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde vereisten.

 • 5.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven vergunningen per aaneengesloten gebied en per categorie vaststellen.

 • 6.

  Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel 4

 • 1.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst op een aanvraag om een vergunning.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met maximaal vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5

 • 1.

  Een vergunning wordt voor ten hoogste één jaar verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 6

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

 • f.

  wanneer de vergunninghouder in strijd handelt met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • g.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • h.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel 7

 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig of brommobiel te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de voor dat motorvoertuig afgegeven vergunning;

  • c.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 8

 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig of brommobiel, te plaatsen of te laten staan op een belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

Afdeling IV Toezicht

Artikel 9

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen.

Afdeling V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als “Parkeerverordening 2017”.

Artikel 11

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  De “Parkeerverordening 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2011, nr. 11INT01243, wordt ingetrokken op de dag waarop deze verordening in werking treedt.

 • 3.

  Vergunningen die zijn verleend krachtens de Parkeerverordening 2011 worden geacht te zijn ingetrokken, met dien verstande dat vergunningen voor belanghebbendenplaatsen blijven gelden voor de termijn waarvoor ze zijn verleend.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter